Advies aan de Vlaamse regering om te komen tot een duurzame leemontginning

24 September 2010

Eind juli keurde de Vlaamse regering het "Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse leemstreek" goed. Het plan bevat acties die Vlaanderen van leem moeten voorzien voor zowel de komende vijf als vijfentwintig jaar. Het wordt dan ook om de vijf jaar herzien en bijgewerkt.Het plan behandelt twee locaties in Asse:- Het gebied Hof Te Bollebeek in Mollem is op het gewestplan landbouwgebied. Bij de opmaak ervan was dit niet voorzien als ontginningsgebied. In dit nieuwe plan is het grondig onderzocht maar ? voorlopig, voor de komende vijf jaar dus? niet weerhouden voor ontginning.- Het gebied van bijna 20 ha in de buurt van de steenbakkerij in Mollem staat in het gewestplan aangeduid als reservegebied voor ontginning en wordt in het nieuwe plan opgenomen als effectief te ontginnen gebied. Omdat dit delfstoffenplan goedgekeurd is, kan er niets meer aan veranderen. En hoewel het geen juridisch bindend document is, biedt het wel de mogelijkheid aan de ontginningssector en de steenbakkerijen om via ruimtelijke uitvoeringsplannen een paar honderdduizend m³ leem te ontginnen. Hoeft het gezegd dat daar geld mee te verdienen valt?Groen!Asse vindt het belangrijk dat de ontginning op een mens- en milieuvriendelijke manier zou gebeuren. Degelijk uitgewerkte richtlijnen daarover zijn er nog niet. Die kunnen alsnog opgenomen worden in het Milieubeleidsplan 2011 ? 2015 (MINA 4) dat nog tot 1 oktober in openbaar onderzoek is. Via een agendapunt op de gemeenteraad van 20 september 2010 adviseren wij de Vlaamse regering om in MINA 4 duidelijke voorwaarden op te nemen waaraan leemontginningen moeten voldoen om "duurzaam" te zijn. Het ontginnen van delfstoffen - in casu leem ? is niet enkel een economisch gegeven; het is een diepgaande ingreep op de omgeving, het leefmilieu en de sociale dimensie van een ruimer gebied.Het is ontoelaatbaar dat voor de aanmaak van bakstenen en dakpannen, waarvan bijna de helft bedoeld zijn voor export, zomaar jarenlange fundamentele ingrepen gebeuren in het landschap en de woonomgeving zonder dat daar voorwaarden aan gekoppeld worden.