Burgerparticipatie & Democratie

‘Voor een Asse waarin elke stem gehoord wordt.’

Visie

Groen Asse is ervan overtuigd dat een vitale democratie uit meer bestaat dan een keer om de zes jaar naar de stembus te trekken. In onze hypergeconnecteerde wereld is het belangrijk om de inwoners van Asse doorlopend en structureel  bij het beleid te betrekken.

Burgers weten immers het beste waar hun noden liggen en als verantwoordelijke kandidaat-bestuurders zien we het dan ook als onze plicht om tijdens de besluitvorming steeds rekening te houden met de stem van de Assenaar.

Als progressieve partij gelooft Groen Asse er zeer sterk in dat participatie leidt tot een betere toekomst voor alle burgers. 

Voorstellen

In het moderne politieke landschap is geen plaats meer voor  een verouderde visie op democratie. Kiezers zijn waardevolle stakeholders waarvan de inbreng permanent en  actief moet worden ingezet bij alle beleidsstappen.

Nabijheid is hier het toverwoord. De afstand tussen bestuur en de burger moet zoveel mogelijk verkleind worden. Daarom stelt Groen de volgende maatregelen voor:

 • Bij het begin van de nieuwe legislatuur stellen we een participatiecharter op in samenspraak met de inwoners van onze gemeente. In dit charter scheppen we duidelijkheid over de visie van de Assenaren en het gemeentebestuur op participatie en creëren we een kader waarbinnen initiatieven vanuit de bevolking financiële en logistieke steun kunnen krijgen om de participatie in onze gemeente te versterken. In dit charter moet plaats zijn voor een brede waaier aan initiatieven zoals bv.:
  • Het werken met wijkbudgetten en burgerbegrotingen om een deel van het gemeentelijke investeringsbudget (bv. 10%) rechtstreeks aan wijd gedragen initiatieven toe te wijzen. Elders in België wordt dit al in de praktijk gebracht.
  • Het integreren van inbreng uit burgerpanels in de gemeentelijke besluitvorming. Op structurele en/of projectgebonden basis kan een representatieve groep burgers worden uitgeloot om in panels hun visie op de gemeentelijke prioriteiten en projecten te geven.
 • We zetten sterk in op actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Als goede huisvaders/-moeders doen wij zelf alle moeite om burgers actief naar relevante informatie te leiden. Daarom werken we een effectieve en transparante klachtenbehandelingsprocedure uit, publiceren we , regelmatig en in begrijpbare taal de nodige informatie over gemeentelijke beslissingen en bevoegdheden en antwoorden we zo snel mogelijk op vragen van de burger.
 • We maken binnen het gemeentebudget ruimte voor het aanwerven van een participatieambtenaar zodat participatie in al zijn vormen op structurele manier verankerd wordt.
 • We voorzien een livestream voor het openbare gedeelte van de gemeenteraad. Ook bezorgen we een week na de gemeenteraad een duidelijk en volledig schriftelijk ontwerpverslag aan alle gemeenteraadsleden.
 • We maken voor elke gemeenteraad tijd voor een vragen(half)uurtje.
 • We houden de gemeentelijke website ten allen tijde up to date en zetten nog actiever in op de aanwezigheid van de gemeente op sociale media. Aandacht moet worden besteed aan het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid langs de ene kant en de ondersteuning en verdere uitbouw van de digitale dienstverlening aan de andere kant.
 • We bevorderen de digitale geletterdheid en toegang tot het internet door cursussen te organiseren voor risicogroepen zoals 65+’ers en inwijkelingen, en  moderne, gebruiksvriendelijke computerinfrastructuur (eventueel met begeleiding) te voorzien op goed bereikbare openbare plaatsen. We zoeken ook naar manieren om de thuistoegang tot internet goedkoper te maken, zodat niemand wegens gebrek aan middelen afgesloten blijft van de opportuniteiten die het internet biedt.
 • We brengen de verschillende gemeentelijke informatieloketten beter onder de aandacht van de Assenaar.
 • Recent werd overgeschakeld naar een systeem waarbij burgers enkel op afspraak bij de gemeentelijke diensten langs kunnen gaan. Dit heeft een aantal voordelen, maar ongetwijfeld ook een aantal nadelen. Zijn de diensten nog toegankelijk genoeg voor alle burgers? Dit systeem dient geëvalueerd te worden en waar nodig aangepast te worden. Daarnaast dient gekeken te worden of de huidige openingsuren van deze diensten geen te grote barrière opwerpen voor de burger.