Het volledige lokaal verkiezingsprogramma 2018 van Groen Asse

14 September 2018

Het volledige lokaal verkiezingsprogramma 2018 van Groen Asse

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als leidraad voor ons beleid

Visie:

Op 27 september 2015 engageerden 193 landen zich in de schoot van de Verenigde Naties om 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. We onderschrijven dat wij, als lokale bestuurders, de verantwoordelijkheid dragen om duurzame ontwikkeling op ons grondgebied te verwezenlijken. Deze verantwoordelijkheid delen we wereldwijd: overal hebben we dezelfde plicht, al kan de lokale context voor actie wezenlijk verschillen. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen een actieplan om tegen 2030 de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen omvatten “geen armoede”, “geen honger”, “goede gezondheid en welzijn”, “kwaliteitsonderwijs”, “gendergelijkheid”, “schoon water en sanitair”, “betaalbare en duurzame energie”, “waardig werk en economische groei”, “industrie, innovatie en infrastructuur”, “ongelijkheid verminderen”, “duurzame steden en gemeenschappen”, “verantwoorde consumptie en productie”, “klimaatactie”, “leven in het water”, “leven op het land”, “vrede, veiligheid en sterke publieke diensten”, “partnerschap om doelstellingen te bereiken”.

Dit leest als een groene liefdesverklaring. Groen wil dan ook dat in Asse de komende 2 legislaturen elke beleidsbeslissing aan deze doelstellingen wordt afgetoetst en wil een actief horizontaal beleid over alle beleidsdomeinen voeren in Asse om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen effectief te realiseren in Asse tegen 2030.

Voorstellen:

 • De gemeente Asse ondertekent de engagementsverklaring “global goals, local focus” van VVSG zo snel mogelijk.
 • Het beleidsplan 2020-2025 van de gemeente Asse moet de bakens uitzetten om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 in Asse te realiseren.
 • Er worden indicatoren gekozen en tweejaarlijks gerapporteerd om de realisatiegraad van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Asse op te volgen.
 • Doelstelling 17 – partnership – stimuleert wereldwijde samenwerking. Zo is er de verbintenis om 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking (OS). We hanteren dit cijfer als doelstelling om het budget voor OS geleidelijk te laten groeien.

Natuur, leefmilieu en de open ruimte beschermen en herstellen.

Visie:

Natuur en open ruimte maakt mensen gelukkiger, gezonder en creatiever, en zorgt  voor een omgeving waar het  aangenaam wonen is. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn van levensbelang. Daarnaast dragen natuur en open ruimte bij tot een groene economie en werkgelegenheid, en vormen ze de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. En daarbij is biodiversiteit een zeer belangrijk aspect van het natuurbehoud.

Veel van onze natuur en open ruimte is de laatste decennia echter verloren gegaan. Van de plannen om natuur bij te creëren, is de afgelopen legislatuur weinig of niets gerealiseerd. Door een slecht ruimtelijke ordeningsbeleid nam de verhardingsgraad in Asse verder toe.

Groen wil de resterende natuur, biodiversiteit en open ruimte niet alleen beschermen, maar ook herstellen. Groen wil de komende legislatuur daarom één extra vierkante meter natuur per inwoner per jaar creëren.

En Groen wil via een goed ruimtelijk ordeningsbeleid zo snel mogelijk de toename van de verharding stoppen . We willen een halvering van de toename van het ruimtebeslag tegen 2020 en een betonstop tegen 2025. Dit werkt bovendien kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals thuiszorg, riolering, openbaar vervoer, postbedeling, ... We kiezen bewust voor nabijheid, kwalitatieve kernversterking en verdichting. Voor het mengen van functies zoals wonen boven winkels en inbreiding/verdichting, tegen uitbreiding. Basisvoorzieningen (winkels, scholen, vrijetijdsinfrastructuur, openbaar vervoer, gezondheidsvoorzieningen...) moeten nabij en bereikbaar zijn. Een nieuw gemeentelijk beleidsplan Ruimte reikt instrumenten aan om bebouwing in het buitengebied een halt toe te roepen en op termijn te laten uitdoven.

 

Voorstellen:

 • De acties uit de charters Biodiversiteit en open Ruimte, die in de vorige legislatuur werden overeengekomen en ondertekend vormen een leidraad.
 • We hernieuwen het Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) dat in 1995 werd opgemaakt, tekenen er een langetermijnvisie mee uit en bepalen de prioriteiten op korte termijn.
 • Natuur, milieu en ruimtelijk beleid staan niet op zichzelf, maar hebben een nauwe band met mobiliteit, klimaatbeleid, economie,… Planning en beleid in al deze sectoren worden ter dege op elkaar afgestemd. Zo stemmen we het op te maken Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (GRB) af op het hernieuwde GNOP.
 • We stellen als doel dat iedereen in Groot-Asse binnen zes jaar een park heeft op wandelafstand van de woning en/of een toegankelijk bos op maximum 3 km.
 • In de dorpscentra zetten we in op vergroening van de openbare ruimte met (eetbare) inheemse planten en aangepaste laanbomen. We creëren meer (eetbare) groene publieke ruimte en maken ze kindvriendelijk en toegankelijk voor iedereen (bv. plukboomgaard met avontuurlijke speelelementen).
 • We ondersteunen experimenten met eetbaar groen op balkons, op raambordessen, geveltuinen,… onder verantwoordelijkheid van buurtbewoners.
 • De oppervlakte van alle Vlaamse tuinen is groter dan de oppervlakte van alle Vlaamse natuurgebieden samen. Daarom zetten we ook sterk in op maatregelen en acties die Assenaren stappen doen zetten om hun tuin ecologisch in te richten en te beheren.
 • De gemeentelijke diensten gebruiken geen pesticiden meer sinds 2015. Wij zetten sterk in op het promoten van alternatieven voor pesticidegebruik bij particulieren.
 • Meer dan 60% van onze oppervlakte wordt door landbouwers beheerd. We ondersteunen dan ook onze landbouwers actief om over te schakelen op agro-ecologische landbouw.
 • We willen voldoende groene ontspannings- en speelzones - voor alle leeftijden - in elke deelgemeente. Hiervoor wordt een speelruimtebeleidsplan opgemaakt. (zie ook thema Jeugd)
 • Via groene linten verbinden we de versnipperde natuurgebieden in en rond Asse en brengen we de natuur tot in de dorpscentra. Dit kan bijvoorbeeld via hakhoutkanten langs landbouwpercelen, die ook inkomsten voor de landbouwers betekenen én die lokale bio-energie kunnen leveren.
 • De ontdubbeling van de waterafvoer, de scheiding van hemelwater en vuil water, is pas effectief als het volledig gerealiseerd is. Hier moet een tandje worden bijgestoken hetgeen een goede planning en voldoende middelen vereist.
 • Bij het afleveren van (bouw)vergunningen bewaren we naast de open ruimte ook de typische, mooie vergezichten zodat voorbijgangers ervan kunnen blijven genieten. We leggen dit vast in Groene RUP’s (Ruimtelijke uitvoeringsplannen).
 • In de open ruimte plannen we stadsrandbossen die we op de lange termijn ontwikkelen, met onder meer boslandbouw (agro-forestry), hakhout, fruitstruiken, een geboortebos, herdenkingsbos, ruimte voor natuurlijk begraven, ….
 • Plannen en vergunnen zijn het vertrekpunt van goede ruimtelijke ordening, handhaving het noodzakelijke sluitstuk. We maken er werk van, samen met andere partners.

 

 

Klimaatverandering en energie.

Visie:

De klimaatverandering. die we deze zomer met z’n allen ervaarden als extreme droogte en hittegolven, is te wijten aan de uitstoot van broeikasgassen, waarvan koolstofdioxide (CO2) het belangrijkste is. CO2 komt vrij bij de opwekking van energie door verbranding van hout, steenkool, aardolieproducten en aardgas. Het verbranden van de fossiele brandstoffen moet drastisch naar omlaag en vervangen worden door groene, hernieuwbare energie. Niet enkel in Asse of Vlaanderen, maar over heel de wereld. En het kàn! Niet van vandaag op morgen, maar wel tegen een redelijke termijn. Verschillende neutrale planbureaus hebben dit berekend. Het zijn de lobby- en belangengroepen van de petroleumindustrie en de nucleaire sector die - heel bewust – verwarring  en paniek zaaien.

Voorstellen:

 • Asse heeft het burgemeestersconvenant ondertekend en een klimaatactieplan 2020 In de tussentijdse evaluatie in 2018 is, ondanks veel (kleine) ingrepen en projecten, gebleken dat we in Asse niet op de goede weg zijn. Integendeel! In de komende legislatuur moet het ambitieuzer. In de komende legislatuur bouwen we daar op verder en maken het plan ambitieuzer: tegen 2040 is Asse klimaatneutraal! Als tussenstap maken we in 2019-2020 een klimaatactieplan 2020-2030 op met als doelstelling om tegen 2030 de Assese broekasgasuitstoot met 60% te verminderen tegen 2030 (t.o.v. het referentiejaar 2011).
 • Wij bereiden Asse voor op de nadelige gevolgen van de klimaatverandering door een lokaal klimaatadaptatieplan te integreren in het klimaatactieplan. Een warmedagenplan, hitte-eilandbestrijdingsplan en een hemelwaterplan maken minstens onderdeel uit van dit lokale klimaatadaptatieplan. We zetten daarbij zowel in op pro-actieve maatregelen zoals het creëren van extra ruimte voor water, infiltratiemaatregelen, ontharding en vergroening van grote aaneengesloten bebouwde oppervlakte. Maar ook op re-actieve maatregelen net voor of tijdens een grote hittegolf of een voorspelde hevige neerslag.

 

Voor een geslaagd klimaatbeleid moet worden samengewerkt over de verschillende beleidsdomeinen heen: durf keuzes maken in mobiliteit – zet in op kernversterking en stop de versnippering in de ruimtelijke ordening – wordt een afvalarme gemeente -  hanteer een sociale reflex bij de uitrol van het klimaatbeleid zodat ook de meest kwetsbaren zich aangesproken voelen en mee kunnen genieten van de voordelen van een klimaatvriendelijke gemeente … Die voorstellen hebben vooral tot doel om efficiënter met onze energie- en materiaalconsumptie om te gaan. Die voorstellen voor deze thema’s komen elders in dit programma aan bod.

Hieronder beperken we ons tot de klimaatvoorstellen met betrekking tot de vergroening van onze energieconsumptie.

 • We maken een wind- en zonne-energieplan op om Asse tegen 2030 voor 100% van groene stroom te voorzien. Het windplan “Asse stroomt” heeft aangetoond dat er plaats is voor meer windmolens in Asse zonder dat de bewoners er last van ondervinden. We stimuleren en ondersteunen de Assenaren om een zo groot mogelijk deel van deze stroomvoorziening via een lokale burgercoöperatie te financieren en zo een groot deel van de energievoorziening in lokale handen te brengen.
 • De elektriciteit die Asse nu aankoopt is Belgisch en groen maar wel geleverd door een niet-groen bedrijf. Bij volgende aanbesteding gaan we voor 100% groene energie geleverd door een 100% groene leverancier.
 • Gezamenlijke aankopen van klimaatvriendelijke producten kunnen voor elk van de deelnemers de kosten verlichten: de gemeente Asse, de buurgemeenten, de intercommunales en de inwoners.

