Veilig, duurzaam en gezond onderweg in Asse

Visie:

Elke Assenaar van jong tot oud en van sportief tot beperkt mobiel, moet zich vlot en veilig te voet en per fiets kunnen verplaatsen tegen 2030. Tegen 2030 moet minstens een derde van alle verplaatsingen in Asse te voet of met de fiets gebeuren. Daarvoor verdriedubbelen we de jaarlijkse budgetten.

In alle woonkernen maken we wandelaars en fietsers weer koning. Woonerven, leefstraten en fietsstraten worden de norm in onze woonkernen. Alle woonkernen worden autoluw en deels autovrij ingericht.

Ook het aandeel verplaatsingen met de bus en de trein moet tegen 2030 fors omhoog.

Mobiliteit veroorzaakt een heel groot deel van de broeikasgassen in Asse. Alle voorgestelde maatregelen moeten er op gericht zijn om de mobiliteit in Asse klimaatneutraal te maken.

Voorstellen:

Infrastructuur voor de voetganger:

 • Het beschikbaar jaarlijks budget wordt verdrievoudigd.
 • Een beleidsstrategie en een actieprogramma voor trage wegen, voor het in goede staat houden van voetpaden, ze bijkomend aanpassen en beveiligen, voor de stapsgewijze omvorming van woonstraten tot woonerven en leefstraten wordt tegen 2020 opgemaakt.
 • Tegen ten laatste 2024 zijn alle Assese openbare gebouwen perfect toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Fietsinfrastructuur:

 • Het beschikbaar jaarlijks budget wordt verdrievoudigd t.o.v. de periode 2013-2018.
 • Een visie en een actieprogramma voor fietsinfrastructuur wordt tegen 2020 opgemaakt. Dit wordt geïntegreerd in een vernieuwd gemeentelijk mobiliteitsplan van Asse.
 • We valoriseren de ervaringsdeskundigheid van fietsers en maken een FER (fietseffectenrapport) op.
 • Jaarlijks worden gemiddeld 3 km fietspaden onderhouden en/of vernieuwd. De focus ligt hierbij op de toegangswegen en steenwegen. Een mogelijk actieprogramma kan zijn:
  • Uit te voeren door de Vlaams Overheid:
   • Fietspad langs Edingsesteenweg
   • Fietspad langs Brusselsesteenweg, zowel tussen station Asse en Zellik centrum, als tussen Zuiderlaan en Groot-Bijgaarden
   • Fietspad langs Kalkoven en Nerviërsstraat
  • Uit te voeren door de gemeente Asse:
   • Fietspad door centrum van Zellik: Brusselsesteenweg en Vliegwezenlaan (in samenhang met autoluwe herinrichting van het centrum van Zellik)
   • Fietspad door centrum Mollem: fietspad Sleewagen – Schermershoek - Kasteelstraat en Velm verbeteren
   • Fietspad langs Dorpstraat in Asse Terheide heraanleggen
   • Fietspad langs Poverstraat in Relegem
   • Fietspad langs Boekfos in centrum Asse
  • Jaarlijks worden gemiddeld 3 km straten in woonkernen omgevormd tot fietsstraten.
  • We werken nauw samen met Infrabel opdat zij zo snel mogelijk de ontbrekende stukken van de AB-route (fietssnelweg F212) aanlegt, evenals een fietstunnel aan het station van Asse realiseert in samenwerking met de gemeente en de Vlaamse Overheid.
  • We werken nauw samen met het Brussels Gewest zodat de F212 tot in het centrum van Brussel wordt doorgetrokken en dat de Oost-West radiaal van Tervuren over de vijfhoek tot Zellik gerealiseerd wordt, om het woon-werkverkeer met de fiets tussen Asse en Brussel veel aangenamer en veiliger te maken.
  • In nauwe samenwerking met de Vlaamse Overheid, de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen en de gemeenten Affligem en Aalst wordt het beste tracé voor de fietssnelweg tussen Asse en Aalst bepaald, en wordt aan de aanleg hiervan gestart.
  • Het tracé voor de OMA-route (langs het spoor tussen Opwijk, Merchtem en Asse) wordt geherevalueerd en indien nodig aangepast, waarna de aanleg hiervan wordt gerealiseerd.
  • Jaarlijks worden aan de treinstations, de bushaltes, scholen en andere strategische plaatsen in de woonkernen minstens 300 fietsparkeerplaatsen vernieuwd of extra aangelegd. Daarbij wordt ook het opladen van fietsbatterijen mogelijk gemaakt en wordt voldoende parkeerplaats voor fietskarren en moto’s voorzien. Op diverse plaatsen voorzien we ook de contactgegevens van alle fietsenmakers in en rond Asse.
  • Tegen 2020 worden alle functionele fietsroutes in Asse bewegwijzerd.

