Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren

Visie

Voor Groen Asse is de jeugd de toekomst van deze gemeente. Jongeren en kinderen zijn op zowat alle vlakken van onze gemeente aanwezig: scholen, jeugdbewegingen, pleinen, skateparken, op de fiets of in de bus en de trein, fuiven, opruimacties, enz. Ook al mag een groot deel van hen nog niet stemmen, ze zijn vaak de drijvende kracht achter verschillende projecten en initiatieven. Daarom: jeugd is (heel) belangrijk!

 

Wij geloven dat we onze jeugd enkel alle kansen geven door (1) de jeugd te laten co-creëren, (2) het jeugdwerk ten volle te ondersteunen en (3) te gaan voor een kindvriendelijke gemeente.

Voorstellen

Co-creatie met de jongsten

 • Wij willen kinderen en jongeren de kans geven om het beleid te beïnvloedenop hun eigen manier en over thema's die zij mee kiezen. Daarvoor is verstaanbare en toegankelijke informatie nodig.
 • Het inspraakproces is belangrijk. Niet enkel de uitkomst.Dat vergt tijd, kennis en ervaring van personeel en bestuur. Hierin moeten we investeren. Co-creatie gebeurt zowel offline, in klassen en de publieke (jeugd)ruimte, als online, waar jongeren actief zijn. We moeten meer inzetten op de (juiste) sociale media en kijken welke online-interactie het beste past. De manier van participatie zal een combinatie van initiatieven van het bestuur en van jongeren zelf zijn.
 • Laat de jeugdraadde motor zijn van co-creatie met jongeren, via het jeugdwerk én individuele niet-georganiseerde jongeren. In samenwerking met het lokaal bestuur. Groen wil de verdere uitholling van de jeugdraad tegengaan.
 • De jeugddienst (of vrijetijdsdienst)is de ideale regisseur van het lokaal participatiebeleid voor kinderen en jongeren. In samenwerking met de jeugdraad of andere jongeren(teams) peilt de jeugddienst naar wat er leeft en zet ze trajecten op om jeugd te betrekken bij elk domein van het lokaal beleid. 
 • Daarnaast dienen jongeren meer inzicht in het democratisch procesvan de Assese politiek te verwerven.

Kindvriendelijk en, bij uitbreiding, leeftijdsvriendelijk Asse

 • Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid. We willen verder opbouwen op ervaring van kindvriendelijke steden en gemeenten met het verankeren van kinderrechten op lokaal niveau. Belangen van kinderen nemen we daarom expliciet mee op bij het besluitvorings- en beleidsproces en dat doorheen de verschillende lokale bevoegdheidsdomeinen. Hiervoor is een 'kindreflex' bij alle diensten nodig.
 • Groen wil dat er een speelruimtebeleidsplan in Asse wordt opgesteld. De gemeente Asse beschikt op dit moment niet over documenten waarin het beleid inzake speelweefsel wordt uitgestippeld. Er bestaat noch een document met een compleet overzicht van het huidig speelweefsel, noch een document met een visie op hoe het speelweefsel in Asse er idealiter zou uitzien, noch een document met een stappenplan om deze visie stapsgewijs te verwezenlijken. Het gaat in de eerste plaats over openbare speelpleintjes, van kleine buurtpleintjes en speelplaatsen op stedelijke scholen tot grote pleinen. Maar ook speelbossen en publieke ruimtes zoals het stations- en marktplein komen er in aan bod. Net als de verbindingen tussen al deze plaatsen. Denk daarbij aan fietspaden, voetwegen en gevaarlijke oversteekplaatsen. Per woonkern of afgebakende mobiliteitskamer wordt er van elke publieke ruimte een lijstje gemaakt van de toekomstkansen, knelpunten en bedreigingen. We benutten waar mogelijk tijdelijk ongebruikte openbare ruimte als speelruimte.
 • We voorzien in openbare gebouwen gezinsvriendelijke elementen, zoals luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. We zorgen voor kinderopvang bij evenementen die het lokaal bestuur organiseert. We stimuleren horecazaken om werk te maken van kindvriendelijkheid.

Jeugdwerk ondersteunen

 • Groen Asse ijvert voor een beter onderhoudvan de jeugdlokalenen wil ook meer aandacht besteden aan energiezuinigheid en veiligheid van deze lokalen.
 • We geven daarnaast meer ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk. Individuen of groepen jongeren die innovatief aan de slag willen, verdienen alle kansen, zowel financieel als materieel, en ook administratief.
 • Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfershebben een impact op het jeugdwerk. Anderstalige nieuwkomers zijn vaak onbegeleide minderjarigen. We willen organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te bereiken ondersteunen.
 • Lokale jeugddiensten hebben vaak weinig impact op de omgang van lokale particuliere jeugdwerkorganisaties met diversiteit. Vaak ook omdat de jeugddiensten zelf onvoldoende divers zijn. We moedigen jeugdwerkorganisaties aan om diversiteitsdoelstellingenop te stellen en zich in te schakelen in het (Vlaamse) “Masterplan Diversiteit in/ en het Jeugdwerk”.  Zodoende kunnen we bruggen bouwers naar alle kinderen en jongeren uit Asse.
 • Wij geloven dat de netwerken rondom lokale jeugdinitiatieven, zoals buurtwerkers, een belangrijke rol spelen in het maken van de brug tussen niet-georganiseerde en georganiseerde jeugd.
 • We laten de jeugddienst inzetten op laagdrempelige activiteitenen aanbod op maat van kinderen We maken vakantiekampen betaalbaar voor iedereen. We betalen indien nodig een deel van het inschrijvingsgeld voor arme kinderen. Ook één centraal inschrijvingspunt kan de toegankelijkheid verhogen. We organiseren dit in samenwerking met onderwijs en erkende sport-, cultuur- en jeugdorganisaties.