 

 

Veilig, duurzaam en gezond onderweg in Asse

Visie:

Elke Assenaar van jong tot oud en van sportief tot beperkt mobiel, moet zich vlot en veilig te voet en per fiets kunnen verplaatsen tegen 2030. Tegen 2030 moet minstens een derde van alle verplaatsingen in Asse te voet of met de fiets gebeuren. Daarvoor verdriedubbelen we de jaarlijkse budgetten.

In alle woonkernen maken we wandelaars en fietsers weer koning. Woonerven, leefstraten en fietsstraten worden de norm in onze woonkernen. Alle woonkernen worden autoluw en deels autovrij ingericht.

Ook het aandeel verplaatsingen met de bus en de trein moet tegen 2030 fors omhoog.

Mobiliteit veroorzaakt een heel groot deel van de broeikasgassen in Asse. Alle voorgestelde maatregelen moeten er op gericht zijn om de mobiliteit in Asse klimaatneutraal te maken.

Voorstellen:

Infrastructuur voor de voetganger:

 • Het beschikbaar jaarlijks budget wordt verdrievoudigd.
 • Een beleidsstrategie en een actieprogramma voor trage wegen, voor het in goede staat houden van voetpaden, ze bijkomend aanpassen en beveiligen, voor de stapsgewijze omvorming van woonstraten tot woonerven en leefstraten wordt tegen 2020 opgemaakt.
 • Tegen ten laatste 2024 zijn alle Assese openbare gebouwen perfect toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Fietsinfrastructuur:

 • Het beschikbaar jaarlijks budget wordt verdrievoudigd t.o.v. de periode 2013-2018.
 • Een visie en een actieprogramma voor fietsinfrastructuur wordt tegen 2020 opgemaakt. Dit wordt geïntegreerd in een vernieuwd gemeentelijk mobiliteitsplan van Asse.
 • We valoriseren de ervaringsdeskundigheid van fietsers en maken een FER (fietseffectenrapport) op.
 • Jaarlijks worden gemiddeld 3 km fietspaden onderhouden en/of vernieuwd. De focus ligt hierbij op de toegangswegen en steenwegen. Een mogelijk actieprogramma kan zijn:
  • Uit te voeren door de Vlaams Overheid:
   • Fietspad langs Edingsesteenweg
   • Fietspad langs Brusselsesteenweg, zowel tussen station Asse en Zellik centrum, als tussen Zuiderlaan en Groot-Bijgaarden
   • Fietspad langs Kalkoven en Nerviërsstraat
  • Uit te voeren door de gemeente Asse:
   • Fietspad door centrum van Zellik: Brusselsesteenweg en Vliegwezenlaan (in samenhang met autoluwe herinrichting van het centrum van Zellik)
   • Fietspad door centrum Mollem: fietspad Sleewagen – Schermershoek - Kasteelstraat en Velm verbeteren
   • Fietspad langs Dorpstraat in Asse Terheide heraanleggen
   • Fietspad langs Poverstraat in Relegem
   • Fietspad langs Boekfos in centrum Asse
  • Jaarlijks worden gemiddeld 3 km straten in woonkernen omgevormd tot fietsstraten.
  • We werken nauw samen met Infrabel opdat zij zo snel mogelijk de ontbrekende stukken van de AB-route (fietssnelweg F212) aanlegt, evenals een fietstunnel aan het station van Asse realiseert in samenwerking met de gemeente en de Vlaamse Overheid.
  • We werken nauw samen met het Brussels Gewest zodat de F212 tot in het centrum van Brussel wordt doorgetrokken en dat de Oost-West radiaal van Tervuren over de vijfhoek tot Zellik gerealiseerd wordt, om het woon-werkverkeer met de fiets tussen Asse en Brussel veel aangenamer en veiliger te maken.
  • In nauwe samenwerking met de Vlaamse Overheid, de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen en de gemeenten Affligem en Aalst wordt het beste tracé voor de fietssnelweg tussen Asse en Aalst bepaald, en wordt aan de aanleg hiervan gestart.
  • Het tracé voor de OMA-route (langs het spoor tussen Opwijk, Merchtem en Asse) wordt geherevalueerd en indien nodig aangepast, waarna de aanleg hiervan wordt gerealiseerd.
  • Jaarlijks worden aan de treinstations, de bushaltes, scholen en andere strategische plaatsen in de woonkernen minstens 300 fietsparkeerplaatsen vernieuwd of extra aangelegd. Daarbij wordt ook het opladen van fietsbatterijen mogelijk gemaakt en wordt voldoende parkeerplaats voor fietskarren en moto’s voorzien. Op diverse plaatsen voorzien we ook de contactgegevens van alle fietsenmakers in en rond Asse.
  • Tegen 2020 worden alle functionele fietsroutes in Asse bewegwijzerd.

Uitbouw van het vervoersaanbod:

 • Tegen 2024 realiseren we minstens één autodeelgroep per woonkern via diverse concrete maatregelen.
 • We creëren in Asse centrum en Zellik een uitleendienst voor kinderfietsen en volwassenfietsen. Tegen een jaarlijkse vergoeding kunnen Assenaren er fietsen huren.
 • We onderzoeken of er behoefte is aan deelfietsen die op een aantal strategische plaatsen in Asse ter beschikking gesteld worden.
 • We stimuleren actief fietspoolen en carpoolen naar het werk, de school, de hobby’s, … via diverse concrete maatregelen. We werken hiervoor actief samen met de Assesse scholen, wijkcomité’s en bedrijven.
 • De halteplaatsen voor het openbaar vervoer worden verbeterd. De perrons van het station in Zellik worden verhoogd. Alle bushaltes krijgen een overdekte wachtplaats met een bankje, informatie in realtime en voldoende fietsparkeerplaatsen. De combinatie van fietspaden en bushaltes wordt stapsgewijs verbeterd. Jaarlijks worden gemiddeld drie van dergelijke plaatsen heraangelegd.
 • We zetten de mogelijkheden van De Lijn en de trein in de verf. Samen met De Lijn organiseren we o.a. de Groene Mobi Campagne (https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/14019_groenemobizone)

Autoluwe centra creëren

 • Minirondweg in Asse centrum en op termijn mogelijks een rondweg “onder” Asse:
  • Groen wil dat in 2019 het concept van een minirondweg in Asse centrum grondig getest wordt. Na eventuele bijsturingen en een positieve testperiode, wordt de minirondweg definitief gerealiseerd in 2020, in afwachting van de aanleg van een rondweg “onder” Asse (Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt om de rondweg van Asse tegen 2028 ongeveer te kunnen realiseren).
   • De mini-ring is een maatregel die in het mobiliteitsplan van Asse wordt voorgesteld als een voorlopige maatregel in afwachting van de aanleg van de rondweg fase 2 en 3. Het is bedoeld om de leefbaarheid in het centrum van Asse te verbeteren en om de doorstroming van het verkeer vlotter te laten verlopen. Het concept bestaat erin om ter hoogte van het station van Asse alle gemotoriseerd verkeer dat richting Asse centrum rijdt via fase 1 van de rondweg en Huinegem te sturen. Enkel bussen en fietsers zouden nog linksaf richting Asse centrum mogen rijden. Ter hoogte van de kruising van het Gemeenteplein en Huinegem zou gemotoriseerd verkeer niet langer richting Mollem mogen afslaan via Huinegem. Op die manier zou voor het doorgaand verkeer een “mini-ring” ontstaan. Tweerichtingsverkeer blijft wel bestaan in de Stationsstraat en Weverstraat en ook in Huinegem tussen de Gasthuisstraat en het rond punt.
  • Groen wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid naast een onderzoek over de mogelijke uitvoeringsvarianten van een rondweg “door” Asse op het tracé zoals in 2016 door de provincie werd vastgelegd, ook de uitvoeringsvariant van een rondweg “onder” Asse onderzoekt. Dit voorstel van Groen stelt het huidige afgebakende tracé voor de rondweg niet ter discussie. Het voorstel wil wel een extra alternatief laten onderzoeken over hoe de N9 op deze rondweg aangetakt wordt. Door een verschuiving van de N9 vanaf de vroegere Spar naar een tracé net ten zuiden van Koensborre, zou al het verkeer op de rondweg via een tunnel onder Prieelstraat, Kalkoven en Koensborre geleid kunnen worden. Daardoor kan alle hinder sterk worden gereduceerd en een vlotte veilige bovengrondse voetgangers- en fietsersverbinding naar het centrum gerealiseerd.
  • Tegen 2020 worden in Zellik - via een participatief traject met de inwoners - diverse herinrichtingsmaatregelen om het centrum autoluwer te maken getest. Na een grondige evaluatie samen met alle betrokken partijen komt er een permanente herinrichting.
  • We nemen in overleg met de inwoners in Relegem, Kobbegem, Asbeek en Mollem maatregelen om het sluipverkeer (verder) te verminderen en zo de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen.

 

 

Samenleven in diversiteit

Visie:

De bevolking in Asse is zeer divers, zowel naar herkomst, bestaansmiddelen, fysieke en psychische gezondheid, gender, geloofsovertuiging en leeftijd. Onze diversiteit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Groen wil van Asse een aangename diverse gemeente maken.

Groen Asse kiest voor een actieve, pluralistische en inclusieve samenleving waaraan eenieder kan en mag deelnemen. Groen wenst een gecoördineerd open diversiteitsbeleid dat inzet op communicatie,  inspraak en participatie. Aan dit open diversiteitsbeleid moeten alle gemeentelijke diensten meewerken. Groen gelooft in de kracht van het verenigingsleven en burgerinitiatieven om mensen een stem te geven en het wederzijds respect en het samenleven te bevorderen. En dit zowel op buurtniveau, in de deelgemeenten als op gemeentelijk niveau. Groen Asse staat voor actief samenleven en samenwerken!

