Groen wil dat Asse haar diversiteit met straatnamen en kunstwerken erkent

19 Januari 2018

Groen wil dat Asse haar diversiteit met straatnamen en kunstwerken erkent

Groen wil dat Asse haar diversiteit met straatnamen en kunstwerken erkent  Groen legde op de gemeenteraad van 15 januari 2018 een voorstel voor om van Asse een "Aangename diverse gemeente" te maken. Groen wil dat iedere burger zijn plaats vindt in de gemeente door een open diversiteitsbeleid. Groen vindt dat er in Asse veel meer inspanningen nodig zijn om alle bevolkingsgroepen en burgers van diverse afkomst te betrekken bij het beleid. "We vragen dat de gemeentelijke diensten concrete maatregelen uitwerken om dit mogelijk te maken," zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen. "En we stellen voor om de openheid van Asse voor de diversiteit van haar bewoners symbolisch via straatnamen en publieke kunstwerken te erkennen." Burgemeester Koen Van Elsen beloofde dat hij de gemeentelijke diensten zal vragen om met de voorstellen van Groen aan de slag te gaan.

Groen reikte op de gemeenteraad ook al een aantal suggesties aan om van Asse een aangename diverse gemeente te maken. Zo kunnen er aspecten van diversiteit in bestaande festiviteiten (Hopduvelstoet, jaarmarkten, kermissen,?) ingebouwd worden. Of specifieke festiviteiten georganiseerd worden om het aangename diverse karakter van Asse te vieren. Groen wil ook dat er een actief gemeentelijk beleid tegen racisme en discriminatie op gebied van woning, arbeid, onderwijs gevoerd wordt. De gemeente zou ook actief mensen met een migratie-achtergrond in adviesraden of bij andere overlegmomenten moeten laten participeren. Het beleid dient ook aandacht aan feesten van alle aanwezige levensbeschouwingen te besteden. De gemeente zou volgens Groen ook beter een actief beleid voeren om cultuuruitingen van andere culturen te ondersteunen en te promoten, zonder te vervallen in culturele stereotypen.
Burgemeester Koen Van Elsen lichtte toe wat de gemeente allemaal al doet rond het thema diversiteit. Hij erkende dat er meer inburgeringscoachen nodig zijn. In de afgelopen 5 jaar werden er slechts 92 inburgeringscoachen gevonden die bereid zijn om met inburgeraars die Nederlandse lessen aan het volgen zijn af en toe eens af te spreken om het Nederlands in een gewoon gesprek te oefenen. Edward Van Keer trad hem bij: "Er zijn honderden cursisten die Nederlands leren. Telkens in zo een cursus gevraagd wordt wie er graag met een inburgeringscoach wil afspreken, gaan quasi alle vingers de lucht in. Het probleem is dus niet dat mensen niet willen inburgeren, maar wel dat er te weinig Nederlandstalige Assenaren zijn om met hen het Nederlands te oefenen." Koen Van Elsen gaf ook nog aan dat hij de diensten zal vragen om met de voorstellen van Groen aan de slag te gaan.
In Asse wonen meer dan 125 verschillende nationaliteiten samen. Het aandeel mensen met een niet-Belgische nationaliteit wonend in Asse steeg van 6% in 2009 naar bijna 11% in 2016. Het totaal aandeel Assenaren waarvan de grootouders, ouders of zijzelf afkomstig zijn van andere landen, steeg van 20% in 2009 naar meer dan 30% in 2016. In 2016 hadden in het secundair onderwijs in Asse 22% van de leerlingen niet Nederlands als moedertaal. in het lager onderwijs was dit 32% en in het kleuteronderwijs 41%.
?
De afgelopen decennia groeide de bevolking in Asse bovendien sterk. En de Assese bevolking zal tussen 2014 en 2030 wellicht met nog ongeveer 15% toenemen. Het aantal 65-plussers zal ook licht toenemen. Dit alles illustreert dat Asse in sneltreintempo een zeer diverse gemeente aan het worden is. Volgens Groen is dit één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende legislaturen in Asse. Groen wil hier de nodige aandacht en de nodige middelen voor.
Vanuit "Hand in hand tegen racisme vzw" wordt er opgeroepen om onze steden en gemeenten te "dekoloniseren" (zie https://www.anti-racisme.be/nl en https://www.dekoloniseer.be/ voor meer informatie). Groen staat hier achter, maar stelt voor om dit op een positieve manier te herformuleren en ernaar te streven om van Asse een "Aangename diverse gemeente" te maken en te houden
 
Contactpersoon: Edward Van Keer, 0477/47 48 02, [email protected]  
 
Meer details in bijlage: het volledige voorstel van Groen zoals geagendeerd op de gemeenteraad van 15 januari 2018.