Krachtige start voor Groen-fractie

16 Februari 2019

Krachtige start voor Groen-fractie

Op 28 januari vond de eerste inhoudelijke gemeenteraad onder het nieuwe bestuur plaats. Voor Groen Asse betekende dat een grote verandering: voor de eerste keer heeft Groen drie gemeenteraadsleden. Edward Van Keer krijgt, als fractieleider, nu de steun van Finke Jacobs en Caroline Robberechts. Deze nieuwe fractie diende vanuit de oppositie direct zes punten en voorstellen in.   Duurzame ontwikkeling in Asse Edward Van Keervroeg om elke beleidsmaatregel af te toetsen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Met deze doelstellingen wil men tegen 2030 overal ter wereld de armoede uitroeien en de groeiende ongelijkheid aanpakken. Elke mens moet toegang krijgen tot basisvoorzieningen als water, onderwijs, gezondheidszorg en energie. Om de planeet leefbaar te houden en de sociale en economische vooruitgang niet door ecologische rampen te laten tenietgaan, zijn ook ingrijpende maatregelen nodig die onze manier van leven afstemmen op de grenzen van onze planeet. Al meer dan 50 Vlaamse gemeenten maken hier expliciet werk van, maar Asse spijtig genoeg nog niet. Schepen Peter Verbiest wou niet ingaan op deze vraag. Volgens hem is Asse al goed bezig en is een aftoetsing van elke beleidsmaatregel tijdverlies. Van Keer betreurt deze reactie: “Er is nog veel werk aan de winkel om van Asse een écht duurzame gemeente te maken. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kerstboomverbranding.”   Nieuwjaarsactiviteit Zellik i.p.v. kerstboomverbranding Op 6 januari organiseerde de gemeente een nieuwjaarsreceptie voor alle Assenaren. Groen is voorstander van activiteiten die burgers bijeen brengen, maar stelt vast dat inwoners uit bepaalde deelgemeenten zoals Zellik en Relegem, ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden de Vlaamse steden en gemeenten steeds bewuster van de negatieve impact op het milieu van kerstboomverbrandingen: de meeste worden dan ook aan banden gelegd. Groen vindt dat Asse als beste klimaatgemeente uit 2016 niet kan achterblijven. Volgens Finke Jacobs zijn “tradities er om in ere te houden en tegelijkertijd kunnen we mee-evolueren met de tijdsgeest en de daarbij horende nieuwe inzichten”. Daarom hield Groen een pleidooi voor een alternatieve nieuwjaarsactiviteit in Zellik i.p.v. de kerstboomverbranding. “Op die manier hebben we twee vliegen in één klap: een activiteit voor de deelgemeenten Zellik en Relegem én een ecologisch verantwoord alternatief”, vindt Finke. De meerderheid bij monde van schepen Heyvaert deelde mee dat er momenteel een evaluatie wordt georganiseerd door de cultuurbeleidscoördinator. Een afwisselende activiteit tussen Zellik en Asse is één van de mogelijkheden. Later dit jaar worden de voorstellen voorgelegd.   Dure laptops Begin januari vernamen de meeste gemeenteraadsleden via de krant dat ze een MacbookAir van meer dan 1600 euro per stuk krijgen. Goed voor een totale investering van 40.198 euro. Finke Jacobs benadrukt dat “Groen Asse grote voorstander van digitalisering is als dat leidt tot een lagere milieu-impact en meer efficiëntie”. Groen vroeg zich echter als enige oppositiepartij zich af waarom voor digitale webgebaseerde toegang tot de documenten, elk raadslid een dure laptop zou moeten krijgen. Op Finkes vragen kwam spijtig genoeg geen antwoord dat de ecologische en economische meerwaarde van deze investering kon aantonen. Gezien er daarenboven geen veiligheidsbezwaren waren tegen een eigen laptop, zullen de drie leden van de Groen-fractie, als enige fractie, deze Macbook weigeren en hun eigen laptop gebruiken.     