Voorstellen:

Participatie

 • Een actief gemeentelijk beleid tegen racisme en discriminatie op gebied van woning, arbeid, onderwijs voeren.
 • Actief ervoor ijveren om mensen met een migratie-achtergrond in adviesraden of andere vormen van participatie van het gemeentelijk beleid voldoende te laten participeren.
 • Aspecten van diversiteit in bestaande festiviteiten inbouwen (Hopduvelstoet, jaarmarkten, kermissen,…) en/of specifieke festiviteiten organiseren om het aangename diverse karakter van Asse te vieren. Bij dit laatste moet er dan evenwel over gewaakt worden dat het een activiteit wordt waar ook mensen met Vlaamse voorouders een proportioneel deel van het publiek uitmaken.
 • Het beleid besteedt aandacht aan feesten van alle aanwezige levensbeschouwingen.
 • De stad voert een actief (actiever) beleid om cultuuruitingen van andere culturen te ondersteunen en te promoten, zonder te vervallen in exotisme of in culturele stereotypen.
 • Een actief gemeentelijk LGBTI+-beleid voeren. We nodigen o.a. plaatselijke LGBTI+ uit om te vertellen hoe we lokaal voor hen een verschil kunnen maken. We werken het LGBTI+-beleid themagewijs uit.
 • Uitbouwen van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden voor de minder actieve en niet-georganiseerde burgers (bv. Onderzoek naar mogelijkheden kinderboerderij of passieve recreatie)
 • Uitbouw van een netoverschrijdend overleg binnen de scholen rond diversiteit
 • We onderzoeken of een Uitpas een goed instrument is om een grotere diversiteit aan Assenaren meer aan culturele en sportieve activiteiten te laten deelnemen in Asse.
 • Versterken van ouderbetrokkenheid in scholen o.a. via schoolopbouwwerk en ondersteuning van het inclusief onderwijsbeleid
 • Een warm onthaal voor wie zich in Asse vestigt en een actieve toeleiding naar de gemeentelijke diensten en het lokale verenigingsleven, sociale en culturele evenementen… Inzetten op toeleiders en inburgeringscoaches.
 • Zelforganisaties betrekken bij specifieke gelegenheden voor kennismaking en uitwisseling onder de vorm van culturele en sportieve evenementen of feestjes, … ; verzustering met gemeenten uit herkomstlanden…
 • Een breed lokaal sociaal beleid dat onder meer oog heeft voor nieuwkomers die vaak moeite hebben met het vinden van een woning: voorzien van starterswoningen, huurwaarborgen,… 

Inzetten op communicatie

 • Opzetten van initiatieven rond week van de senioren, week van het Nederlands, Holebi’s …
 • Gemeentelijk communicatiebeleid: een actiever informatiebeleid op maat van de burger, in verstaanbaar Nederlands, werken met sociaal tolken in de dienstverlening naar nieuwkomers waar nodig en wenselijk, via communicatiebeleid en het openbaar domein aandacht voor beeldvorming als gemeente die op positieve wijze omgaat met de aanwezige diversiteit
 • De gemeentelijke dienst voor diversiteit versterken in haar werking, onder meer  door in te zetten op brugfiguren , bemiddeling,…
 • Inzetten op het Nederlands als contacttaal voor het samenleven door o.m. het versterken van oefenkansen Nederlands en het opzetten van een taalbeleid
 • Aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijke diensten
 • Opnemen van een diversiteitscharter in de overeenkomsten van de gemeente met verenigingen, dienstverleners en bedrijven

Inspraak

 • Een laagdrempelig contactpunt binnen de gemeentelijke diversiteitswerking met het oog  op bestrijden van racisme en discriminatie
 • Versterken en luisteren naar gemeentelijke adviesraden die een weerspiegeling zijn van de bevolking
 • Versterken van buurtinitiatieven en ondersteunen van verenigingsleven dat oog heeft voor diversiteit en kansengroepen
 • Opzetten van een permanent gemeentelijk onlineforum waarin de gemeente in dialoog gaat met haar burgers
 • Opzetten van informatievergaderingen met het oog op voorbereiding, bijsturing en evaluatie van gemeentelijke beleidsplanningen
 • Uitbouw van een diversiteitsraad met vertegenwoordiging van alle levensbeschouwingen die in Asse aanwezig zijn om te komen tot een lokale interlevensbeschouwelijke dialoog.

 

 

Burgerparticipatie & Democratie

‘Voor een Asse waarin elke stem gehoord wordt.’

Visie

Groen Asse is ervan overtuigd dat een vitale democratie uit meer bestaat dan een keer om de zes jaar naar de stembus te trekken. In onze hypergeconnecteerde wereld is het belangrijk om de inwoners van Asse doorlopend en structureel  bij het beleid te betrekken.

Burgers weten immers het beste waar hun noden liggen en als verantwoordelijke kandidaat-bestuurders zien we het dan ook als onze plicht om tijdens de besluitvorming steeds rekening te houden met de stem van de Assenaar.

Als progressieve partij gelooft Groen Asse er zeer sterk in dat participatie leidt tot een betere toekomst voor alle burgers. 

Voorstellen

In het moderne politieke landschap is geen plaats meer voor  een verouderde visie op democratie. Kiezers zijn waardevolle stakeholders waarvan de inbreng permanent en  actief moet worden ingezet bij alle beleidsstappen.

Nabijheid is hier het toverwoord. De afstand tussen bestuur en de burger moet zoveel mogelijk verkleind worden. Daarom stelt Groen de volgende maatregelen voor:

 • Bij het begin van de nieuwe legislatuur stellen we een participatiecharter op in samenspraak met de inwoners van onze gemeente. In dit charter scheppen we duidelijkheid over de visie van de Assenaren en het gemeentebestuur op participatie en creëren we een kader waarbinnen initiatieven vanuit de bevolking financiële en logistieke steun kunnen krijgen om de participatie in onze gemeente te versterken. In dit charter moet plaats zijn voor een brede waaier aan initiatieven zoals bv.:
  • Het werken met wijkbudgetten en burgerbegrotingen om een deel van het gemeentelijke investeringsbudget (bv. 10%) rechtstreeks aan wijd gedragen initiatieven toe te wijzen. Elders in België wordt dit al in de praktijk gebracht.
  • Het integreren van inbreng uit burgerpanels in de gemeentelijke besluitvorming. Op structurele en/of projectgebonden basis kan een representatieve groep burgers worden uitgeloot om in panels hun visie op de gemeentelijke prioriteiten en projecten te geven.
 • We zetten sterk in op actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Als goede huisvaders/-moeders doen wij zelf alle moeite om burgers actief naar relevante informatie te leiden. Daarom werken we een effectieve en transparante klachtenbehandelingsprocedure uit, publiceren we , regelmatig en in begrijpbare taal de nodige informatie over gemeentelijke beslissingen en bevoegdheden en antwoorden we zo snel mogelijk op vragen van de burger.
 • We maken binnen het gemeentebudget ruimte voor het aanwerven van een participatieambtenaar zodat participatie in al zijn vormen op structurele manier verankerd wordt.
 • We voorzien een livestream voor het openbare gedeelte van de gemeenteraad. Ook bezorgen we een week na de gemeenteraad een duidelijk en volledig schriftelijk ontwerpverslag aan alle gemeenteraadsleden.
 • We maken voor elke gemeenteraad tijd voor een vragen(half)uurtje.
 • We houden de gemeentelijke website ten allen tijde up to date en zetten nog actiever in op de aanwezigheid van de gemeente op sociale media. Aandacht moet worden besteed aan het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid langs de ene kant en de ondersteuning en verdere uitbouw van de digitale dienstverlening aan de andere kant.
 • We bevorderen de digitale geletterdheid en toegang tot het internet door cursussen te organiseren voor risicogroepen zoals 65+’ers en inwijkelingen, en  moderne, gebruiksvriendelijke computerinfrastructuur (eventueel met begeleiding) te voorzien op goed bereikbare openbare plaatsen. We zoeken ook naar manieren om de thuistoegang tot internet goedkoper te maken, zodat niemand wegens gebrek aan middelen afgesloten blijft van de opportuniteiten die het internet biedt.
 • We brengen de verschillende gemeentelijke informatieloketten beter onder de aandacht van de Assenaar.
 • Recent werd overgeschakeld naar een systeem waarbij burgers enkel op afspraak bij de gemeentelijke diensten langs kunnen gaan. Dit heeft een aantal voordelen, maar ongetwijfeld ook een aantal nadelen. Zijn de diensten nog toegankelijk genoeg voor alle burgers? Dit systeem dient geëvalueerd te worden en waar nodig aangepast te worden. Daarnaast dient gekeken te worden of de huidige openingsuren van deze diensten geen te grote barrière opwerpen voor de burger.

 

 

Gezondheid

Visie:

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is wat we elke inwoner van Asse toewensen. Gezondheid is immers een sleutel tot gelukkig zijn. Daarom wil Groen actief inzetten op preventie en ondersteuning in verschillende domeinen van fysieke en mentale gezondheid. Tot op heden nam de gemeente Asse deze belangrijke rol die zij hierin kan spelen weinig of niet op. Om al deze preventieve en curatieve acties te implementeren en coördineren wil Groen dat er deze legislatuur een “Schepen van Gezondheid” wordt aangesteld.

Investeren in preventie loont. Uit onderzoek blijkt dat de RIO (Return on Investment) van preventie ongeveer 14 keer hoger ligt dan die van een curatieve aanpak. We willen dat onze mensen gezond blijven zolang het kan, zodat we als maatschappij minder hoeven, maar beter kunnen, investeren in genezen wanneer het moet.

Voorstellen:

Preventie door informatieverstrekking
Een dienstencentrum is het aanspreekpunt voor Assenaren met vragen over gezondheid. Via dit centrale punt vinden ze de weg naar de juiste instanties en begeleiding en kunnen ze informatie inwinnen over mogelijke terugbetalingen en subsidies. Informatie en contactgegevens van hulporganisaties zijn makkelijk te consulteren, zowel online als offline. Groen wil dat er in Asse centrum en in Zellik een dienstencentrum komt.

De gemeente werkt actief mee aan screeningsonderzoeken (borst- en darmkanker,...) en sensibiliseringsacties (Donderdag Veggiedag, Tournée Minerale, Week van de Valpreventie, Week van de Geestelijke Gezondheidszorg, 10.000 stappen,...). Omwille van de grote effecten op klimaatverandering en biodiversiteit en omwille van de grote impact op dierenwelzijn, roepen we Asse uit tot Donderdag Veggiedaggemeente en doen hier zoveel mogelijk inspanningen voor.

Sociale diensten voegen gezondheid toe aan hun focusgebieden, naast financiële en materiële zorg. Ze vestigen de aandacht op de kostenbesparende effecten van een goede gezondheid en hoe inwoners met beperkte middelen kunnen werken aan een goede gezondheid voor zichzelf en hun kinderen.

Preventie door beweging
Bewegen voorkomt letsels, overgewicht en valincidenten. Het zorgt bovendien voor een beter mentaal welbevinden. Daarom worden bewegingscoaches ingezet in scholen, woonzorgcentra, verengingen en bedrijven om het belang van bewegen en sporten onder de aandacht te brengen. Ze kunnen samen met deze instanties concrete actieplannen uitwerken.

Asse is rijk aan groene zones, die een ideaal kader vormen voor beginnende en meer gevorderde sportievelingen. Het ontbreekt echter aan bewegwijzerde routes voor wandelaars en mountainbikeliefhebbers. Duidelijke “start to wandel” of “start to mountainbike” trajecten verlagen de drempel voor (beginnende) sportievelingen en laten ze onze regio (her)ontdekken.

De gemeente engageert zich bovendien om sportieve uitdagingen te organiseren voor haar inwoners. Ze promoot de fiets als snelste vervoermiddel voor korte verplaatsingen.

Preventie door het uitdragen van de voorbeeldfunctie
Een gezonde gemeente start bij het stellen van het goede voorbeeld binnen de eigen diensten. Een gezonde werkplek en omkadering voor eigen medewerkers.

Preventie door cursussen eerstehulp en aanwezigheid defibrillatoren

Een snelle en correcte eerste hulp door omstaanders bij een levensbedreigende situatie kan het verschil tussen leven en dood maken. Als gemeente promoten en ondersteunen we dus cursussen eerstehulp. We zorgen dat er op voldoende plaatsen in de gemeente eerstehulpmateriaal, zoals defibrillatoren, ter beschikking is.

