Sociaal beleid en (ouderen)zorg

Visie:

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Tot nog toe had het OCMW, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk de opdracht hierop toe te zien; vanaf 2019 wordt het de taak van het gemeentebestuur.

Bijna 10% van de Assese bevolking loopt risico op armoede. Dat zijn meer dan 3.000 Assenaren. Daarom moet de gemeente prioritair inzetten op armoedebestrijding. Armoede is immers niet enkel een tekort aan geld, het betekent ook uitsluiting en vereenzaming. We willen werk maken van  een sterke sociale reflex in elk beleidsdomein: wonen, onderwijs, jeugd, milieu, cultuur, sport, zorg … Het is de taak van het Sociaal Huis dit te coördineren, te bewaken en uit te breiden waar nodig, in het belang van de armen.

Groen vindt het belangrijk dat de gemeente het sociaal beleid niet uit handen geeft aan privé-initiatieven. Samen met het Sociaal Huis moet ze zowel regisseur zijn als actor in het domein van welzijn en zorg. Deze twee functies kunnen elkaar versterken: een lokaal bestuur met voldoende eigen instrumenten en ervaring in het werkveld heeft meer slagkracht als regisseur. Daarbij is voldoende budget, transparantie en een duidelijke afbakening tussen de twee rollen nodig. Zo creëer je vertrouwen bij partners uit de privésector (non-profit en eventueel ook profit).

De meeste mensen willen liefst zo lang mogelijk in eigen huis of buurt blijven wonen. Zo ook de zorgbehoevende oudere. Om haar/hem het nodige comfort te bieden voeren we een breed geïntegreerd beleid rond de thuiszorg. Als het niet meer lukt, als de hulpbehoefte te zwaar wordt, bieden we senioren een waardige oude dag in een woonzorgcentrum (WZC).

Lokale besturen worden geconfronteerd met de vele zorgnoden en vragen van asielzoekers en vluchtelingen. Groen wil dat Asse een solidaire gemeente is en blijft voor de eigen bevolking en voor vluchtelingen.

Voorstellen:

  • De integratie van OCMW en gemeente biedt kansen om het sociaal beleid in Asse te versterken: buurtwerking, kinderopvang, tweedehands winkeltje, minder-mobiele-centrale, budgetbegeleiding, steun allerhande, opvang van daklozen, bedeling van groenten- en fruitverschotten, maaltijden aan huis en in het sociaal restaurant van Lokale Dienstencentra, leefloon, tewerkstelling, thuiszorg, mantelzorg, woonzorg, dagopvang, kortverblijf …
  • De adviezen, geleverd door de seniorenraad, de jeugdraad en de toegankelijkheidsraad, met inbreng van zowel wel- als niet-georganiseerde leden worden ter harte genomen. Evenals een groot aantal van de voorstellen zoals opgenomen in de Memoranda 2018.
  • Wij menen dat Asse beschikt over voldoende grote WZC en kiezen voor kleinschaligere woonzorghuizen en assistentiewoningen waar de bewoner meer autonomie behoudt.
  • Onder het motto ‘wat goed is voor senioren en kinderen is goed voor iedereen’ wil Groen met een senior- en kindnorm, van Asse een leeftijdsvriendelijke gemeente maken. Met hierbij extra aandacht voor kleine, comfort en veiligheid biedende ingrepen: degelijke voetpaden met lage, stevige boordstenen, brede comfortabele fietspaden, bij voorkeur in asfalt, geen gedeelde voet- en fietspaden, maar wel aparte, gezellige groene plekjes met een rustbankje in de centra en langsheen veel gebruikte wandelwegen, …
  • De integratie van OCMW en gemeente biedt extra kansen om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken: we bouwen de sociale reflex in in elk beleidsdomein van elke schepen.
  • De activering van leeflooncliënten gebeurt op maat van de klant. De taal leren is een prioriteit.
  • We voeren de strijd op tegen kinderarmoede via recht op een degelijke, goedkope woning voor het gezin, een netwerk rond opvoedingsondersteuning vanuit het Huis van het Kind, samen met de verschillende partners, de ouders én de kinderen en jongeren zelf, toegankelijke kinderopvang, gelijke onderwijskansen, …
  • Groen pleit voor een humaan en doeltreffend lokaal opvang- integratiebeleid.
  • We zijn voorstander van een wekelijkse voedselbedeling. We willen dat voedsel dat bijna over datum is bij onze grootwarenhuizen wordt opgehaald en verdeeld onder wie het nodig heeft.