Slijtage gemeentewegen globaal en duurzaam aanpakken

05 September 2012

Slijtage gemeentewegen globaal en duurzaam aanpakken

. Een groot aantal van onze gemeentewegen zijn in een niet al te beste staat. Vooral de voetpaden en fietspaden laten te wensen over. Maar ook voor het gemotoriseerd verkeer zijn sommige straten echt in té slechte staat. Tijd voor een globale, duurzame aanpak om op termijn tot een goed onderhouden gemeentewegennet te komen! Groen Asse stelde een lokaal 12-puntenalternatief voor mobiliteit op. Vele punten hieruit zijn noodzakelijke puzzelstukjes om deze droom te verwezenlijken Dit kan door sluipverkeer aan te pakken conform de publicatie van de Vlaamse Overheid 'Aanpak sluipverkeer: naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen' en ook via circulatieplannen en tonnagebeperkingen. Samen met acties om verplaatsingen te reduceren, aanleg van voet- en fietspaden, op termijn garages aan ingang woonwijken? leidt dit alles tot minder slijtage van de wegen en dus op termijn tot herstel van alle gemeentelijke wegen met een constant budget.

De slijtage aan lokale wegen is hoger dan het herstelbudget. Slijtage aanpakken is dus het codewoord.

--------------------------------------------------------------------------- 

In de komende zes jaar kunnen we  best eerst het sluipverkeer aanpakken. Voor plattelandswegen buiten de bebouwde kom bestaat er als leidraad de publicatie van de Vlaamse Overheid 'Aanpak sluipverkeer: naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen'. Binnen de bebouwde kom kunnen circulatieplannen en tonnagebeperkingen sluipverkeer tegengaan. Een circulatieplan moet zodanig opgesteld zijn, dat het onmogelijk wordt voor doorgaand verkeer om via woonstraten een doorsteek te maken tussen twee verbindingswegen. Dat kan door te kiezen voor enkelrichtingsverkeer, het leiden van het verkeer in een cirkel in woonstraten, door sommige woonstraten doodlopend te maken,... Ook moeten er voor dergelijke wegen tonnagebeperkingen ingesteld worden. Door die acties wordt de slijtage van lokale wegen type 2 en 3 al sterk gereduceerd.

Daarenboven kunnen we ook het aantal verplaatsingen met de auto sterk reduceren. Bijvoorbeeld door in alle deelcentra voldoende basiswinkels aan te trekken, zoals bakkers en slagers. Een startpremie van het gemeentebestuur kan daarbij helpen. Thuiswerk stimuleren bij de gemeentelijke ambtenaren en bij de lokale bedrijven is een ander voorbeeld.

Voor korte afstanden met geen of lichte vrachten, moeten stappen en fietsen de norm worden. Het wegdek ziet er nauwelijks van af, het is milieuvriendelijk, men heeft zijn dagelijkse portie beweging,... Dus de verbetering en de aanleg van extra voetpaden en fietspaden is ook zeer belangrijk.

Tenslotte kan het wegdek van woonstraten verder nog gespaard worden door op termijn garages aan de ingangen van woonwijken te localiseren, i.p.v. aan elke woning. Enkel wanneer het nodig is omdat men een zware vracht heeft, moet men dan nog tot de eigen woning met de wagen. Anders parkeert men onmiddellijk in de garage en wandelt of fietst de laatste meters naar huis door een aangename autoloze straat.

Indien al deze maatregelen genomen worden, zal het op termijn minder vlug nodig zijn om wegen te herstellen. De herstelachterstand kan dan ingehaald worden met het huidige jaarlijkse herstelbudget en op heel lange termijn kan dit budget voor gemeentelijke wegenwerken wellicht zelfs gedeeltelijk afgebouwd worden.

Om deze en ook alle andere objectieven inzake mobiliteit te Asse te bereiken, stelde Groen Asse een lokaal 12 puntenalternatief op.

 

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.