Leemontginning én opvulling in Mollem vermeden

19 December 2015

Leemontginning én opvulling in Mollem vermeden

  Op 3 december 2015 weigerde de deputatie van de provincie de vergunningsaanvraag voor het storten van 58.000 m³ grond op de 6 ha van de oude steenbakkerij in Mollem. Een maand eerder, op 30 oktober 2015 besloot de Vlaamse Regering om de 15 ha aansluitende gronden niet op te nemen in het deelplan van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Oppervlaktedelfstoffenplan ? Vlaamse Leemstreek" omdat een onderzoek naar de milieueffecten niet uitgevoerd werd. Groen Asse heeft zich actief tegen beide plannen verzet. Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen in Asse is tevreden: "Door de weigering van de vergunningsaanvraag voor het storten van grond én door het schrappen van het deelplan Mollem uit het Oppervlaktedelfstoffenplan voor de Vlaamse Leemstreek worden ongeveer 20.000 vrachtwagenritten heen en terug door Mollem en Asse vermeden. Ook wordt vermeden dat 20 ha landbouwgrond jarenlang onbruikbaar zou zijn voor landbouwgebruik. De rust in dit stiltegebied kan behouden blijven."  

Achtergrond info :

In 1999 bekwam de steenbakkerij De Brandt nv een bouwvergunning voor het ontginnen van drie kleine percelen op de site aan de Mollemseweg. Het ging om een ontginning van 14.000 m3 op 73 are landbouwgrond. Na de ontginning diende er een geleidelijke opvulling met goede leemgrond te gebeuren, opdat op deze gronden opnieuw landbouw mogelijk zou worden. Deze opvulling gebeurde echter nooit. Ondertussen heeft het zacht glooiend landschap zich hersteld. Er grazen paarden en schapen en er is biodiversiteit aanwezig. Ondanks het niet opvullen is er dus opnieuw al landbouwactiviteit mogelijk.

Eind 2014 werd een vergunning voor de opvulling van de oude steenbakkerij De Brandt nv aangevraagd. De vergunningsaanvraag vroeg toelating voor de opvulling met 58.000m3 i.p.v. de ontgonnen 14.000 m3 op een oppervlakte van 5.67ha i.p.v. 0.73 ha. De vergunningsaanvraag schatte de frequentie van het aantal transporten voor de opvulling op minstens 8 vrachtwagens heen en terug gedurende twee jaar langs de route: Mollemseweg, Kouter, Kasteelstraat, Velm, Assesteenweg, Ringweg N9k en verder naar de Brusselse ring. Groen Asse tekende bezwaar aan tegen deze vergunningsaanvraag en ging ook actief bij de provincie langs om haar standpunt te verdedigen. En met succes!

Eind 2014 keurde de Vlaamse Regering ook principieel het GRUP Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek goed. Deelplan 9 omvatte een zone van 15 ha, aansluitend bij de oude steenbakkerij, gelegen tussen de Kramaaibeek en de Kloosterbeek. Goed voor een mogelijke leemontginning van 267.000 m³ leem. Dit zou een nog grotere verstoring van het landschap, de aanwezige landbouwactiviteiten en de waterhuishouding teweeg gebracht kunnen hebben. Dit zou ook meer dan 16.000 extra vrachtritten op de landelijke wegen in en rond de dorpskern van Mollem betekend hebben, gespreid over een aantal jaren. Groen Asse diende in maart 2015 dan ook bezwaar in tegen dit plan. Groen Asse en ook verschillende andere bezwaarindieners gaven aan dat de milieueffecten die dit deelplan zou teweegbrengen niet onderzocht werden. De Vlaamse Regering erkende dat dit niet gebeurde en besloot om dit deelplan dan ook te schrappen.

 

Verdere info : - tik "leemontginning" in zoekbalk of consulteer

http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00350/00379_00001/index.html en meer in het bijzonder op: http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00350/00379_00001/data/RUP_02000_212_00379_00001_BS_BG.pdhf, blz 18