Toegankelijkheid (multidisciplinaire) zorg

Via HELA (Huis van de Eerste Lijn in Asse) vindt de eerstelijnszorg snel de nodige specialisten om patiënten op weg te helpen naar gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg. Dit project verdient dan ook alle steun van de gemeente. Samenwerking en overleg tussen professionele zorgverstrekkers moet worden ondersteund en aangemoedigd.

Het strekt tevens tot de aanbeveling om van dit Huis van de Eerste Lijn een huisartsenwachtpost te maken en zo de zorg verder te centraliseren.

 

 

Sociaal beleid en (ouderen)zorg

Visie:

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Tot nog toe had het OCMW, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk de opdracht hierop toe te zien; vanaf 2019 wordt het de taak van het gemeentebestuur.

Bijna 10% van de Assese bevolking loopt risico op armoede. Dat zijn meer dan 3.000 Assenaren. Daarom moet de gemeente prioritair inzetten op armoedebestrijding. Armoede is immers niet enkel een tekort aan geld, het betekent ook uitsluiting en vereenzaming. We willen werk maken van  een sterke sociale reflex in elk beleidsdomein: wonen, onderwijs, jeugd, milieu, cultuur, sport, zorg … Het is de taak van het Sociaal Huis dit te coördineren, te bewaken en uit te breiden waar nodig, in het belang van de armen.

Groen vindt het belangrijk dat de gemeente het sociaal beleid niet uit handen geeft aan privé-initiatieven. Samen met het Sociaal Huis moet ze zowel regisseur zijn als actor in het domein van welzijn en zorg. Deze twee functies kunnen elkaar versterken: een lokaal bestuur met voldoende eigen instrumenten en ervaring in het werkveld heeft meer slagkracht als regisseur. Daarbij is voldoende budget, transparantie en een duidelijke afbakening tussen de twee rollen nodig. Zo creëer je vertrouwen bij partners uit de privésector (non-profit en eventueel ook profit).

De meeste mensen willen liefst zo lang mogelijk in eigen huis of buurt blijven wonen. Zo ook de zorgbehoevende oudere. Om haar/hem het nodige comfort te bieden voeren we een breed geïntegreerd beleid rond de thuiszorg. Als het niet meer lukt, als de hulpbehoefte te zwaar wordt, bieden we senioren een waardige oude dag in een woonzorgcentrum (WZC).

Lokale besturen worden geconfronteerd met de vele zorgnoden en vragen van asielzoekers en vluchtelingen. Groen wil dat Asse een solidaire gemeente is en blijft voor de eigen bevolking en voor vluchtelingen.

Voorstellen:

 • De integratie van OCMW en gemeente biedt kansen om het sociaal beleid in Asse te versterken: buurtwerking, kinderopvang, tweedehands winkeltje, minder-mobiele-centrale, budgetbegeleiding, steun allerhande, opvang van daklozen, bedeling van groenten- en fruitverschotten, maaltijden aan huis en in het sociaal restaurant van Lokale Dienstencentra, leefloon, tewerkstelling, thuiszorg, mantelzorg, woonzorg, dagopvang, kortverblijf …
 • De adviezen, geleverd door de seniorenraad, de jeugdraad en de toegankelijkheidsraad, met inbreng van zowel wel- als niet-georganiseerde leden worden ter harte genomen. Evenals een groot aantal van de voorstellen zoals opgenomen in de Memoranda 2018.
 • Wij menen dat Asse beschikt over voldoende grote WZC en kiezen voor kleinschaligere woonzorghuizen en assistentiewoningen waar de bewoner meer autonomie behoudt.
 • Onder het motto ‘wat goed is voor senioren en kinderen is goed voor iedereen’ wil Groen met een senior- en kindnorm, van Asse een leeftijdsvriendelijke gemeente maken. Met hierbij extra aandacht voor kleine, comfort en veiligheid biedende ingrepen: degelijke voetpaden met lage, stevige boordstenen, brede comfortabele fietspaden, bij voorkeur in asfalt, geen gedeelde voet- en fietspaden, maar wel aparte, gezellige groene plekjes met een rustbankje in de centra en langsheen veel gebruikte wandelwegen, …
 • De integratie van OCMW en gemeente biedt extra kansen om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken: we bouwen de sociale reflex in in elk beleidsdomein van elke schepen.
 • De activering van leeflooncliënten gebeurt op maat van de klant. De taal leren is een prioriteit.
 • We voeren de strijd op tegen kinderarmoede via recht op een degelijke, goedkope woning voor het gezin, een netwerk rond opvoedingsondersteuning vanuit het Huis van het Kind, samen met de verschillende partners, de ouders én de kinderen en jongeren zelf, toegankelijke kinderopvang, gelijke onderwijskansen, …
 • Groen pleit voor een humaan en doeltreffend lokaal opvang- integratiebeleid.
 • We zijn voorstander van een wekelijkse voedselbedeling. We willen dat voedsel dat bijna over datum is bij onze grootwarenhuizen wordt opgehaald en verdeeld onder wie het nodig heeft.

 

 

Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren

Visie

Voor Groen Asse is de jeugd de toekomst van deze gemeente. Jongeren en kinderen zijn op zowat alle vlakken van onze gemeente aanwezig: scholen, jeugdbewegingen, pleinen, skateparken, op de fiets of in de bus en de trein, fuiven, opruimacties, enz. Ook al mag een groot deel van hen nog niet stemmen, ze zijn vaak de drijvende kracht achter verschillende projecten en initiatieven. Daarom: jeugd is (heel) belangrijk!

Wij geloven dat we onze jeugd enkel alle kansen geven door (1) de jeugd te laten co-creëren, (2) het jeugdwerk ten volle te ondersteunen en (3) te gaan voor een kindvriendelijke gemeente.

Voorstellen

Co-creatie met de jongsten

 • Wij willen kinderen en jongeren de kans geven om het beleid te beïnvloedenop hun eigen manier en over thema's die zij mee kiezen. Daarvoor is verstaanbare en toegankelijke informatie nodig.
 • Het inspraakproces is belangrijk. Niet enkel de uitkomst.Dat vergt tijd, kennis en ervaring van personeel en bestuur. Hierin moeten we investeren. Co-creatie gebeurt zowel offline, in klassen en de publieke (jeugd)ruimte, als online, waar jongeren actief zijn. We moeten meer inzetten op de (juiste) sociale media en kijken welke online-interactie het beste past. De manier van participatie zal een combinatie van initiatieven van het bestuur en van jongeren zelf zijn.
 • Laat de jeugdraadde motor zijn van co-creatie met jongeren, via het jeugdwerk én individuele niet-georganiseerde jongeren. In samenwerking met het lokaal bestuur. Groen wil de verdere uitholling van de jeugdraad tegengaan.
 • De jeugddienst (of vrijetijdsdienst)is de ideale regisseur van het lokaal participatiebeleid voor kinderen en jongeren. In samenwerking met de jeugdraad of andere jongeren(teams) peilt de jeugddienst naar wat er leeft en zet ze trajecten op om jeugd te betrekken bij elk domein van het lokaal beleid. 
 • Daarnaast dienen jongeren meer inzicht in het democratisch procesvan de Assese politiek te verwerven.

Kindvriendelijk en, bij uitbreiding, leeftijdsvriendelijk Asse

 • Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid. We willen verder opbouwen op ervaring van kindvriendelijke steden en gemeenten met het verankeren van kinderrechten op lokaal niveau. Belangen van kinderen nemen we daarom expliciet mee op bij het besluitvorings- en beleidsproces en dat doorheen de verschillende lokale bevoegdheidsdomeinen. Hiervoor is een 'kindreflex' bij alle diensten nodig.
 • Groen wil dat er een speelruimtebeleidsplan in Asse wordt opgesteld. De gemeente Asse beschikt op dit moment niet over documenten waarin het beleid inzake speelweefsel wordt uitgestippeld. Er bestaat noch een document met een compleet overzicht van het huidig speelweefsel, noch een document met een visie op hoe het speelweefsel in Asse er idealiter zou uitzien, noch een document met een stappenplan om deze visie stapsgewijs te verwezenlijken. Het gaat in de eerste plaats over openbare speelpleintjes, van kleine buurtpleintjes en speelplaatsen op stedelijke scholen tot grote pleinen. Maar ook speelbossen en publieke ruimtes zoals het stations- en marktplein komen er in aan bod. Net als de verbindingen tussen al deze plaatsen. Denk daarbij aan fietspaden, voetwegen en gevaarlijke oversteekplaatsen. Per woonkern of afgebakende mobiliteitskamer wordt er van elke publieke ruimte een lijstje gemaakt van de toekomstkansen, knelpunten en bedreigingen. We benutten waar mogelijk tijdelijk ongebruikte openbare ruimte als speelruimte.
 • We voorzien in openbare gebouwen gezinsvriendelijke elementen, zoals luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. We zorgen voor kinderopvang bij evenementen die het lokaal bestuur organiseert. We stimuleren horecazaken om werk te maken van kindvriendelijkheid.

Jeugdwerk ondersteunen

 • Groen Asse ijvert voor een beter onderhoud van de jeugdlokalen en wil ook meer aandacht besteden aan energiezuinigheid en veiligheid van deze lokalen.
 • We geven daarnaast meer ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk. Individuen of groepen jongeren die innovatief aan de slag willen, verdienen alle kansen, zowel financieel als materieel, en ook administratief.
 • Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfershebben een impact op het jeugdwerk. Anderstalige nieuwkomers zijn vaak onbegeleide minderjarigen. We willen organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te bereiken ondersteunen.
 • Lokale jeugddiensten hebben vaak weinig impact op de omgang van lokale particuliere jeugdwerkorganisaties met diversiteit. Vaak ook omdat de jeugddiensten zelf onvoldoende divers zijn. We moedigen jeugdwerkorganisaties aan om diversiteitsdoelstellingenop te stellen en zich in te schakelen in het (Vlaamse) “Masterplan Diversiteit in/ en het Jeugdwerk”.  Zodoende kunnen we bruggen bouwers naar alle kinderen en jongeren uit Asse.
 • Wij geloven dat de netwerken rondom lokale jeugdinitiatieven, zoals buurtwerkers, een belangrijke rol spelen in het maken van de brug tussen niet-georganiseerde en georganiseerde jeugd.
 • We laten de jeugddienst inzetten op laagdrempelige activiteitenen aanbod op maat van kinderen We maken vakantiekampen betaalbaar voor iedereen. We betalen indien nodig een deel van het inschrijvingsgeld voor arme kinderen. Ook één centraal inschrijvingspunt kan de toegankelijkheid verhogen. We organiseren dit in samenwerking met onderwijs en erkende sport-, cultuur- en jeugdorganisaties.

 

 

Onderwijs

Visie

Blijvend inzetten op onderwijs, is investeren in onze toekomst. Het gemeentelijk beleid kan op verschillende manieren bijdragen aan een kwaliteitsvol onderwijs, aangepast aan de tijdsgeest en de lokale noden.

Voorstellen

Elke leerling maximale onderwijskansen te bieden

Elke leerling heeft recht op maximale onderwijskansen en de gemeente werkt hier actief aan mee. Vooreerst door een sterk beleid in de eigen gemeentelijke scholen, maar ook door samenwerkingsverbanden over de netten heen aan te moedigen en te ondersteunen. Sommige uitdagingen kunnen immers beter aangepakt worden als scholen hun middelen en expertise delen.

