Echte openbaarheid van bestuur én meer inspraak

21 September 2012

Groen is voorstander van een echte openbaarheid naar de burgers en ook van meer inspraak in het beleid van de burgers. Alle openbare beslissingen van het college van de burgemeester en de schepenen moeten steeds zo snel mogelijk online raadpleegbaar zijn. Nog belangrijker is dat er aan het begin van de legislatuur een participatiecharter wordt opgesteld en dat er een participatieambtenaar wordt aangeduid. Zo kunnen we komen tot een systematische keuze voor participatie vanaf het begin van het traject en afstappen van een beleid dat enkel informeert over wat al beslist is door de bestuurders. De regels omtrent de "Openbaarheid van bestuur" zijn trouwens bij wet vastgelegd sinds 19 december 1997, dankzij een richtlijn van de Europese Unie hierover. Maar het kan enorm veel energie vragen van de burger die dat wil afdwingen. Een Assese burger, die in mei 1999 om inzage vroeg in de notulen van een aantal colleges, kreeg geen gunstig gevolg aan zijn verzoek: de gemeente wees de aanvraag af als onredelijk. Uiteindelijk moest deze burger met zijn vraag tot tweemaal toe bij de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden aankloppen om in beroep gelijk te krijgen en in februari 2001 van dit inzagerecht ? eindelijk -  gebruik te kunnen maken. Dergelijke geheimhouding past allerminst in een modern en  transparant beleid. dus

Het isevident om de collegeverslagen op de website te zetten. Sint-Niklaas is er al een paar legislaturen geleden mee begonnen. Vele gemeenten zijn gevolgd maar Asse niet. Groen heeft nochtans in de gemeenteraad gevraagd om dat ook in Asse te doen. Dit voorstel haalde echter geen meerderheid in de gemeenteraad. Men vond onder andere dat het te veel werk zou zijn om de private dossiers te scheiden van de openbare. Maar als men daarmee rekening houdt bij het opstellen van de agenda en het verslag, dan kan men zonder veel extra werk perfect de private en openbare dossiers scheiden en kort na elk college van burgemeester en schepenen het verslag over de openbare dossiers online zetten.

Het feit dat verschillende Assenaren via De Vragende Partij nog steeds vragen om het openbaar maken van alle collegeverslagen, bevestigt dat er nood is aan meer openbaarheid van bestuur. Groen zal dit voorstel dus opnieuw maken in de nieuwe gemeenteraad. Hopelijk is er in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad wél een meerderheid voorstander van dit evidente voorstel.

Daarnaast wenst Groen de Assenaren ook meer en actiever te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Bij het begin van de legislatuur willen we dat het gemeentebestuur een participatiecharter opstelt in samenspraak met de Assenaren. Daarin wordt duidelijk omschreven hoe de participatie met de burgers voor alle mogelijke projecten zal worden georganiseerd. Bedoeling is om te komen tot een systematische keuze voor participatie vanaf het begin van het traject en af te stappen van een beleid dat enkel informeert over wat al beslist is door de bestuurders.

Groen zal in de gemeenteraad ook voorstellen om één van de bestaande gemeentelijke ambtenaren aan te duiden als participatieambtenaar. Zo kan de gemeente professioneel inzetten op alle dimensies van de participatieladder: informeren, raadplegen en adviseren, maar ook co-design en coproductie: mee ontwerpen, mee beslissen en mee mogelijk maken. In sommige gevallen kan de burger ook zelf budgetten of initiatieven beheren. Burgers, verenigingen, bedrijven worden van bij de aanvang bij het projectvoorstel betrokken, denken mee, stellen alternatieven voor, openen nieuwe denkpistes, zoeken naar oplossingen en kunnen akkoorden afsluiten naar de toekomst, ook over hun eigen rol in de verdere opvolging van het project.

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.