Wonen en Ruimtelijke ordening

Visie

In Asse is de bevolking de laatste jaren sterk gestegen. De verwachting is dat deze trend zich ook in de nabije toekomst zal doorzetten. Zeer belangrijke uitdagingen daarbij zijn om het wonen betaalbaar te houden, onze mooie open ruimte in Asse te vrijwaren en te versterken, en om de energieconsumptie van ons woningbestand drastisch te verlagen. Onze ruimtelijke ontwikkeling moet ook afgestemd zijn op het mobiliteitsbeleid. Momenteel is die vrij chaotisch, waardoor vele Assenaren ver van  openbaar vervoersknooppunten, scholen, winkels en culturele centra en sportcentra wonen. In combinatie met een slechte fietsinfrastructuur, leidt dit tot vele autoverplaatsingen. Door een goede afstemming tussen het beleid van ruimtelijke ordening en  van mobiliteit, kunnen we onze energieconsumptie voor wonen en verplaatsen drastisch verlagen.

Voorstellen

Groen vindt dat de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (GRB) een prioriteit is. We maken hierbij gebruik van de tool ‘ Bouwmeester Scan’ via het Team van de Vlaamse Bouwmeester of een gelijkaardige tool om dit GRB vorm te geven en zo de ruimtelijke ordening van onze Assese ruimte leefbaar te maken. Dit GRB moet de krijtlijnen uittekenen die de volgende punten realiseren:

 • Vrijwaring van de open ruimte en vergezichten. Landschapsperspectieven dienen hersteld te worden door bebouwing te verwijderen op doorzichtpunten. Zo kunnen we tegelijk ook ecologische verbindingen tussen geïsoleerde natuur realiseren.
  • We verhogen de belevingsruimte van het platteland door actief te werken aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme / (zachte) recreatie met respect voor de draagkracht, Zo kunnen we ook heel wat economische kansen benutten. Duurzame plattelandsontwikkeling betekent dat we in het landelijke gebied het bestaande culturele erfgoed behouden, natuur en landschap bewaren en ontwikkelen, en het sociale, economische en culturele leven versterken.
  • Landbouw heeft de functie om op milieu- en dier- en mensvriendelijke wijze te zorgen voor de productie van kwaliteitsvol voedsel. Maar landbouw moet ook verder diversifiëren in het kader van plattelandsontwikkeling: energieopwekking, zorgboerderijen, hoevetoerisme, medebeheer van natuurgebieden, toerisme, voedselvoorzieningen: korte ketenverkoop, voedselteams. We willen landbouwers actief laten meewerken aan het behoud, beheer en de verbetering van de kwaliteit van het platteland.
 • Het typisch landschap en de natuur van onze gemeente dient versterkt te worden. In het GRB wordt de basis gelegd om de natuur in onze gemeente te versterken.
 • In sterke relatie met het mobiliteitsplan bepalen we welke woonkernen we verder wensen te verdichten, in welke woonkernen we niet verder verdichten en welke lintbebouwing en/of kleinere woonkernen we op termijn wensen “uit te faseren”. Daarna worden de nodige ruimtelijke instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische ruil en verhandelbare bouwrechten,… ingezet om deze visie daadwerkelijk te realiseren op het terrein.
 • We combineren het verdichten van bepaalde woonkernen met groene aders op, langs en doorheen de bebouwing. We passen een “groennorm” toe om te garanderen dat iedereen op korte afstand van zijn woning over voldoende groen beschikt. Daarnaast stimuleren we vergroening van de gebouwen zelf met gevelgroen en groendaken op allerlei manieren.
 • We vermijden zoveel mogelijk nieuwe verhardingen. We wensen de beoogde “betonstop” zo snel mogelijk effectief te realiseren in Asse.
 • Lokale besturen worden door Aquafin uitgedaagd (en ondersteund) om tijdens de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks een meetbare verharde oppervlakte te ontharden en te vergroenen. Wij doen mee aan deze ‘operatie perforatie’.
 • Waar verdere inbreiding wenselijk is, laten we het verbouwen van grote eengezinswoningen tot kleine meergezinswoningen toe, mits de nodige groene ruimte behouden blijft om de woonomgeving aangenaam te houden. In deze woonkernen kan, waar dit past, het bouwen of verbouwen met een extra woonlaag toegestaan worden. We werken op maat van de omgeving. Hoger bouwen is op heel wat plaatsen mogelijk en wenselijk, een algemene verappartementisering van het platteland niet. We houden rekening met de draagkracht van de omgeving en werken met respect voor bestaand erfgoed. Verdichting kan ook bestaan uit een keuze voor rijwoningen met kleine privéterreinen (en voldoende gedeelde en publieke groene ruimte). Het bewaken van de beeldkwaliteit van een bepaald gebied kan via een We verweven ook maximaal verschillende functies op éénzelfde locatie om het ruimtelijk rendement te verhogen.
 • We kiezen maximaal voor een tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen en terreinen.
 • Het GRB biedt ook de nodige ruimte om voldoende extra faciliteiten (winkels, crèches, scholen, vrijetijdsgebouwen,speelweefsel,…) te kunnen bijbouwen in de woonkernen naarmate de bevolking er toeneemt en de nood hiertoe ontstaat.
 • Via het GRB leggen we ook vast waar er bijkomend windmolens geplaatst kunnen worden.

