Afval bestaat niet

Visie

Slim omgaan met afval is een absolute noodzaak voor een gemeente die zorg draagt voor het milieu. Groen wil het voortouw nemen in de transitie van een lineaire economie (waarbij op het einde van de levensduur van spullen ze gestort of verbrand worden) naar een circulaire economie (waarbij materialen telkens hergebruikt, hersteld en gerecycleerd worden). Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol.

Daarnaast kampen ze met heel wat andere uitdagingen op vlak van afval: . zwerfvuil en sluikstorten zoveel mogelijk proberen voorkomen en opruimen.,  burgers stimuleren om nog meer  en beter te sorteren, zodat er meer gerecycleerd kan worden.

Voorstellen

Materiaalgebruik beperken, voorwerpen hergebruiken, herstellen en herwaarderen

 

Groen wil in Asse:

 • Van In&Out een stevig uitgebouwd kringloopcentrum maken op een aantrekkelijke en passende locatie en van daaruit een sterke samenwerking opzetten met andere publieke of private kring- of geefwinkels en herstelinitiatieven.
 • Repair Café’s stimuleren en ondersteunen.
 • Uitleeninitiatieven promoten die tot doel hebben om bepaalde gebruiksspullen die slechts af en toe nodig zijn (bv. bepaalde werktuigen) of die slechts een paar jaar nodig zijn (bv. kinderfietsen) te delen.
 • Een bouwmateriaalpunt creëren waar afvalstromen van bouwmaterialen tijdelijk gestockeerd en vervolgens hergebruikt kunnen worden.
 • een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid voeren. Voor grote evenementen willen we een afvalplan als voorwaarde voor een toelating. De organisatoren worden ondersteund bij de opmaak van het plan. Project- en evenementensubsidies voor middelgrote en kleinere evenementen worden gradueel verhoogd naargelang de duurzaamheidsgraad. Voor deze kleinere evenementen stellen we gratis herbruikbare bekers en afvaleilanden ter beschikking.
 • We stimuleren burgers om een sticker om reclamedrukwerk te weigeren op hun bus te plakken.

Recyclage verhogen en het aandeel restafval minimaliseren

 

 • We streven verder naar een hogere graad van thuiscomposteren. In wijken met veel appartementen richten we compostpaviljoenen in, waar bewoners hun gft-afval gratis kunnen deponeren. Wie dit wenst krijgt achteraf in ruil een deel van de compost terug. Die kunnen ze gebruiken in bloembakken e.d.
 • Op voorstel van Groen kwam er in 2017 in Zellik en in 2018 in Asse een perscontainer op de recyclageparken waar alle-plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag in gedeponeerd kan worden. Zo hoeft het niet meer in de restafvalzak. Groen wil dat deze afvalfractie zo snel mogelijk ook huis-aan-huis wordt opgehaald.
 • Naast het stimuleren om herbruikbare luiers te gebruiken, onderzoeken we ook de piste van een aparte inzameling van luiers. Zo kan deze berg afval apart gerecycleerd worden i.p.v. mee verbrand te worden met het restafval.
 • We blijven verder recyclage stimuleren door een juiste tarifering. Wie goed sorteert, betaalt minder. Ter aanvulling zetten we het een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen verder. We stellen een bepaalde hoeveelheid vuilniszakken gratis ter beschikking van kwetsbare doelgroepen zoals OCMW-cliënten, mensen met een beperkt gezinsinkomen,... en dit afhankelijk van de gezinsgrootte. Wie er recht op heeft krijgt ze automatisch aan huis bezorgd. We informeren deze doelgroep ook nog actiever over de manieren om te sorteren en zo goedkoper van hun afval af te komen.

 

Zwerfvuil en sluikstorten voorkomen

 

 Naast bovenstaande maatregelen, zetten we in op volgende niet-limitatieve lijst van mogelijkheden  om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen:

 • We pleiten als gemeente Asse bij de bevoegde minister om statiegeld op plastic flesjes en op blikjes zo snel mogelijk in te voeren. Veertig procent van het zwerfvuilvolume bestaat hieruit. In landen waar dit statiegeld al eerder werd ingevoerd, blijkt dat meer dan 90 procent van dit type zwerfvuil niet meer op straat belandt.
 • We blijven verder inzetten op sensibiliseringsacties om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen.
 • We blijven verder inzetten op dezwerfvuilopruimacties die de gemeente al jaarlijks organiseert en waar vele verenigingen, wijkcomités en scholen aan deelnemen.
 • Daarnaast zetten we een peter-meter systeem op poten. Deze inwoners gaan regelmatig zwerfvuil rapen en worden ondersteund door de milieudienst. We voorzien in uitrusting, zorgen voor een cadeaubon en zetten de meters en peters jaarlijks in de bloemetjes. We proberen per wijk een groepje van meters en peters te vinden die elkaar aanmoedigen en samen op pad gaan. Zo nemen meteen ook de sociale contacten in de wijk toe.
 • De gemeente Asse evalueerde de laatste jaren het gebruik van de straatvuilnisbakken die verspreid staan in Asse. Ze worden systematisch gebruikt voor huishoudelijk afval, wat niet de bedoeling is. Na verwittiging werden er een aantal verwijderd. Dit loste het probleem echter niet op, integendeel! Groen wil dat ook dit geëvalueerd wordt en dat waar nodig vuilbakken voor zwerfvuil opnieuw geplaatst worden.
 • Ondanks al het bovenstaande, is er nog steeds een groot gevoel van straffeloosheid als het gaat over zwerfvuil en sluikstorten. Daarom nemen we ook repressieve acties :
  • We maken gebruik van GAS-boete voor sluikstorters. Andere overtredingen die bestraft kunnen worden met een GAS-boete zijn de verplichting voor uitbaters om een vuilnisbak te zetten en de vloer 10 meter rond hun uitbating proper te houden (bijv. peuken, papier, flesjes, blikjes, …).
  • We plaatsen camera's op plaatsen waar veel sluikafvalafgezet wordt.