Natuur, leefmilieu en de open ruimte beschermen en herstellen

Visie:

Natuur en open ruimte maakt mensen gelukkiger, gezonder en creatiever, en zorgt  voor een omgeving waar het  aangenaam wonen is.De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn van levensbelang. Daarnaast dragen natuur en open ruimte bij tot een groene economie en werkgelegenheid, en vormen ze de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. En daarbij is biodiversiteit een zeer belangrijk aspect van het natuurbehoud.

Veel van onze natuur en open ruimte is de laatste decennia echter verloren gegaan. Van de plannen om natuur bij te creëren, is de afgelopen legislatuur weinig of niets gerealiseerd. Door een slecht ruimtelijke ordeningsbeleid nam de verhardingsgraad in Asse verder toe.

Groen wil de resterende natuur, biodiversiteit en open ruimte niet alleen beschermen, maar ook herstellen. Groen wil de komende legislatuur daarom één extra vierkante meter natuur per inwoner per jaar creëren.

En Groen wil via een goed ruimtelijk ordeningsbeleid zo snel mogelijk de toename van de verharding stoppen . We willen een halvering van de toename van het ruimtebeslag tegen 2020 en een betonstop tegen 2025. Dit werkt bovendien kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals thuiszorg, riolering, openbaar vervoer, postbedeling, ... We kiezen bewust voor nabijheid, kwalitatieve kernversterking en verdichting. Voor het mengen van functies zoals wonen boven winkels en inbreiding/verdichting, tegen uitbreiding. Basisvoorzieningen (winkels, scholen, vrijetijdsinfrastructuur, openbaar vervoer, gezondheidsvoorzieningen...) moeten nabij en bereikbaar zijn. Een nieuw gemeentelijk beleidsplan Ruimte reikt instrumenten aan om bebouwing in het buitengebied een halt toe te roepen en op termijn te laten uitdoven.

 

Voorstellen:

 • De acties uit de charters Biodiversiteit en open Ruimte, die in de vorige legislatuur werden overeengekomen en ondertekend vormen een leidraad.
 • We hernieuwen het Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) dat in 1995 werd opgemaakt, tekenen er een langetermijnvisie mee uit en bepalen de prioriteiten op korte termijn.
 • Natuur, milieu en ruimtelijk beleid staan niet op zichzelf, maar hebben een nauwe band met mobiliteit, klimaatbeleid, economie,… Planning en beleid in al deze sectoren worden ter dege op elkaar afgestemd. Zo stemmen we het op te maken Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (GRB) af op het hernieuwde GNOP.
 • We stellen als doel dat iedereen in Groot-Asse binnen zes jaar een park heeft op wandelafstand van de woning en/of een toegankelijk bos op maximum 3 km.
 • In de dorpscentra zetten we in op vergroening van de openbare ruimte met (eetbare) inheemse planten en aangepaste laanbomen. We creëren meer (eetbare) groene publieke ruimte en maken ze kindvriendelijk en toegankelijk voor iedereen (bv. plukboomgaard met avontuurlijke speelelementen).
 • We ondersteunen experimenten met eetbaar groen op balkons, op raambordessen, geveltuinen,… onder verantwoordelijkheid van buurtbewoners.
 • De oppervlakte van alle Vlaamse tuinen is groter dan de oppervlakte van alle Vlaamse natuurgebieden samen. Daarom zetten we ook sterk in op maatregelen en acties die Assenaren stappen doen zetten om hun tuin ecologisch in te richten en te beheren.
 • De gemeentelijke diensten gebruiken geen pesticiden meer sinds 2015. Wij zetten sterk in op het promoten van alternatieven voor pesticidegebruik bij particulieren.
 • Meer dan 60% van onze oppervlakte wordt door landbouwers beheerd. We ondersteunen dan ook onze landbouwers actief om over te schakelen op agro-ecologische landbouw.
 • We willen voldoende groene ontspannings- en speelzones - voor alle leeftijden - in elke deelgemeente. Hiervoor wordt een speelruimtebeleidsplan opgemaakt. (zie ook thema Jeugd)
 • Via groene linten verbinden we de versnipperde natuurgebieden in en rond Asse en brengen we de natuur tot in de dorpscentra. Dit kan bijvoorbeeld via hakhoutkanten langs landbouwpercelen, die ook inkomsten voor de landbouwers betekenen én die lokale bio-energie kunnen leveren.
 • De ontdubbeling van de waterafvoer, de scheiding van hemelwater en vuil water, is pas effectief als het volledig gerealiseerd is. Hier moet een tandje worden bijgestoken hetgeen een goede planning en voldoende middelen vereist.
 • Bij het afleveren van (bouw)vergunningen bewaren we naast de open ruimte ook de typische, mooie vergezichten zodat voorbijgangers ervan kunnen blijven genieten. We leggen dit vast in Groene RUP’s (Ruimtelijke uitvoeringsplannen).
 • In de open ruimte plannen we stadsrandbossen die we op de lange termijn ontwikkelen, met onder meer boslandbouw (agro-forestry), hakhout, fruitstruiken, een geboortebos, herdenkingsbos, ruimte voor natuurlijk begraven, ….
 • Plannen en vergunnen zijn het vertrekpunt van goede ruimtelijke ordening, handhaving het noodzakelijke sluitstuk. We maken er werk van, samen met andere partners.