Onderwijs

Visie

Blijvend inzetten op onderwijs, is investeren in onze toekomst. Het gemeentelijk beleid kan op verschillende manieren bijdragen aan een kwaliteitsvol onderwijs, aangepast aan de tijdsgeest en de lokale noden.

Voorstellen

Elke leerling maximale onderwijskansen te bieden

Elke leerling heeft recht op maximale onderwijskansen en de gemeente werkt hier actief aan mee. Vooreerst door een sterk beleid in de eigen gemeentelijke scholen, maar ook door samenwerkingsverbanden over de netten heen aan te moedigen en te ondersteunen. Sommige uitdagingen kunnen immers beter aangepakt worden als scholen hun middelen en expertise delen.

Maximale onderwijskansen bieden betekent in de eerste plaats het welbevinden op school vergroten. Dit kan alleen maar in samenwerking metzowel leerlingen, ouders als het personeel. Een leerlingenraad geeft de leerlingen een eigen platform met eigen verantwoordelijkheden. De schoolraad met actief gebruikt worden om de betrokkenheid van iedereen bij het schoolgebeuren te versterken. Daarnaast is er een sterk preventief en curatief beleid nodig inzake fysieke en mentale gezondheid, pesten en spijbelen. Ook moet het zorgbeleid voor leerlingen met speciale noden steeds verder uitgebouwd worden. Belangrijk is om daarbij na te denken over maatregelen die voor alle leerlingen genomen kunnen worden (cfr. UDL).

Een tweede belangrijke schakel is aandacht voor leerlingen met een moeilijke thuissituatie. Leerkrachten  dienen goed geïnformeerd te zijn over de signalen waar ze op moeten letten. en  weten welke oplossingen ze hun leerlingen kunnen aanreiken. Kinderarmoede moet, in samenwerking met het Huis van het Kind een permanente bekommernis zijn voor de scholen.

Ten derde moet actief ingezet worden op de betrokkenheid van ouders van alle leerlingen.Nadenken over verschillende manieren waarop ze betrokken kunnen worden bij het schoolgebeuren loont: betrokken ouders hebben een positieve invloed op de onderwijskansen van hun kinderen.

Een laatste punt is de zorg voor een warm en kwaliteitsvol onthaal voor anderstaligen. Scholen zetten maximaal in  op een goede kennis van het Nederlands als hefboom voor een kansrijk onderwijs, maar ze krijgen ook  de tools aangereikt om veeltaligheid en de thuistaal te zien als een troef.

Inzetten op de brede school

Een brede school houdt een intense samenwerking in  tussen verschillende scholen en allerhande lokale spelers: academies, sportclubs, verenigingen, lokale economie, boerderijen …  Een school is m.a.w. niet geïsoleerd in de gemeente, maar staat in sterke verbondenheid met de gemeenschap. Het gemeentelijk beleid maakt dit mee mogelijk door o.a. een coördinator en een digitaal platform.

Op die manier bieden we kinderen en jongeren de mogelijkheid om zich op zoveel mogelijk domeinen te ontplooien. Zo kunnen leerlingen bv. regelmatig naar de boerderij trekken of kan een judoleraar een demonstratie geven tijdens de turnles op school.

Door die brede school ontstaat ook de mogelijkheid om gebouwen en materialen te delen. Scholen die ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakanties leeg staan, kunnen gebruikt worden door een vereniging die op zoek is naar een ruimte om bv. te vergaderen of een yogales in te richten. Anderzijds kan een school bv. instrumenten voor een muziekles lenen bij een academie.

Een gezonde leeromgeving creëren

De gemeente is een belangrijke partner om voor alle scholen op haar grondgebied een gezonde leeromgeving te creëren. De schoolomgeving moet veilig zijn voor voetgangers en fietsers. Zij hebben daar onvoorwaardelijk voorrang.

De gemeente ondersteunt scholen om hun gebouwen duurzaam, energiezuinig, kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk te maken.

Er wordt budget vrijgemaakt om groene en avontuurlijke speelplaatsen te creëren.

Stimuleer directie, leerkrachten, ouders  en leerlingen om te kiezen voor lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden. Promoot LEF-voeding (lokaal, ecologisch en fairtrade) op school. Help de scholen bij het omschakelen naar gezonde drank- en snoepautomaten.

Samenwerking tussen alle scholen versterken, over de netten heen

De gemeente is de partner bij uitstek om de samenwerking tussen alle scholen op haar domein te versterken. Op die manier zullen vele van bovenstaande punten makkelijker gerealiseerd worden.

Een gemeentelijk inschrijvingsbeleid garandeert alle kinderen uit de gemeente een plaats in een school dichtbij de woonplaats. Daarnaast zet dat beleid in op constructief overleg met buurgemeentes.

Voldoende kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang

Omdat leren begint vanaf het prille begin, moet de gemeente mee zorgen voor voldoende, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang. Daarbij is specifieke aandacht voor opvang in de buurt van scholen en werkplaatsen.

Levenslang leren stimuleren en faciliteren

Daarnaast stimuleert de gemeente levenslang leren, zowel voor de eigen werknemers, als voor alle burgers die daar nood aan hebben. In samenwerking met Syntra, CVO Jette-Meise,… zorgen we dat er een uitgebreid aanbod is. Een aandachtspunt is o.a. om voldoende Nederlandse lessen te organiseren en deze ook op voldoende diverse tijdstippen tijdens de week aan te bieden.

Kunstacademie August De Boeck

Het leeraanbod is vanaf het schooljaar 2018-2019 bij decreet sterk gewijzigd. We evalueren de overgang na een jaar en maken waar nodig aanpassingen in het aanbod. We blijven inzetten op een zo sterk mogelijk gedifferentieerd aanbod.

De Kunstacademie zit in Asse over heel veel gebouwen verspreid. Bovendien zijn heel veel van die locaties verouderd of zelfs niet goed geschikt voor de lessen die er gegeven worden. We wensen prioritair één nieuw gebouw te realiseren in het centrum van Asse of er zo dicht mogelijk bij om alle lessen te centraliseren en in voldoende ruime en aangepaste lokalen te kunnen laten plaatsvinden.

Spinibo

De vakantie opvang in Spinibo mag al enkele jaren niet meer plaatsvinden in de gebouwen aan Boekfos en gaan daarom al enkele jaren door in GBS Walfergem. Dit is echter niet zo ideaal. Er moet onderzocht worden waar de vakantieopvang op termijn in een beter aangepaste infrastructuur kan ondergebracht worden.