Uit de OCMW-raad van 20 maart 2013

14 April 2013

Als vertegenwoordigster van Groen geeft Cecile Sillis  haar persoonlijk verslag van de OCMW-raad dd.20/03/13, waarin zij de standpunten en vragen van Groen motiveert. Aanpassingen zitpenningen De meerderheid stelt voor om de zitpenningen te verhogen van € 150 naar € 200. Dit is hetzelfde bedrag als voor de gemeenteraadsleden, die hun verhoging verantwoorden als zijnde een indexaanpassing. De oppositiepartijen Groen en NV-A stemden, zoals hun collega's gemeenteraadsleden,

tegen dit voorstel omwille van morele redenen in tijden van crisis die een groot deel van de inwoners treft.

 

Nieuw Mantelzorgreglement

Mantelzorg is de extra, niet professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving, de mantelzorger genoemd. De mantelzorgtoelage (MZT) van € 50 per maand is bedoeld voor de mantelzorger. Nieuw is dat echtparen of partners en ouder of kind niet meer in aanmerking komen voor de toelage. Dat een ouder voor zijn kind, een vrouw voor haar man (en omgekeerd) zorgt vinden wij evident; een vreemde, die dagelijks voor zijn/haar buur zorgt zodat die langer in de eigen buurt kan blijven wonen, verdient een extraatje. Wij hebben ons onthouden omdat we vinden dat, als de zorgvrager een voldoende hoog inkomen heeft, hij zelf de MZT kan betalen in plaats van de gemeenschap. Bovendien stellen wij een jaarlijks feest voor Mantelzorgers voor, waarbij ze samen kunnen ontspannen en ervaringen uitwisselen.

 

Verkoop landbouwgrond Middenhof, Mollem.

Het OCMW-Asse is eigenaar van vermeld perceel landbouwgrond van ongeveer 50 are. Op de raadszitting van 20 februari 2013 stemde de meerderheid in met de openbare verkoop aan een instelprijs van € 2/m². De oppositie vroeg het dossier te verdagen. In het dossier werd namelijk niet vermeld dat die grond deel uitmaakt van een groter perceel dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2005) opgenomen is als mogelijk woonuitbreidingsgebied. Naderhand heeft de voorzitter het perceel wel opnieuw laten schatten met een meer dan dubbele instelprijs (bijna € 5/m²) tot gevolg. Op de raad van 20 maart hebben wij voorgesteld het perceel niet te verkopen maar in eigendom te houden zodat het OCMW sturend kan optreden in geval van verkaveling en bebouwing. Dit laat toe om eventueel meer sociale woningen te bouwen dan decretaal verplicht wordt aan bouwpromotoren. Het dossier werd verdaagd.

 

Verslag gebruikersraad woonzorgcentrum Hingeheem.

Met dank aan de nieuwe keukenchef heerst er een algemene tevreden over het eten. Er is vraag naar nog iets meer afwisseling en een duidelijkere aanplakking van het weekmenu.

De vraag naar een TV in de cafetaria is misschien wel terecht, maar voorlopig is er geen budget. Er is al wel TV op de kamers en in de verschillende leefruimtes.

De zgn. Academische Ruimte, gevestigd in de vroegere kapel, kan tegemoet komen aan de vraag naar een grotere animatieruimte waar meer mensen terecht kunnen zodat het contact tussen de bewoners behouden blijft.

Ik heb voorgesteld om aan de bewonersraad te melden dat we gehoor geven aan hun bekommernissen.

 

Agendapunt van Groen: in naam van Groen heb ik zelf een agendapunt ingediend, nl.

de vraag naar een stand van zaken omtrent de verbouwing en het toekomstig gebruik van het oud rusthuis, en van de plannen voor de bouw van seniorenvoorzieningen in het centrum van Zellik.

In de vorige legislatuur zijn hierover dossiers opgestart. Het is aangewezen dat we als nieuwe raad hierover de nodige informatie ontvangen.

Dit punt werd door de voorzitter niet beantwoord in de raad zelf, maar onmiddellijk erna. Reden: het was onvoldoende toegelicht!?

Antwoord van de voorzitter: het gedeelte voor de dagverzorging is inbegrepen in het dossier van het nieuw rusthuis. Voor het oud rusthuis zelf werd aan Haviland de opdracht gegeven om een dossier op te maken zodat met een minimale renovatie de ruimtes bruikbaar zijn voor het personeel en de verschillende diensten van het OCMW. In het centrum van Zellik heeft het OCMW grond in erfpacht gegeven aan Providentia voor de bouw van o.m. 15 bejaardenflats. Dit dossier is evenwel nog niet opgenomen in de lijst voor subsidiering van het Vlaams gewest. Er komt in de benedenverdieping een deel ter beschikking van het OCMW.

Op mijn voorstel voor een Dienstencentrum antwoordde de voorzitter negatief wegens te arbeidsintensief. Nochtans is er voor de senioren van Asse een inhaalbeweging nodig: de gemeente heeft recht op één dienstencentrum per 15.000 inwoners en kan daar voor subsidies ontvangen. In Asse is er dus plaats voor twee en daar moet dringend werk van gemaakt worden. Thuiswonende ouderen zullen er terecht kunnen voor een maaltijd, gewoon een drankje, wat ontspanning, vorming, verzorging, advies, een babbel, ontmoetingen? Immers, terwijl een jeugdcentrum jongeren helpt om geleidelijk van thuis los te komen, zorgt het dienstencentrum er voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven.

Voor meer info: [email protected]