Vrije tijdsactiviteiten, cultuur en sport

Visie

Vrije tijdsactiviteiten, cultuur en sport verdienen ondersteuning van het gemeentelijk beleid. Ze dragen immers bij tot de sociale cohesie, de persoonlijke ontplooiing en het menselijk welbevinden.

De doelstelling van het gemeentelijk beleid is meervoudig: het is toegankelijk voor alle inwoners,  het stimuleert zoveel mogelijk inwoners om eraan deel te nemen en het aanbod is kwaliteitsvol en divers .

Voorstellen

Organiseren en ondersteunen

De gemeente organiseert zelf culturele en sportactiviteiten: Wereldfeest, Van A tot Z feest, Zellikparade, Urban run …

Maar  heeft ook  oog voor de lokale noden. Vrije tijdsactiviteiten die van onderuit groeien verdienen op verschillende manier ondersteuning: materiaal, ruimte, financieel (zet een vast deel van het cultuurbudget opzij voor burgerinitiatieven), gemeentelijk vrijwilligersbeleid, publiciteit via de gemeentelijke communicatiekanalen … Belangrijk is dat initiatiefnemers weten waar ze precies terecht kunnen voor ondersteuning.

Omgekeerd is het ook belangrijk dat burgers weten welke verenigingen er in Asse zijn. Als gemeente zorgen we voor de nodige buurt- en verenigingenpromo.

Infrastructuur

Er bestaat reeds infrastructuur in de gemeente waar vrije tijdsactiviteiten kunnen plaatsvinden (lokalen verenigingen, gemeentelijke gebouwen, sportterreinen en zwemkom, het CC, scholen …). De gemeente maakt het delen van deze ruimtes op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk (geïntegreerd met de brede school, cfr. onderwijs). We voorzien o.a. een online reserveringssysteem. We maken een volledige oplijsting van al het materiaal dat bij de gemeente en de provincie ontleend kan worden en voorzien een vervangprogramma voor het gemeentelijke materiaal.

De werking van de bibliotheek wordt uitgebreid. De bib wordt een ontmoetingsplaats waar lezingen, workshops, filmvertoningen plaatsvinden. We ondertekenen als gemeente het bibcharter.

We zorgen voor een goed evenwicht tussen de programmatie van Assese verenigingen in het CC Asse en de programmatie als bijkomend cultuuraanbod. Kleinkunstencentrum ’t Smiske is een belangrijke plaats voor beginnend talent en ondersteunen we daarom zoveel mogelijk vanuit de gemeente. Ook andere particuliere kunstinitiatieven ondersteunen we waar mogelijk.

Wandel- en andere trage wegen vergen een regelmatig onderhoud waardoor reeds automatisch het gebruik wordt gestimuleerd.

In de buurt

Cultuur en sport kunnen met kleine ingrepen naar de burgers gebracht worden: sportterreinen die toegankelijk zijn voor particulieren, een repetitieruimte die openstaat voor een beginnende muziekgroep, livestreaming van voorstellingen in het cultureel centrum, zitbanken en petanquebanen in verschillende wijken, fitnesstoestellen voor hangjongeren en ouderen in open lucht, …

Ook de bekendheid van het culturele en sportieve aanbod moet groter. De gemeente centraliseert publiciteit voor alle culturele en sportieve activiteiten.  Nieuwe inwoners geven we een cheque voor hun eerste voorstelling in het cultureel centrum.

Samenwerking en inspraak

De gemeente gaat actief op zoek naar partners om mee samen te werken op het vlak van vrije tijdsactiviteiten, cultuur en sport: jeugdhuizen, verenigingen, buurgemeenten, scholen … Op die manier kan een ruimer en kwaliteitsvoller aanbod tot stand komen.

We ondersteunen actief (meer) uitwisseling en samenwerking tussen verschillende wijkverenigingen en buurtwerkingen. De gemeente betrekt hun bij relevante initiatieven (bv. i.k.v. klimaatactieplan).

Bij het onthalen van nieuwe inwoners bij de gemeente geven we informatie over de lokale buurt/wijkwerking en brengen de lokale buurt/wijkwerking regelmatig op de hoogte van de nieuwe inwoners.

De werking en het beleid van het autonoom gemeentebedrijf Asse dient transparanter en duidelijker te worden, zowel richting gemeenteraad als richting adviesraden.

Duurzaamheid

De milieu-impact van alle vrijetijdsactiviteiten moet naar beneden. De gemeente neemt hier een voortrekkersrol op. Bij activiteiten die ze zelf organiseert, kiest ze bewust voor duurzame alternatieven: kwaliteitsvol en herbruikbaar materiaal; toegankelijkheid garanderen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het bestuur  stimuleert  alle organisatoren van vrijetijdsactiviteiten in de gemeente om hun  ecologische voetafdruk te verkleinen.

Erfgoed

We vervolledigen de renovatie van de Oud-Gasthuis site zo snel mogelijk. In de pastoorsvleugel wordt een permanente tentoonstelling rond de geschiedenis van Asse voorzien, maar wordt ook plaats voor tijdelijke tenttonstellingen voorzien. Dit vormt een eerste stap naar meer.

Asse en haar deelgemeenten hebben heel wat toeristische troeven uit te spelen. We zetten hier meer op in. We richten een erfgoed/toeristische dienst op, waarbij een nauwe samenwerking met het CC Asse en de bib wordt nagestreefd.

We voorzien zowel digitale erfgoedinformatie en toeristische informatie, als ook brochures en infoborden doorheen de gemeente.