Uitbouw van het vervoersaanbod:

 • Tegen 2024 realiseren we minstens één autodeelgroep per woonkern via diverse concrete maatregelen.
 • We creëren in Asse centrum en Zellik een uitleendienst voor kinderfietsen en volwassenfietsen. Tegen een jaarlijkse vergoeding kunnen Assenaren er fietsen huren.
 • We onderzoeken of er behoefte is aan deelfietsen die op een aantal strategische plaatsen in Asse ter beschikking gesteld worden.
 • We stimuleren actief fietspoolen en carpoolen naar het werk, de school, de hobby’s, … via diverse concrete maatregelen. We werken hiervoor actief samen met de Assesse scholen, wijkcomité’s en bedrijven.
 • De halteplaatsen voor het openbaar vervoer worden verbeterd. De perrons van het station in Zellik worden verhoogd. Alle bushaltes krijgen een overdekte wachtplaats met een bankje, informatie in realtime en voldoende fietsparkeerplaatsen. De combinatie van fietspaden en bushaltes wordt stapsgewijs verbeterd. Jaarlijks worden gemiddeld drie van dergelijke plaatsen heraangelegd.
 • We zetten de mogelijkheden van De Lijn en de trein in de verf. Samen met De Lijn organiseren we o.a. de Groene Mobi Campagne (https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/14019_groenemobizone)

Autoluwe centra creëren

 • Minirondweg in Asse centrum en op termijn mogelijks een rondweg “onder” Asse:
  • Groen wil dat in 2019 het concept van een minirondweg in Asse centrum grondig getest wordt. Na eventuele bijsturingen en een positieve testperiode, wordt de minirondweg definitief gerealiseerd in 2020, in afwachting van de aanleg van een rondweg “onder” Asse (Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt om de rondweg van Asse tegen 2028 ongeveer te kunnen realiseren).
   • De mini-ring is een maatregel die in het mobiliteitsplan van Asse wordt voorgesteld als een voorlopige maatregel in afwachting van de aanleg van de rondweg fase 2 en 3. Het is bedoeld om de leefbaarheid in het centrum van Asse te verbeteren en om de doorstroming van het verkeer vlotter te laten verlopen. Het concept bestaat erinom ter hoogte van het station van Asse alle gemotoriseerd verkeer dat richting Asse centrum rijdt via fase 1 van de rondweg en Huinegem te sturen. Enkel bussen en fietsers zouden nog linksaf richting Asse centrum mogen rijden. Ter hoogte van de kruising van het Gemeenteplein en Huinegem zou gemotoriseerd verkeer niet langer richting Mollem mogen afslaan via Huinegem. Op die manier zou voor het doorgaand verkeer een “mini-ring” ontstaan. Tweerichtingsverkeer blijft wel bestaan in de Stationsstraat en Weverstraat en ook in Huinegem tussen de Gasthuisstraat en het rond punt.
  • Groen wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid naast een onderzoek over de mogelijke uitvoeringsvarianten van een rondweg “door” Asse op het tracé zoals in 2016 door de provincie werd vastgelegd, ook de uitvoeringsvariant van een rondweg “onder” Asse onderzoekt. Dit voorstel van Groen stelt het huidige afgebakende tracé voor de rondweg niet ter discussie. Het voorstel wil wel een extra alternatief laten onderzoeken over hoe de N9 op deze rondweg aangetakt wordt. Door een verschuiving van de N9 vanaf de vroegere Spar naar een tracé net ten zuiden van Koensborre, zou al het verkeer op de rondweg via een tunnel onder Prieelstraat, Kalkoven en Koensborre geleid kunnen worden. Daardoor kan alle hinder sterk worden gereduceerd en een vlotte veilige bovengrondse voetgangers- en fietsersverbinding naar het centrum gerealiseerd.
  • Tegen 2020 worden in Zellik - via een participatief traject met de inwoners - diverse herinrichtingsmaatregelen om het centrum autoluwer te maken getest. Na een grondige evaluatie samen met alle betrokken partijen komt er een permanente herinrichting.
  • We nemen in overleg met de inwoners in Relegem, Kobbegem, Asbeek en Mollem maatregelen om het sluipverkeer (verder) te verminderen en zo de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen.