Klimaatverandering en energie

Visie:

De klimaatverandering. die we deze zomer met z’n allen ervaarden als extreme droogte en hittegolven, is te wijten aan de uitstoot van broeikasgassen, waarvan koolstofdioxide (CO2) het belangrijkste is. CO2komt vrij bij de opwekking van energie door verbranding van hout, steenkool, aardolieproducten en aardgas. Het verbranden van de fossiele brandstoffen moet drastisch naar omlaag en vervangen worden door groene, hernieuwbare energie. Niet enkel in Asse of Vlaanderen, maar over heel de wereld. En het kàn! Niet van vandaag op morgen, maar wel tegen een redelijke termijn. Verschillende neutrale planbureaus hebben dit berekend. Het zijn de lobby- en belangengroepen van de petroleumindustrie en de nucleaire sector die - heel bewust – verwarring  en paniek zaaien.

Voorstellen:

  • Asse heeft het burgemeestersconvenantondertekend en een klimaatactieplan2020 In de tussentijdse evaluatie in 2018 is, ondanks veel (kleine) ingrepen en projecten, gebleken dat we in Asse niet op de goede weg zijn. Integendeel! In de komende legislatuur moet het ambitieuzer. In de komende legislatuur bouwen we daar op verder en maken het plan ambitieuzer: tegen 2040 is Asse klimaatneutraal! Als tussenstap maken we in 2019-2020 een klimaatactieplan 2020-2030 op met als doelstelling om tegen 2030 de Assese broekasgasuitstoot met 60% te verminderen tegen 2030(t.o.v. het referentiejaar 2011).
  • Wij bereiden Asse voor op de nadelige gevolgenvan de klimaatverandering door een lokaal klimaatadaptatieplan te integreren in het klimaatactieplan. Een warmedagenplan, hitte-eilandbestrijdingsplan en een hemelwaterplan maken minstens onderdeel uit van dit lokale klimaatadaptatieplan. We zetten daarbij zowel in op pro-actieve maatregelen zoals het creëren van extra ruimte voor water, infiltratiemaatregelen, ontharding en vergroening van grote aaneengesloten bebouwde oppervlakte. Maar ook op re-actieve maatregelen net voor of tijdens een grote hittegolf of een voorspelde hevige neerslag.

 

Voor een geslaagd klimaatbeleid moet worden samengewerkt over de verschillende beleidsdomeinenheen: durf keuzes maken in mobiliteit – zet in op kernversterking en stop de versnippering in de ruimtelijke ordening – wordt een afvalarme gemeente -  hanteer een sociale reflex bij de uitrol van het klimaatbeleid zodat ook de meest kwetsbaren zich aangesproken voelen en mee kunnen genieten van de voordelen van een klimaatvriendelijke gemeente … Die voorstellen hebben vooral tot doel om efficiënter met onze energie- en materiaalconsumptie om te gaan. Die voorstellen voor deze thema’s komen elders in dit programma aan bod.

Hieronder beperken we ons tot de klimaatvoorstellen met betrekking tot de vergroening van onze energieconsumptie.

  •  We maken een wind- en zonne-energieplan op om Asse tegen 2030 voor 100% van groene stroom te voorzien. Het windplan “Asse stroomt” heeft aangetoond dat er plaats is voor meer windmolens in Asse zonder dat de bewoners er last van ondervinden. We stimuleren en ondersteunen de Assenaren om een zo groot mogelijk deel van deze stroomvoorziening via een lokale burgercoöperatie te financieren en zo een groot deel van de energievoorziening in lokale handen te brengen.
  • De elektriciteit die Asse nu aankoopt is Belgisch en groen maar wel geleverd door een niet-groen bedrijf. Bij volgende aanbesteding gaan we voor 100% groene energie geleverd door een 100% groene leverancier.
  • Gezamenlijke aankopenvan klimaatvriendelijke producten kunnen voor elk van de deelnemers de kosten verlichten: de gemeente Asse, de buurgemeenten, de intercommunales en de inwoners.