Samenleven in diversiteit

Visie:

De bevolking in Asse is zeer divers, zowel naar herkomst, bestaansmiddelen, fysieke en psychische gezondheid, gender, geloofsovertuiging en leeftijd. Onze diversiteit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Groen wil van Asse een aangename diverse gemeente maken.

Groen Asse kiest voor een actieve, pluralistische en inclusieve samenleving waaraan eenieder kan en mag deelnemen. Groen wenst een gecoördineerd open diversiteitsbeleid dat inzet op communicatie,  inspraak en participatie. Aan dit open diversiteitsbeleid moeten alle gemeentelijke diensten meewerken. Groen gelooft in de kracht van het verenigingsleven en burgerinitiatieven om mensen een stem te geven en het wederzijds respect en het samenleven te bevorderen. En dit zowel op buurtniveau, in de deelgemeenten als op gemeentelijk niveau. Groen Asse staat voor actief samenleven en samenwerken!

Voorstellen:

Participatie

 • Een actief gemeentelijk beleid tegen racisme en discriminatie op gebied van woning, arbeid, onderwijs voeren.
 • Actief ervoor ijveren om mensen met een migratie-achtergrond in adviesraden of andere vormen van participatie van het gemeentelijk beleid voldoende te laten participeren.
 • Aspecten van diversiteit in bestaande festiviteiten inbouwen (Hopduvelstoet, jaarmarkten, kermissen,…) en/of specifieke festiviteiten organiseren om het aangename diverse karakter van Asse te vieren. Bij dit laatste moet er dan evenwel over gewaakt worden dat het een activiteit wordt waar ook mensen met Vlaamse voorouders een proportioneel deel van het publiek uitmaken.
 • Het beleid besteedt aandacht aan feesten van alle aanwezige levensbeschouwingen.
 • De stad voert een actief (actiever) beleid om cultuuruitingen van andere culturen te ondersteunen en te promoten, zonder te vervallen in exotisme of in culturele stereotypen.
 • Een actief gemeentelijk LGBTI+-beleid voeren. We nodigen o.a.plaatselijke LGBTI+ uit om te vertellen hoe we lokaal voor hen een verschil kunnen maken. We werken het LGBTI+-beleid themagewijs uit.
 • Uitbouwen van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden voor de minder actieve en niet-georganiseerde burgers (bv. Onderzoek naar mogelijkheden kinderboerderij of passieve recreatie)
 • Uitbouw van een netoverschrijdend overleg binnen de scholen rond diversiteit
 • We onderzoeken of een Uitpas een goed instrument is om een grotere diversiteit aan Assenaren meer aan culturele en sportieve activiteiten te laten deelnemen in Asse.
 • Versterken van ouderbetrokkenheid in scholen o.a. via schoolopbouwwerk en ondersteuning van het inclusief onderwijsbeleid
 • Een warm onthaal voor wie zich in Asse vestigt en een actieve toeleiding naar de gemeentelijke diensten en het lokale verenigingsleven, sociale en culturele evenementen… Inzetten op toeleiders en inburgeringscoaches.
 • Zelforganisaties betrekken bij specifieke gelegenheden voor kennismaking en uitwisseling onder de vorm van culturele en sportieve evenementen of feestjes, … ; verzustering met gemeenten uit herkomstlanden…
 • Een breed lokaal sociaal beleid dat onder meer oog heeft voor nieuwkomers die vaak moeite hebben met het vinden van een woning: voorzien van starterswoningen, huurwaarborgen,… 

Inzetten op communicatie

 • Opzetten van initiatieven rond week van de senioren, week van het Nederlands, Holebi’s …
 • Gemeentelijk communicatiebeleid: een actiever informatiebeleid op maat van de burger, in verstaanbaar Nederlands, werken met sociaal tolken in de dienstverlening naar nieuwkomers waar nodig en wenselijk, via communicatiebeleid en het openbaar domein aandacht voor beeldvorming als gemeente die op positieve wijze omgaat met de aanwezige diversiteit
 • De gemeentelijke dienst voor diversiteit versterken in haar werking, onder meer  door in te zetten op brugfiguren , bemiddeling,…
 • Inzetten op het Nederlands als contacttaal voor het samenleven door o.m. het versterken van oefenkansen Nederlands en het opzetten van een taalbeleid
 • Aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijke diensten
 • Opnemen van een diversiteitscharter in de overeenkomsten van de gemeente met verenigingen, dienstverleners en bedrijven

Inspraak

 • Een laagdrempelig contactpunt binnen de gemeentelijke diversiteitswerking met het oog  op bestrijden van racisme en discriminatie
 • Versterken en luisteren naar gemeentelijke adviesraden die een weerspiegeling zijn van de bevolking
 • Versterken van buurtinitiatieven en ondersteunen van verenigingsleven dat oog heeft voor diversiteit en kansengroepen
 • Opzetten van een permanent gemeentelijk onlineforum waarin de gemeente in dialoog gaat met haar burgers
 • Opzetten van informatievergaderingen met het oog op voorbereiding, bijsturing en evaluatie van gemeentelijke beleidsplanningen
 • Uitbouw van een diversiteitsraad met vertegenwoordiging van alle levensbeschouwingen die in Asse aanwezig zijn om te komen tot een lokale interlevensbeschouwelijke dialoog.