Maximale onderwijskansen bieden betekent in de eerste plaats het welbevinden op school vergroten. Dit kan alleen maar in samenwerking met zowel leerlingen, ouders als het personeel. Een leerlingenraad geeft de leerlingen een eigen platform met eigen verantwoordelijkheden. De schoolraad met actief gebruikt worden om de betrokkenheid van iedereen bij het schoolgebeuren te versterken. Daarnaast is er een sterk preventief en curatief beleid nodig inzake fysieke en mentale gezondheid, pesten en spijbelen. Ook moet het zorgbeleid voor leerlingen met speciale noden steeds verder uitgebouwd worden. Belangrijk is om daarbij na te denken over maatregelen die voor alle leerlingen genomen kunnen worden (cfr. UDL).

Een tweede belangrijke schakel is aandacht voor leerlingen met een moeilijke thuissituatie. Leerkrachten  dienen goed geïnformeerd te zijn over de signalen waar ze op moeten letten. en   weten welke oplossingen ze hun leerlingen kunnen aanreiken. Kinderarmoede moet, in samenwerking met het Huis van het Kind een permanente bekommernis zijn voor de scholen.

Ten derde moet actief ingezet worden op de betrokkenheid van ouders van alle leerlingen. Nadenken over verschillende manieren waarop ze betrokken kunnen worden bij het schoolgebeuren loont: betrokken ouders hebben een positieve invloed op de onderwijskansen van hun kinderen.

Een laatste punt is de zorg voor een warm en kwaliteitsvol onthaal voor anderstaligen. Scholen zetten maximaal in  op een goede kennis van het Nederlands als hefboom voor een kansrijk onderwijs, maar ze krijgen ook  de tools aangereikt om veeltaligheid en de thuistaal te zien als een troef.

Inzetten op de brede school

Een brede school houdt een intense samenwerking in  tussen verschillende scholen en allerhande lokale spelers: academies, sportclubs, verenigingen, lokale economie, boerderijen …  Een school is m.a.w. niet geïsoleerd in de gemeente, maar staat in sterke verbondenheid met de gemeenschap. Het gemeentelijk beleid maakt dit mee mogelijk door o.a. een coördinator en een digitaal platform.

Op die manier bieden we kinderen en jongeren de mogelijkheid om zich op zoveel mogelijk domeinen te ontplooien. Zo kunnen leerlingen bv. regelmatig naar de boerderij trekken of kan een judoleraar een demonstratie geven tijdens de turnles op school.

Door die brede school ontstaat ook de mogelijkheid om gebouwen en materialen te delen. Scholen die ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakanties leeg staan, kunnen gebruikt worden door een vereniging die op zoek is naar een ruimte om bv. te vergaderen of een yogales in te richten. Anderzijds kan een school bv. instrumenten voor een muziekles lenen bij een academie.

Een gezonde leeromgeving creëren

De gemeente is een belangrijke partner om voor alle scholen op haar grondgebied een gezonde leeromgeving te creëren. De schoolomgeving moet veilig zijn voor voetgangers en fietsers. Zij hebben daar onvoorwaardelijk voorrang.

De gemeente ondersteunt scholen om hun gebouwen duurzaam, energiezuinig, kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk te maken.

Er wordt budget vrijgemaakt om groene en avontuurlijke speelplaatsen te creëren.

Stimuleer directie, leerkrachten, ouders  en leerlingen om te kiezen voor lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden. Promoot LEF-voeding (lokaal, ecologisch en fairtrade) op school. Help de scholen bij het omschakelen naar gezonde drank- en snoepautomaten.

Samenwerking tussen alle scholen versterken, over de netten heen

De gemeente is de partner bij uitstek om de samenwerking tussen alle scholen op haar domein te versterken. Op die manier zullen vele van bovenstaande punten makkelijker gerealiseerd worden.

Een gemeentelijk inschrijvingsbeleid garandeert alle kinderen uit de gemeente een plaats in een school dichtbij de woonplaats. Daarnaast zet dat beleid in op constructief overleg met buurgemeentes.

Voldoende kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang

Omdat leren begint vanaf het prille begin, moet de gemeente mee zorgen voor voldoende, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang. Daarbij is specifieke aandacht voor opvang in de buurt van scholen en werkplaatsen.

Levenslang leren stimuleren en faciliteren

Daarnaast stimuleert de gemeente levenslang leren, zowel voor de eigen werknemers, als voor alle burgers die daar nood aan hebben. In samenwerking met Syntra, CVO Jette-Meise,… zorgen we dat er een uitgebreid aanbod is. Een aandachtspunt is o.a. om voldoende Nederlandse lessen te organiseren en deze ook op voldoende diverse tijdstippen tijdens de week aan te bieden.

Kunstacademie August De Boeck

Het leeraanbod is vanaf het schooljaar 2018-2019 bij decreet sterk gewijzigd. We evalueren de overgang na een jaar en maken waar nodig aanpassingen in het aanbod. We blijven inzetten op een zo sterk mogelijk gedifferentieerd aanbod.

De Kunstacademie zit in Asse over heel veel gebouwen verspreid. Bovendien zijn heel veel van die locaties verouderd of zelfs niet goed geschikt voor de lessen die er gegeven worden. We wensen prioritair één nieuw gebouw te realiseren in het centrum van Asse of er zo dicht mogelijk bij om alle lessen te centraliseren en in voldoende ruime en aangepaste lokalen te kunnen laten plaatsvinden.

Spinibo

De vakantie opvang in Spinibo mag al enkele jaren niet meer plaatsvinden in de gebouwen aan Boekfos en gaan daarom al enkele jaren door in GBS Walfergem. Dit is echter niet zo ideaal. Er moet onderzocht worden waar de vakantieopvang op termijn in een beter aangepaste infrastructuur kan ondergebracht worden.

 

Afval bestaat niet

Visie

Slim omgaan met afval is een absolute noodzaak voor een gemeente die zorg draagt voor het milieu. Groen wil het voortouw nemen in de transitie van een lineaire economie (waarbij op het einde van de levensduur van spullen ze gestort of verbrand worden) naar een circulaire economie (waarbij materialen telkens hergebruikt, hersteld en gerecycleerd worden). Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol.

Daarnaast  kampen ze met heel wat andere uitdagingen op vlak van afval: . zwerfvuil en sluikstorten zoveel mogelijk proberen voorkomen en opruimen.,  burgers stimuleren om nog meer  en beter te sorteren, zodat er meer gerecycleerd kan worden.

Voorstellen

Materiaalgebruik beperken, voorwerpen hergebruiken, herstellen en herwaarderen

 

Groen wil in Asse:

 • Van In&Out een stevig uitgebouwd kringloopcentrum maken op een aantrekkelijke en passende locatie en van daaruit een sterke samenwerking opzetten met andere publieke of private kring- of geefwinkels en herstelinitiatieven.
 • Repair Café’s stimuleren en ondersteunen.
 • Uitleeninitiatieven promoten die tot doel hebben om bepaalde gebruiksspullen die slechts af en toe nodig zijn (bv. bepaalde werktuigen) of die slechts een paar jaar nodig zijn (bv. kinderfietsen) te delen.
 • Een bouwmateriaalpunt creëren waar afvalstromen van bouwmaterialen tijdelijk gestockeerd en vervolgens hergebruikt kunnen worden.
 • een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid voeren. Voor grote evenementen willen we een afvalplan als voorwaarde voor een toelating. De organisatoren worden ondersteund bij de opmaak van het plan. Project- en evenementensubsidies voor middelgrote en kleinere evenementen worden gradueel verhoogd naargelang de duurzaamheidsgraad. Voor deze kleinere evenementen stellen we gratis herbruikbare bekers en afvaleilanden ter beschikking.
 • We stimuleren burgers om een sticker om reclamedrukwerk te weigeren op hun bus te plakken.

Recyclage verhogen en het aandeel restafval minimaliseren

 • We streven verder naar een hogere graad van thuiscomposteren. In wijken met veel appartementen richten we compostpaviljoenen in, waar bewoners hun gft-afval gratis kunnen deponeren. Wie dit wenst krijgt achteraf in ruil een deel van de compost terug. Die kunnen ze gebruiken in bloembakken e.d.
 • Op voorstel van Groen kwam er in 2017 in Zellik en in 2018 in Asse een perscontainer op de recyclageparken waar alle-plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag in gedeponeerd kan worden. Zo hoeft het niet meer in de restafvalzak. Groen wil dat deze afvalfractie zo snel mogelijk ook huis-aan-huis wordt opgehaald.
 • Naast het stimuleren om herbruikbare luiers te gebruiken, onderzoeken we ook de piste van een aparte inzameling van luiers. Zo kan deze berg afval apart gerecycleerd worden i.p.v. mee verbrand te worden met het restafval.
 • We blijven verder recyclage stimuleren door een juiste tarifering. Wie goed sorteert, betaalt minder. Ter aanvulling zetten we het een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen verder. We stellen een bepaalde hoeveelheid vuilniszakken gratis ter beschikking van kwetsbare doelgroepen zoals OCMW-cliënten, mensen met een beperkt gezinsinkomen,... en dit afhankelijk van de gezinsgrootte. Wie er recht op heeft krijgt ze automatisch aan huis bezorgd. We informeren deze doelgroep ook nog actiever over de manieren om te sorteren en zo goedkoper van hun afval af te komen.

 

Zwerfvuil en sluikstorten voorkomen

 Naast bovenstaande maatregelen, zetten we in op volgende niet-limitatieve lijst van  mogelijkheden  om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen:

 • We pleiten als gemeente Asse bij de bevoegde minister om statiegeld op plastic flesjes en op blikjes zo snel mogelijk in te voeren. Veertig procent van het zwerfvuilvolume bestaat hieruit. In landen waar dit statiegeld al eerder werd ingevoerd, blijkt dat meer dan 90 procent van dit type zwerfvuil niet meer op straat belandt.
 • We blijven verder inzetten op sensibiliseringsacties om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen.
 • We blijven verder inzetten op de zwerfvuilopruimacties die de gemeente al jaarlijks organiseert en waar vele verenigingen, wijkcomités en scholen  aan deelnemen.
 • Daarnaast zetten we een peter-meter systeem op poten. Deze inwoners gaan regelmatig zwerfvuil rapen en worden ondersteund door de milieudienst. We voorzien in uitrusting, zorgen voor een cadeaubon en zetten de meters en peters jaarlijks in de bloemetjes. We proberen per wijk een groepje van meters en peters te vinden die elkaar aanmoedigen en samen op pad gaan. Zo nemen meteen ook de sociale contacten in de wijk toe.
 • De gemeente Asse evalueerde de laatste jaren het gebruik van de straatvuilnisbakken die verspreid staan in Asse. Ze worden systematisch gebruikt voor huishoudelijk afval, wat niet de bedoeling is. Na verwittiging werden er een aantal verwijderd. Dit loste het probleem echter niet op, integendeel! Groen wil dat ook dit geëvalueerd wordt en dat waar nodig vuilbakken voor zwerfvuil opnieuw geplaatst worden.
 • Ondanks al het bovenstaande, is er nog steeds een groot gevoel van straffeloosheid als het gaat over zwerfvuil en sluikstorten. Daarom nemen we ook repressieve acties :
  • We maken gebruik van GAS-boete voor sluikstorters. Andere overtredingen die bestraft kunnen worden met een GAS-boete zijn de verplichting voor uitbaters om een vuilnisbak te zetten en de vloer 10 meter rond hun uitbating proper te houden (bijv. peuken, papier, flesjes, blikjes, …).
  • We plaatsen camera's op plaatsen waar veel sluikafval afgezet wordt.

