Afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB)– advies van Groen!Asse

25 April 2011

1.1 Met het Breugelproject beloofde de Vlaamse regering een groene gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te leggen en in stand te houden. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden cijfers voor de uitbreiding van bewoning en bedrijvigheid in de streek vastgelegd. Sindsdien zijn er al heel veel nieuwe woongelegenheden gecreëerd. Er is voldoende bedrijvigheid bijgekomen en in de industriegebieden in de omgeving liggen nog een groot aantal ha onbenut. 1.2 Het is dan ook onze wens om via dit VSGB-Ruimtelijk Uitvoerings Plan in het gedeelte van het grondgebied van Asse dat het nauwst aansluit bij Brussel ? Zellik, namelijk ? verdichting van bebouwing uit te sluiten en het integendeel te vergroenen en de overblijvende openruimtegebieden te vrijwaren. Woonreservegebieden worden als zodanig bewaard. In het al dicht bebouwde Zellik is meer nood aan het behoud van open ruimte dan aan extra verkavelingen. Wij pleiten dan ook tegen nieuwe bedrijventerreinen. 1.3 Het ligt voor de hand dat het VSGB-RUP de uitvoering van het Molenbeek ? Maalbeekproject zoals opgemaakt door de VLM ? inclusief de volkstuintjes en gemeenschapsbevorderende voorzieningen ? niet in de weg staat. 1.4 Natuur- en groene gebieden moeten via groene corridors met elkaar kunnen verbonden worden. Bestaande houtkanten worden versterkt. Groene buffers worden aangelegd langsheen waterlopen en op plaatsen waar verschillende activiteiten en functies met elkaar in conflict kunnen komen; met speciale aandacht voor de Ring, Pontbeeklaan en E40. Op geëigende plaatsen kan bos aangeplant worden als buffer tegen het lawaai en de luchtvervuiling van de autostrades. 1.5 Om van de open ruimte te genieten zijn voet- en fietspaden onontbeerlijk. Wij pleiten ervoor om in landbouw- en groene gebieden en langsheen de spoorlijn de aanleg van verharde voet- en fietspaden mogelijk te maken; 1.6 Installaties van hernieuwbare energie moeten mogelijk gemaakt worden op alle plaatsen waar ze volgens de modaliteiten van de omzendbrief toegelaten zijn 1.7 Ontsluiting van industriezones gebeurt langs het grondgebied van de gemeenten die er ook de baten van hebben.