Veiligheid is een basisrecht

Visie

Groen Asse wil een gemeente waar het aangenaam wonen is.

Heel wat factoren dragen bij tot de geborgenheid die wij samen nastreven, maar er bestaat geen twijfel over dat een gevoel van veiligheid hieraan een cruciale bijdrage levert. Veiligheid is dan ook een basisrecht waar we zorgzaam mee moeten omgaan. Daarom streven we met Groen Asse naar de verdere uitbouw van een gemeenschap waarin iedereen zich overal en altijd veilig kan voelen. In de eerste plaats zetten we daarom in op een pro-actief beleid. Daarbij zetten we enerzijds in op een open diversiteitsbeleid, zodat iedereen zich in Asse thuis voelt en met respect met elkaar omgaat (zie hogerop in dit programma). Anderzijds zetten we in de eerste plaats in op een goed sociaal beleid, waarbij we op alle mogelijke manieren armoede in Asse de wereld uit helpen (zie hogerop in dit programma). In een maatschappij waar iedereen voldoende inkomen heeft en waar iedereen respect voor elkaar heeft, zal de veiligheid duurzaam verhogen. Dit alleen is echter onvoldoende om de veiligheid altijd en overal te garanderen. We zetten dus zeker ook sterk in op een preventief en reactief veiligheidsbeleid.

Voorstellen

Elk modern veiligheidsbeleid is geënt op nabijheid. Het uitvoeren van een consequente politiek van nabijheid is erop gericht om de afstand tussen de burger en de verschillende veiligheidsactoren te verkleinen en zo een efficiënte inzet van middelen en mensen mogelijk te maken. In Asse ziet Groen mogelijkheden door de volgende maatregelen.

 • Sterker inzetten op sensibilisering en burenbemiddeling. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, willen we conflicten voorkomen en onze burgers aanmoedigen om proactief naar oplossingen te zoeken.
 • Er gaat meer aandacht naar automobilisten wiens gedrag een gevaar kan betekenen voor de veiligheid van de andere, meestal de zachte weggebruiker zoals parkeren of halt houden op voet- en fietspad, met GSM of smartphone achter het stuur of aan te hoge snelheid rijden.
 • Een duidelijker beleid rond zogenaamde Veiligheids- of Buurtinformatienetwerken (VIN of BIN) en Buurtontvangstcomités (BON) uitwerken. De burgers van Asse zijn een waardevolle hulpbron in het bewaken van hun eigen veiligheid en dat moeten we structureel ondersteunen.
 • Het aanbod aan preventieadvies verder uitbreiden. De politie en gemeente moeten technische ondersteuning, begeleiding en premies aanbieden aan burgers, handelaars en bedrijven. We denken hierbij voornamelijk aan de ondersteuning van organisatoren van lokale evenementen via een veiligheidscel en aan het voeren van een efficiënt werkend anti-fietsdiefstalbeleid.
 • We werken in samenspraak met alle betrokkenen een actieplan uit om aan drugsgebruik en geweld op fuiven in onze gemeente paal en perk te stellen.
 • In samenspraak met onze politiezone AMOW de aanwezigheid van onze politie in het straatbeeld verhogen. Dit door o.a. in te zetten op een groter aantal fietspatrouilles en agenten aan te moedigen in uniform van en naar het werk te pendelen.
 • Verder inzetten op een politiekorps dat een goede afspiegeling vormt van de diverse samenleving die Asse vandaag de dag is. Dit verkleint immers de afstand tussen de burger en de politie, waar iedereen de vruchten van plukt.
 • Op een transparante manier met politie en parket afspraken maken over het recherchemanagement. Het publiek verdient namelijk inzage in de ratio achter gemaakte onderzoeks-en financieringskeuzes.
 • Een duidelijker beleid rond verkeersovertredingen nastreven.
 • Ook een slimme inzet van moderne veiligheidstechnologie, zoals ANPR-camera’s die gebruikt kunnen worden voor trajectcontroles zou Groen Asse graag bevorderen.
 • De rol van GAS-boetes in het veiligheidssysteem evalueren. Groen Asse ziet GAS-boetes als een waardevol instrument, maar deze boetes zijn zeker niet zaligmakend. Waar mogelijk moet gekozen worden voor herstelgerichte taakstraffen als bestraffing, aangezien deze meer impact hebben dan een louter pecuniaire straf. Zeker bij minderjarigen moet hier maximaal op worden ingezet, aangevuld met maatregelen die er op gericht zijn om aberrant gedrag op andere domeinen (bv. spijbelen) ook te corrigeren.
 • Aandacht blijven hebben voor een effectieve nazorg bij misdrijven. Slachtofferbegeleiding moet steeds hoog in het vaandel worden gedragen en in de mate van het mogelijke moeten daders aangemoedigd worden om in bemiddeling te gaan en stil te staan bij de volledige gevolgen van hun daden.