 

Lokale groene economie

 

Een duurzame en bedrijvige economie op maat van Asse

Kernversterking als motor van een duurzame lokale economie

Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente. Ze zorgt ook voor een versterking van de lokale economie en handel. Via een nieuw gemeentelijk beleidsplan Ruimte bakenen we duidelijk de woonkernen en bedrijvige kernen af.

 • Voor Asse centrum en Zellik centrum kiezen we voor een 'slimme krimp en groei' op basis van afgebakende kansrijke en kansarme handelsgebieden.
 • In Krokegem, Asse Terheide, Mollem, Walfergem, Tenberg en Relegem zetten we in op functioneel winkelen, dat wil zeggen praktische dagelijkse inkopen op 10 minuten van de woonplaats.
 • In Asbeek, Bekkerzeel en Kobbegem zijn de uitdagingen voor winkeliers nog groter. Daar willen we bijvoorbeeld inzetten op het DORV-concept, waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk loket één zijn.
 • Een economische kern is meer dan alleen handel, ook diensten en vrije beroepen horen daar thuis. We zetten in op het verweven van panden met verschillende functies en maken ze zichtbaar.
 • Bereikbaarheid kan duurzaam. De mythe dat de dominantie van auto's nodig is voor de detailhandel gaat niet op. Meer voorstellen vind je in het hoofdstuk ‘Veilig, duurzaam en gezond onderweg’.
 • We maken de aanwezigheid van ondernemingen in de kern zichtbaar en karakteristiek door in te zetten op branding, beleving en evenementen.
 • We kiezen voor een stopzetting van de bouw van baanwinkels, shoppingcentra en handelszaken in de periferie.
 • We stimuleren de detailhandel met slimme premies voor kernversterking binnen afgebakende kernen.
 • We gaan creatief om met functies van leegstaande winkels en panden, door bijvoorbeeld:
 • Panden open te stellen als pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandige en thuiswerkers.
  • Het beleidsmatig eenvoudig te maken om er een (tijdelijke) sociale/gemeenschappelijke functie aan te geven.
  • Eigenaars te stimuleren hun vitrine ter beschikking stellen van kunstenaars of met een (historische) foto af te plakken.

Lokaal ondernemerschap als basis voor een bedrijvige lokale economie

Lokaal verankerde ondernemingen en KMO’s kunnen zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Ze spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving. We ondersteunen lokale ondernemingen door onderlinge uitwisseling te bevorderen en door hen met omwonenden en verenigingen in contact te brengen. Toerisme ondersteunen zorgt voor de versterking van de streekidentiteit en van de lokale economie.

 • Op het gemeentelijk ondernemersloket kunnen ondernemers terecht met al hun vragen.
 • We gebruiken de Assesse advies- en participatieraad lokale economie om te luisteren naar de noden en doelgericht te ondersteunen.
 • We slaan bruggen met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, toerisme, sport. We betrekken bijvoorbeeld de handel als er een nieuwe gemeentelijke tentoonstelling loopt door er naar te verwijzen in de etalages.
 • We organiseren laagdrempelige ontmoetingsdagen, evenementen, beurzen, enz. om lokale ondernemers samen te brengen en lokaal ondernemerschap te promoten.
 • Ondernemers met een migratieachtergrond moeten vaak extra barrières overwinnen. We maken hen via het gemeentelijk ondernemersloket wegwijs in wetgeving, bedrijfsbeheer en contactpersonen.
 • We verminderen via digitalisering en begeleiding de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen. We stellen digitale gegevens en databases open zodat allerlei toepassingen ontwikkeld kunnen worden.
 • We herwaarderen markten (buurt-, rommel- , ambachts- en boerenmarkten). We promoten en ondersteunen markten en maken centrale locaties beschikbaar.
 • We bieden vestigingspremies aan startende buurtwinkels in wegkwijnende winkelstraten en kleine woonkernen.
 • We beschouwen uitbaters van nacht- en belwinkels als ondernemers die een economische meerwaarde bieden en zelfs een ongebruikt potentieel hebben als buurtwinkels. We kiezen niet voor een eenzijdig negatief en repressief beleid dat deze ondernemers wil reduceren tot 'imagoverlagende winkels'.
  • We informeren, communiceren regels, geven advies en overleggen samen met de uitbaters hoe de leefbaarheid en het imago kunnen verbeteren.
  • We betrekken hen bij de Assesse advies- en participatieraad lokale economie.
  • We pakken winkels die regels overtreden kordaat aan. We voeren tegelijk een omkaderend en preventief beleid.
  • De hoogte van belastingen (openingstaks en jaarlijkse belasting) en de vestigingsregels moeten gelijkaardig zijn met andere ondernemingen.
 • Lokale maakbedrijven bieden een enorm economisch en duurzaam potentieel. We zorgen voor vertegenwoordiging in de Assesse advies- en participatieraad lokale economie en ondersteunen hun waar mogelijk.
 • We versterken het lokaal toerisme en de horeca
  • We stimuleren het hoeve- en ambachtstoerisme.
  • We leggen de focus op ecotoerisme. Dit is toerisme dat vooral positief is voor de lokale bevolking, de plaatselijke handelaars en het milieu. We maken ‘De Groene Sleutel’ bekend bij de bevolking. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame vakantieverblijven en -parken.
  • We zetten in op dagjestoerisme in eigen streek. We pakken uit met kwalitatieve bezienswaardigheden en een uitgebreid ontspanningsaanbod. We werken met lokale gidsen, we beschermen erfgoed, we stellen trage wegen open, we leggen nieuwe fiets-, ruiter- en wandelpaden aan of gebruiken daarvoor landbouwwegen.
 • We promoten de lokale handelaars en de nabije economie bijvoorbeeld door deelname aan de ‘Zo Dichtblij’ campagne van Bond Beter Leefmilieu. De consument wordt zo gestimuleerd om op een duurzame manier inkopen te doen
 • We promoten korte keten landbouw (zie thema landbouw').
 • We ondersteunen lokale ondernemers in het energiezuinig maken van hun ondernemingen. We organiseren gratis energie-audits, groepsaankopen en geven aanbevelingen.
 • We sensibiliseren ondernemingen tot een verantwoordelijk afvalbeleid via infobrochures met handige tips of persoonlijke audits (zie ook het hoofdstuk 'Afval').
 • We zetten een lokaal alternatief muntsysteem op. Een lokaal alternatief muntsysteem stimuleert de lokale handel want het houdt de geldbestedingen binnen de eigen economie. Bovendien kunnen diensten die normaal gezien economisch niet gewaardeerd worden, worden beloond met de lokale munt, zoals vrijwilligerswerk.

 

Een lokale economie met een blik op de toekomst

We maken mee werk van een deel- en circulaire economie

Onze economie evolueert van lineair naar circulair. De circulaire economie is erop gericht om zo weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal hergebruik en via minimale waardevernietiging van grondstoffen. Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig. Lokale besturen kunnen, naargelang hun capaciteit, verschillende rollen opnemen om deze nieuwe economieën te ondersteunen en te stimuleren.

 • Met circulaire renovatie en aankopen kunnen gemeenten circulaire producten en diensten een boost geven. We denken daarbij niet in termen van producten, maar in termen van functionele behoeften.
  • We realiseren tegen 2020 minstens één circulair aankoopproject of sluit een performance-based contract.
  • We streven ernaar tegen 2024 alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens circulaire principes te laten verlopen. Met dergelijk contract koop je niet gewoon een kopieermachine bij een leverancier, maar betaal je voor een gegarandeerd gebruik. Dit stimuleert leveranciers om producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben.
  • We nemen als gemeente deel aan innovatieve projecten zoals de Green Deal Circulair Aankopen.
  • We maken gebruik van de circulaire mogelijkheden die de herbestemming van grote gebouwen biedt.
  • Bij aanbestedingen wordt opgelegd dat een product voor een bepaald percentage moet bestaan uit gerecycleerd materiaal.
 • We stellen de gemeente op als netwerkpartner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire projecten willen opstarten. Dit kan door infomomenten of gratis circulaire audits te organiseren.

 

 

Landbouw

Visie

We willen onze lokale landbouwers stimuleren om mee te werken aan verkoop via korte keten, om minder pesticiden te gebruiken, groene linten langs de akkers en weilanden aan te leggen, over te schakelen naar bio-landbouw, boslandbouw, minder veeteelt,… kortom verduurzaming van de landbouw in Asse. De industriële landbouw, zoals nog steeds gepromoot door de Boerenbond, maakt de boeren afhankelijk van het prijzenbeleid van de internationale markten, nationale en internationale veilingen… Groen wil de hand reiken aan de plaatselijke landbouwers omdat we geloven in de samenwerking tussen landbouwers en natuurbeschermers in het streven naar de vrijwaring van de open ruimte in Asse. De echte bedreiging voor de plaatselijke landbouw gaat niet uit van de natuurverenigingen maar wel van verkavelaars die bij het aansnijden van de zeldzame open ruimte gemakkelijke winsten realiseren ten koste  van de lokale gemeenschap en van de plaatselijke landbouwers.

Voorstellen

 • We schrijven een lokale voedselstrategie uit met hulp van landbouwers en de burgers om een transitie te stimuleren naar agro-ecologie, gezonde en klimaatneutrale voedingsconsumptie en een lokaal, solidair voedselsysteem.
 • We roepen Asse uit tot Donderdag Veggiedaggemeente en nemen in dit kader zoveel mogelijk maatregelen, gezien de grote impact op gezondheid van mens, dier en planeet. Zie ook thema ‘gezondheid’.
 • Op publieke terreinen en/of in samenspraak met privé-eigenaars richten we in alle woonkernen gemeenschappelijke moestuinen, volkstuinen en deeltuinen in, die deels ook door scholen voor educatieve doeleinden gebruikt kunnen worden.
 • Lokale producenten geven we een zichtbare plaats geven in de gemeentelijke communicatie: brochures in het gemeentehuis en de bib, deelwebsite van gemeente Asse, stands op lokale evenementen. We werken samen met scholen en verenigingen zodat zij hun steentje kunnen bijdragen aan de promotie van lokale producten.
 • We nemen criteria in openbare aanbestedingen op die rekening houden met korte keten en duurzame eerlijke landbouw.
 • We bouwen de jaarlijks georganiseerde boerenmarkt op termijn uit tot een wekelijkse boerenmarkt, waarbij we initiatieven in de kijker zetten die bijdragen tot een duurzame landbouw.
 • Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Op gemeentelijke evenementen kiezen we consequent zoveel mogelijk voor lokale of fairtrade, biologische en plantaardige voeding. Waar mogelijk plaats de gemeente op eigen terrein bijenkasten, eetbare planten,…
 • Erosiebestrijdingsprojecten worden waar nodig gerealiseerd, voortgezet en versterkt.
 • We ondersteunen initiatieven voor een solidair voedselsysteem: sociaal restaurant, samenaankoop, verwerken van voedseloverschotten, ophalen van overschotten, stimuleren van sociale tewerkstelling in deze initiatieven.

 

Wonen en Ruimtelijke ordening

Visie

In Asse is de bevolking de laatste jaren sterk gestegen. De verwachting is dat deze trend zich ook in de nabije toekomst zal doorzetten. Zeer belangrijke uitdagingen daarbij zijn om het wonen betaalbaar te houden, onze mooie open ruimte in Asse te vrijwaren en te versterken, en om de energieconsumptie van ons woningbestand drastisch te verlagen. Onze ruimtelijke ontwikkeling moet ook afgestemd zijn op het mobiliteitsbeleid. Momenteel is die vrij chaotisch, waardoor vele Assenaren ver van  openbaar vervoersknooppunten, scholen, winkels en culturele centra en sportcentra wonen. In combinatie met een slechte fietsinfrastructuur, leidt dit tot vele autoverplaatsingen. Door een goede afstemming tussen het beleid van ruimtelijke ordening en  van mobiliteit, kunnen we onze energieconsumptie voor wonen en verplaatsen drastisch verlagen.

Voorstellen

Groen vindt dat de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (GRB) een prioriteit is. We maken hierbij gebruik van de tool ‘ Bouwmeester Scan’ via het Team van de Vlaamse Bouwmeester of een gelijkaardige tool om dit GRB vorm te geven en zo de ruimtelijke ordening van onze Assese ruimte leefbaar te maken. Dit GRB moet de krijtlijnen uittekenen die de volgende punten realiseren:

 • Vrijwaring van de open ruimte en vergezichten. Landschapsperspectieven dienen hersteld te worden door bebouwing te verwijderen op doorzichtpunten. Zo kunnen we tegelijk ook ecologische verbindingen tussen geïsoleerde natuur realiseren.
  • We verhogen de belevingsruimte van het platteland door actief te werken aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme / (zachte) recreatie met respect voor de draagkracht, Zo kunnen we ook heel wat economische kansen benutten. Duurzame plattelandsontwikkeling betekent dat we in het landelijke gebied het bestaande culturele erfgoed behouden, natuur en landschap bewaren en ontwikkelen, en het sociale, economische en culturele leven versterken.
  • Landbouw heeft de functie om op milieu- en dier- en mensvriendelijke wijze te zorgen voor de productie van kwaliteitsvol voedsel. Maar landbouw moet ook verder diversifiëren in het kader van plattelandsontwikkeling: energieopwekking, zorgboerderijen, hoevetoerisme, medebeheer van natuurgebieden, toerisme, voedselvoorzieningen: korte ketenverkoop, voedselteams. We willen landbouwers actief laten meewerken aan het behoud, beheer en de verbetering van de kwaliteit van het platteland.
 • Het typisch landschap en de natuur van onze gemeente dient versterkt te worden. In het GRB wordt de basis gelegd om de natuur in onze gemeente te versterken.
 • In sterke relatie met het mobiliteitsplan bepalen we welke woonkernen we verder wensen te verdichten, in welke woonkernen we niet verder verdichten en welke lintbebouwing en/of kleinere woonkernen we op termijn wensen “uit te faseren”. Daarna worden de nodige ruimtelijke instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische ruil en verhandelbare bouwrechten,… ingezet om deze visie daadwerkelijk te realiseren op het terrein.
 • We combineren het verdichten van bepaalde woonkernen met groene aders op, langs en doorheen de bebouwing. We passen een “groennorm” toe om te garanderen dat iedereen op korte afstand van zijn woning over voldoende groen beschikt. Daarnaast stimuleren we vergroening van de gebouwen zelf met gevelgroen en groendaken op allerlei manieren.
 • We vermijden zoveel mogelijk nieuwe verhardingen. We wensen de beoogde “betonstop” zo snel mogelijk effectief te realiseren in Asse.
 • Lokale besturen worden door Aquafin uitgedaagd (en ondersteund) om tijdens de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks een meetbare verharde oppervlakte te ontharden en te vergroenen. Wij doen mee aan deze ‘operatie perforatie’.
 • Waar verdere inbreiding wenselijk is, laten we het verbouwen van grote eengezinswoningen tot kleine meergezinswoningen toe, mits de nodige groene ruimte behouden blijft om de woonomgeving aangenaam te houden. In deze woonkernen kan, waar dit past, het bouwen of verbouwen met een extra woonlaag toegestaan worden. We werken op maat van de omgeving. Hoger bouwen is op heel wat plaatsen mogelijk en wenselijk, een algemene verappartementisering van het platteland niet. We houden rekening met de draagkracht van de omgeving en werken met respect voor bestaand erfgoed. Verdichting kan ook bestaan uit een keuze voor rijwoningen met kleine privéterreinen (en voldoende gedeelde en publieke groene ruimte). Het bewaken van de beeldkwaliteit van een bepaald gebied kan via een We verweven ook maximaal verschillende functies op éénzelfde locatie om het ruimtelijk rendement te verhogen.
 • We kiezen maximaal voor een tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen en terreinen.
 • Het GRB biedt ook de nodige ruimte om voldoende extra faciliteiten (winkels, crèches, scholen, vrijetijdsgebouwen,speelweefsel,…) te kunnen bijbouwen in de woonkernen naarmate de bevolking er toeneemt en de nood hiertoe ontstaat.
 • Via het GRB leggen we ook vast waar er bijkomend windmolens geplaatst kunnen worden.

Daarnaast wil Groen minstens ook inzetten op de volgende maatregelen:

 • De gemeente moet alternatieve woonvormen promoten die de kostprijs drukken en voor inbreiding zorgen:
  • We ondertekenen het charter “samenhuizen” om ons engagement te tonen en voeren actief de punten uit het charter stapsgewijze uit.
  • Het gemeentebestuur ondersteunt de realisatie van minstens één samenhuisproject in Asse.
  • We staan ook open voor andere innovatieve projectvoorstellen van individuen en makelaars inzake samenhuizen, woonerven, levenslang wonen in eigen buurt,…
 • Om alternatieve woonvormen, creatieve energiezuinige en/of bio-ecologische woningbouw aan te moedigen willen we jaarlijks in Asse een “bouwprijs” uitreiken voor deze diverse categorieën. Ook voor de meest vernieuwende aannemer in Asse willen we een bouwinnovatieprijs uitreiken.
 • Tegen 2024 voorzien we minstens in 10% sociale (huur)woningen in Asse. Nieuwe sociale woningen bouwen we allen als Bijna Energie-Neutrale woningen.
 • In plaats van sociale woningen en kavels te verkopen geeft de gemeente gemeentegronden in erfpacht. Zo heeft de gemeente automatisch voorkooprecht bij verkoop van de woning door de eigenaar. Zo kan een sociale woning meer dan één keer toegekend worden aan iemand die recht heeft op een sociale woning.
 • Het energiezuiniger maken van het woningbestand in Asse is één van onze prioriteiten:
  • We richten een rollend woningfonds We kopen met het fonds verwaarloosde panden aan, renoveren die of vervangen ze door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de gemeente, de vernieuwde woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren.
  • We maken een thermografische kaart van de gemeente en koppelen aan de bekendmaking van deze kaart begeleiding, een subsidiereglement en een groepsaankoop voor duurzame isolatiematerialen.
  • We zetten in op een 'ontzorgingsbeleid' door advies en intensieve begeleiding op maat te geven aan inwoners die willen renoveren maar niet weten hoe er aan te beginnen.
  • We organiseren een homeparty om woningen te scannen via warmtecamera's. De bewoners krijgen achteraf een technisch verslag met suggesties over energiebesparing.
  • We schakelen een energiewerker in die langsgaat bij huurders met hoge energierekeningen met de bedoeling hen te overtuigen om te renoveren.
  • We stimuleren collectief renoveren: We organiseren een bevraging, info-vergaderingen of duiden zelf te renoveren wijken of appartementsblokken aan. We gaan daarbij sowieso voor ambitieuze en grondige renovaties.
  • We blijven sterk inzetten op het actief informeren van de bevolking over wonen in Asse in het algemeen, over alles omtrent (ver)bouwen, over hoe energie- en waterzuinig (ver)bouwen,… We doen dit via het woonloket, via de klimaatmobiel, via infoavonden, info op de gemeentelijke website, info via het gemeentelijk infoblad,…
  • We versterken de kwaliteit van de private huurmarkt door subsidies te voorzien voor verhuurder-huiseigenaars en/of bewoner-huurders. We werken daarbij met duidelijke regels en voorkomen zo dat de huurprijs na de werken disproportioneel toeneemt. We bepalen met hoeveel de huurprijs mag stijgen of voeren maximaal geldende huurprijzen in voor panden die voor het eerst op de markt worden gebracht

 

Zowel de gemeente als elke Assenaar kan zijn steen(tje) bijdragen in zijn of haar energieverbruik:

 • wees zuinig in energieverbruik ook als je de factuur niet zelf moet betalen.
 • Isoleer je woning. Investeer in zonnepanelen, op de eigen woning of op andere gebouwen. Koop energiezuinige toestellen en let op het sluimerverbruik.
 • We organiseren autoluwe acties voor het gemeentepersoneel door het aantal wagens te verminderen en een gevarieerd fietsaanbod aan te bieden. Experimenteren met een wagenpark met moderne technologieën en voldoende pomp- en laadinfrastructuur: elektrische wagens, wagens op gas en gecomprimeerde lucht, …
 • We belonen scholen, jeugdverenigingen, buitenschoolse kinderopvang voor energiebesparing. Gemeentescholen die de energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst houden en besteden aan eigen projecten.
 • We verduurzamen de verlichting door op bepaalde plaatsen de straat- en klemtoonverlichting een deel van de nacht te doven of dimmen en optimaliseren het lichtplan voor ‘relighting’ van de verlichting van gemeentelijke gebouwen, straatverlichting, bedrijventerreinen, scholen, jeugdlokalen, …
 • Het bestuur ondersteunt meer dan vroeger het verduurzamen van bedrijventerreinen en stelt hiervoor een manager aan die actief op zoek gaat naar energiebesparende maatregelen en ervoor zorgt dat ze ook effectief uitgevoerd worden.
 • Asse heeft nog geen groene collectieve warmte die vervoerd wordt via warmtenetten. Ook al heeft de gemeente geen zware industrie, misschien is er wel ergens restwarmte beschikbaar die nu nog verloren gaat. We laten het onderzoeken en geven bij elke nieuwe verkaveling of wijk aan de promotor een studieopdracht daaromtrent.
 • We ondertekenen het charter waarmee de verschillende woonactoren zich engageren om samen tegen discriminatie te strijden. We voeren praktijktesten uit op de huurmarkt.
 • We voorzien voldoende noodwoningen en transitwoningen.
 • In erosiegevoelige gebieden is er nood aan een erosiebestrijdingsbeleid: kleinschalige erosiebestrijdingswerken als erosiepoelen, buffergrachten en kleine bufferbekkens, aangepaste landbouwtechnieken, voorzien van voldoende bos, beplanting of grasland,….
 • De publieke ruimtes in Asse kunnen kwalitatiever ingericht worden. Kwalitatieve publieke ruimte biedt comfort aan de gebruikers: wandelcomfort, verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten, zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast. Kwalitatieve publieke ruimte is qua schaal aangepast aan de omgeving, is mooi en aangenaam om te verblijven, biedt belevingswaarde. Kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de (verkeers)veiligheid en beschermt tegen wisselende weersomstandigheden en vervuiling. Kwalitatieve publieke ruimte is kindvriendelijk en ook toegankelijk voor senioren, mensen in een rolstoel, slechtzienden,…
 • Plannen en vergunnen zijn het vertrekpunt van goede ruimtelijke ordening, handhaving het noodzakelijke sluitstuk. We maken werk van een lokaal handhavingsbeleid, met een visie en een afsprakenkader met andere handhavingspartners.