Mollem Caroline Robberechts deed voorstellen omdeveiligheid in enkeleMollemse straten te verhogen.De Ichelgemstraat in Mollem is sinds 2014 een fietsstraat, wat betekent dat auto’s maximum 30 km / u mogen rijden en fietsers niet mogen inhalen. Vele fietsers - onder wie een groot deel Merchtemse scholieren - gebruiken deze straat om een deel van hun traject op een veilige(re) manier af te leggen. Automobilisten blijven de Ichelgemstraat echter als sluipweg gebruiken om van de Schermershoek naar de Mieregemstraat in Merchtem te geraken, zeker als de overweg gesloten is. Dit creëert zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Zo werden op 28 november 2018 twee scholieren in de richting van Merchtem ingehaald door een wagen, hoewel dit verboden is in een fietsstraat. De ene jongere kreeg een tik tegen het been en de andere jongere belandde in een naastgelegen veld. Groen stelde voor om in overleg met de bewoners van de Ichelgemstraat, een verkeersfilter voor autoverkeer te voorzien. Burgemeester Koen Van Elsen beloofde om met het bestuur van Merchtem samen te zitten om een ontvlechting van het fiets- en autoverkeer te realiseren. Daarnaast stelde Caroline voor om op korte termijn een zebrapad aan te leggen op Sleewagen zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. Op langere termijn zou bekeken moeten worden of het veel te smalle, gedeelde fiets- en voetpad beter ingericht kan worden. De burgemeester reageerde hierop met de vaststelling dat de inrichting van heel het traject Sleewagen - Schermershoek - Velm in feite grondig herzien moet worden. “Groen zal opvolgen of dit daadwerkelijk gebeurt”, belooft Caroline.   Containerpark Asse Daarnaast deed Caroline Robberechts enkele verbetervoorstellen voor het recyclagepark van Asse. Ten eerste vroeg ze om er zo snel mogelijk een betere verlichting te voorzien. Ze vroeg ook om overal een aangepaste ondergrond te voorzien.Ten derde vraagt Groen dat Asse er bij Intradura op aandringt om zo snel mogelijk de tarieven en werkwijzen van de diverse recyclageparken van de 19 gemeenten onder haar beheer op elkaar af te stemmen. “Er wordt ook nog te veel herbruikbaar materiaal op onze recyclageparken binnengebracht”, zegt Robberechts. Daarom vroeg ze om actiever reclame voor de kringloopwinkels in de buurt (Zellik, Droeshout, Aalst) te maken. Groen zou ook graag in Asse centrum een kringloopwinkel of weggeefwinkel (opnieuw) willen. De meerderheid beloofde om zo snel mogelijk het recyclagepark van Asse beter in te richten en om bij Intradura de vragen van Groen aan te kaarten.   Fietsbeleid Edward Van Keer had heel wat vragen over het fietsbeleid dat de burgemeester, ook bevoegd voor mobiliteit deze legislatuur, wenst te voeren. CD&V sprak  in haar verkiezingsprogramma immers van “Koning Fiets”. Zo pleitte Van Keer o.a. voor de opmaak van een fietsbeleidsplan en de actieve realisatie van functionele fietsverbindingen en fietssnelwegen. De burgemeester antwoordde dat er een fietsbeleidsplan “kan” opgemaakt worden als verfijning van de vervoersregioplannen die zullen opgemaakt worden. En hij gaf aan dat Asse mee wil werken aan de verdere aanduiding van tracé’s van ontbrekende fietssnelwegen, maar hier niet zelf actief om zal vragen. Anderzijds ging de burgemeester wel in op het voorstel om de Spoorwegbaan zo snel mogelijk waar nodig te laten herasfalteren. Dit is nu al een belangrijke fietsschakel en zal dit najaar als omleidingsroute voor fietsers gebruikt worden tijdens de werken op de Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat. Contactpersoon voor SDG en fietsbeleid: Edward Van Keer 0477 47 48 02 Contactpersoon voor laptops en activiteit Zellik: Finke Jacobs - 0474 77 85 49 Contactpersoon voor containerpark en Mollem: Caroline Robberechts - 0484 91 30 32

Enkele Groenleden op de nieuwjaarsreceptie 2019 van Asse.jpg