 

 

Vrije tijdsactiviteiten, cultuur en sport

Visie

Vrije tijdsactiviteiten, cultuur en sport verdienen ondersteuning van het gemeentelijk beleid. Ze dragen immers bij tot de sociale cohesie, de persoonlijke ontplooiing en het menselijk welbevinden.

De doelstelling van het gemeentelijk beleid is meervoudig: het is toegankelijk voor alle inwoners,  het stimuleert zoveel mogelijk inwoners om eraan deel te nemen en het aanbod is kwaliteitsvol en divers .

Voorstellen

Organiseren en ondersteunen

De gemeente organiseert zelf culturele en sportactiviteiten: Wereldfeest, Van A tot Z feest, Zellikparade, Urban run …

Maar  heeft ook  oog voor de lokale noden. Vrije tijdsactiviteiten die van onderuit groeien verdienen op verschillende manier ondersteuning: materiaal, ruimte, financieel (zet een vast deel van het cultuurbudget opzij voor burgerinitiatieven), gemeentelijk vrijwilligersbeleid, publiciteit via de gemeentelijke communicatiekanalen … Belangrijk is dat initiatiefnemers weten waar ze precies terecht kunnen voor ondersteuning.

Omgekeerd is het ook belangrijk dat burgers weten welke verenigingen er in Asse zijn. Als gemeente zorgen we voor de nodige buurt- en verenigingenpromo.

Infrastructuur

Er bestaat reeds infrastructuur in de gemeente waar vrije tijdsactiviteiten kunnen plaatsvinden (lokalen verenigingen, gemeentelijke gebouwen, sportterreinen en zwemkom, het CC, scholen …). De gemeente maakt het delen van deze ruimtes op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk (geïntegreerd met de brede school, cfr. onderwijs). We voorzien o.a. een online reserveringssysteem. We maken een volledige oplijsting van al het materiaal dat bij de gemeente en de provincie ontleend kan worden en voorzien een vervangprogramma voor het gemeentelijke materiaal.

De werking van de bibliotheek wordt uitgebreid. De bib wordt een ontmoetingsplaats waar lezingen, workshops, filmvertoningen plaatsvinden. We ondertekenen als gemeente het bibcharter.

We zorgen voor een goed evenwicht tussen de programmatie van Assese verenigingen in het CC Asse en de programmatie als bijkomend cultuuraanbod. Kleinkunstencentrum ’t Smiske is een belangrijke plaats voor beginnend talent en ondersteunen we daarom zoveel mogelijk vanuit de gemeente. Ook andere particuliere kunstinitiatieven ondersteunen we waar mogelijk.

Wandel- en andere trage wegen vergen een regelmatig onderhoud waardoor reeds automatisch het gebruik wordt gestimuleerd.

In de buurt

Cultuur en sport kunnen met kleine ingrepen naar de burgers gebracht worden: sportterreinen die toegankelijk zijn voor particulieren, een repetitieruimte die openstaat voor een beginnende muziekgroep, livestreaming van voorstellingen in het cultureel centrum, zitbanken en petanquebanen in verschillende wijken, fitnesstoestellen voor hangjongeren en ouderen in open lucht, …

Ook de bekendheid van het culturele en sportieve aanbod moet groter. De gemeente centraliseert publiciteit voor alle culturele en sportieve activiteiten.  Nieuwe inwoners geven we een cheque voor hun eerste voorstelling in het cultureel centrum.

Samenwerking en inspraak

De gemeente gaat actief op zoek naar partners om mee samen te werken op het vlak van vrije tijdsactiviteiten, cultuur en sport: jeugdhuizen, verenigingen, buurgemeenten, scholen … Op die manier kan een ruimer en kwaliteitsvoller aanbod tot stand komen.

We ondersteunen actief (meer) uitwisseling en samenwerking tussen verschillende wijkverenigingen en buurtwerkingen. De gemeente betrekt hun bij relevante initiatieven (bv. i.k.v. klimaatactieplan).

Bij het onthalen van nieuwe inwoners bij de gemeente geven we informatie over de lokale buurt/wijkwerking en brengen de lokale buurt/wijkwerking regelmatig op de hoogte van de nieuwe inwoners.

De werking en het beleid van het autonoom gemeentebedrijf Asse dient transparanter en duidelijker te worden, zowel richting gemeenteraad als richting adviesraden.

Duurzaamheid

De milieu-impact van alle vrijetijdsactiviteiten moet naar beneden. De gemeente neemt hier een voortrekkersrol op. Bij activiteiten die ze zelf organiseert, kiest ze bewust voor duurzame alternatieven: kwaliteitsvol en herbruikbaar materiaal; toegankelijkheid garanderen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het bestuur  stimuleert  alle organisatoren van vrijetijdsactiviteiten in de gemeente om hun  ecologische voetafdruk te verkleinen.

Erfgoed

We vervolledigen de renovatie van de Oud-Gasthuis site zo snel mogelijk. In de pastoorsvleugel wordt een permanente tentoonstelling rond de geschiedenis van Asse voorzien, maar wordt ook plaats voor tijdelijke tenttonstellingen voorzien. Dit vormt een eerste stap naar meer.

Asse en haar deelgemeenten hebben heel wat toeristische troeven uit te spelen. We zetten hier meer op in. We richten een erfgoed/toeristische dienst op, waarbij een nauwe samenwerking met het CC Asse en de bib wordt nagestreefd.

We voorzien zowel digitale erfgoedinformatie en toeristische informatie, als ook brochures en infoborden doorheen de gemeente.

 

 

Veiligheid is een basisrecht

Visie

Groen Asse wil een gemeente waar het aangenaam wonen is.

Heel wat factoren dragen bij tot de geborgenheid die wij samen nastreven, maar er bestaat geen twijfel over dat een gevoel van veiligheid hieraan een cruciale bijdrage levert. Veiligheid is dan ook een basisrecht waar we zorgzaam mee moeten omgaan. Daarom streven we met Groen Asse naar de verdere uitbouw van een gemeenschap waarin iedereen zich overal en altijd veilig kan voelen. In de eerste plaats zetten we daarom in op een pro-actief beleid. Daarbij zetten we enerzijds in op een open diversiteitsbeleid, zodat iedereen zich in Asse thuis voelt en met respect met elkaar omgaat (zie hogerop in dit programma). Anderzijds zetten we in de eerste plaats in op een goed sociaal beleid, waarbij we op alle mogelijke manieren armoede in Asse de wereld uit helpen (zie hogerop in dit programma). In een maatschappij waar iedereen voldoende inkomen heeft en waar iedereen respect voor elkaar heeft, zal de veiligheid duurzaam verhogen. Dit alleen is echter onvoldoende om de veiligheid altijd en overal te garanderen. We zetten dus zeker ook sterk in op een preventief en reactief veiligheidsbeleid.

Voorstellen

Elk modern veiligheidsbeleid is geënt op nabijheid. Het uitvoeren van een consequente politiek van nabijheid is erop gericht om de afstand tussen de burger en de verschillende veiligheidsactoren te verkleinen en zo een efficiënte inzet van middelen en mensen mogelijk te maken. In Asse ziet Groen mogelijkheden door de volgende maatregelen.

 • Sterker inzetten op sensibilisering en burenbemiddeling. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, willen we conflicten voorkomen en onze burgers aanmoedigen om proactief naar oplossingen te zoeken.
 • Er gaat meer aandacht naar automobilisten wiens gedrag een gevaar kan betekenen voor de veiligheid van de andere, meestal de zachte weggebruiker zoals parkeren of halt houden op voet- en fietspad, met GSM of smartphone achter het stuur of aan te hoge snelheid rijden.
 • Een duidelijker beleid rond zogenaamde Veiligheids- of Buurtinformatienetwerken (VIN of BIN) en Buurtontvangstcomités (BON) uitwerken. De burgers van Asse zijn een waardevolle hulpbron in het bewaken van hun eigen veiligheid en dat moeten we structureel ondersteunen.
 • Het aanbod aan preventieadvies verder uitbreiden. De politie en gemeente moeten technische ondersteuning, begeleiding en premies aanbieden aan burgers, handelaars en bedrijven. We denken hierbij voornamelijk aan de ondersteuning van organisatoren van lokale evenementen via een veiligheidscel en aan het voeren van een efficiënt werkend anti-fietsdiefstalbeleid.
 • We werken in samenspraak met alle betrokkenen een actieplan uit om aan drugsgebruik en geweld op fuiven in onze gemeente paal en perk te stellen.
 • In samenspraak met onze politiezone AMOW de aanwezigheid van onze politie in het straatbeeld verhogen. Dit door o.a. in te zetten op een groter aantal fietspatrouilles en agenten aan te moedigen in uniform van en naar het werk te pendelen.
 • Verder inzetten op een politiekorps dat een goede afspiegeling vormt van de diverse samenleving die Asse vandaag de dag is. Dit verkleint immers de afstand tussen de burger en de politie, waar iedereen de vruchten van plukt.
 • Op een transparante manier met politie en parket afspraken maken over het recherchemanagement. Het publiek verdient namelijk inzage in de ratio achter gemaakte onderzoeks-en financieringskeuzes.
 • Een duidelijker beleid rond verkeersovertredingen nastreven.
 • Ook een slimme inzet van moderne veiligheidstechnologie, zoals ANPR-camera’s die gebruikt kunnen worden voor trajectcontroles zou Groen Asse graag bevorderen.
 • De rol van GAS-boetes in het veiligheidssysteem evalueren. Groen Asse ziet GAS-boetes als een waardevol instrument, maar deze boetes zijn zeker niet zaligmakend. Waar mogelijk moet gekozen worden voor herstelgerichte taakstraffen als bestraffing, aangezien deze meer impact hebben dan een louter pecuniaire straf. Zeker bij minderjarigen moet hier maximaal op worden ingezet, aangevuld met maatregelen die er op gericht zijn om aberrant gedrag op andere domeinen (bv. spijbelen) ook te corrigeren.
 • Aandacht blijven hebben voor een effectieve nazorg bij misdrijven. Slachtofferbegeleiding moet steeds hoog in het vaandel worden gedragen en in de mate van het mogelijke moeten daders aangemoedigd worden om in bemiddeling te gaan en stil te staan bij de volledige gevolgen van hun daden.