Daarnaast wil Groen minstens ook inzetten op de volgende maatregelen:

 • De gemeente moet alternatieve woonvormen promoten die de kostprijs drukken en voor inbreiding zorgen:
  • We ondertekenen het charter “samenhuizen” om ons engagement te tonen en voeren actief de punten uit het charter stapsgewijze uit.
  • Het gemeentebestuur ondersteunt de realisatie van minstens één samenhuisproject in Asse.
  • We staan ook open voor andere innovatieve projectvoorstellen van individuen en makelaars inzake samenhuizen, woonerven, levenslang wonen in eigen buurt,…
 • Om alternatieve woonvormen, creatieve energiezuinige en/of bio-ecologische woningbouw aan te moedigen willen we jaarlijks in Asse een “bouwprijs” uitreiken voor deze diverse categorieën. Ook voor de meest vernieuwende aannemer in Asse willen we een bouwinnovatieprijs uitreiken.
 • Tegen 2024 voorzien we minstens in 10% sociale (huur)woningen in Asse. Nieuwe sociale woningen bouwen we allen als Bijna Energie-Neutrale woningen.
 • In plaats van sociale woningen en kavels te verkopen geeft de gemeente gemeentegronden in erfpacht. Zo heeft de gemeente automatisch voorkooprecht bij verkoop van de woning door de eigenaar. Zo kan een sociale woning meer dan één keer toegekend worden aan iemand die recht heeft op een sociale woning.
 • Het energiezuiniger maken van het woningbestand in Asse is één van onze prioriteiten:
  • We richten een rollend woningfonds We kopen met het fonds verwaarloosde panden aan, renoveren die of vervangen ze door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de gemeente, de vernieuwde woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren.
  • We maken een thermografische kaart van de gemeente en koppelen aan de bekendmaking van deze kaart begeleiding, een subsidiereglement en een groepsaankoop voor duurzame isolatiematerialen.
  • We zetten in op een 'ontzorgingsbeleid' door advies en intensieve begeleiding op maat te geven aan inwoners die willen renoveren maar niet weten hoe er aan te beginnen.
  • We organiseren een homeparty om woningen te scannen via warmtecamera's. De bewoners krijgen achteraf een technisch verslag met suggesties over energiebesparing.
  • We schakelen een energiewerker in die langsgaat bij huurders met hoge energierekeningen met de bedoeling hen te overtuigen om te renoveren.
  • We stimuleren collectief renoveren: We organiseren een bevraging, info-vergaderingen of duiden zelf te renoveren wijken of appartementsblokken aan. We gaan daarbij sowieso voor ambitieuze en grondige renovaties.
  • We blijven sterk inzetten op het actief informeren van de bevolking over wonen in Asse in het algemeen, over alles omtrent (ver)bouwen, over hoe energie- en waterzuinig (ver)bouwen,… We doen dit via het woonloket, via de klimaatmobiel, via infoavonden, info op de gemeentelijke website, info via het gemeentelijk infoblad,…
  • We versterken de kwaliteit van de private huurmarkt door subsidies te voorzien voor verhuurder-huiseigenaars en/of bewoner-huurders. We werken daarbij met duidelijke regels en voorkomen zo dat de huurprijs na de werken disproportioneel toeneemt. We bepalen met hoeveel de huurprijs mag stijgen of voeren maximaal geldende huurprijzen in voor panden die voor het eerst op de markt worden gebracht

 

Zowel de gemeente als elke Assenaar kan zijn steen(tje) bijdragen in zijn of haar energieverbruik:

 • wees zuinig in energieverbruik ook als je de factuur niet zelf moet betalen.
 • Isoleer je woning. Investeer in zonnepanelen, op de eigen woning of op andere gebouwen. Koop energiezuinige toestellen en let op het sluimerverbruik.
 • We organiseren autoluwe acties voor het gemeentepersoneel door het aantal wagens te verminderen en een gevarieerd fietsaanbod aan te bieden. Experimenteren met een wagenpark met moderne technologieën en voldoende pomp- en laadinfrastructuur: elektrische wagens, wagens op gas en gecomprimeerde lucht, …
 • We belonen scholen, jeugdverenigingen, buitenschoolse kinderopvang voor energiebesparing. Gemeentescholen die de energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst houden en besteden aan eigen projecten.
 • We verduurzamen de verlichting door op bepaalde plaatsen de straat- en klemtoonverlichting een deel van de nacht te doven of dimmen en optimaliseren het lichtplan voor ‘relighting’ van de verlichting van gemeentelijke gebouwen, straatverlichting, bedrijventerreinen, scholen, jeugdlokalen, …
 • Het bestuur ondersteunt meer dan vroeger het verduurzamen van bedrijventerreinen en stelt hiervoor een manager aan die actief op zoek gaat naar energiebesparende maatregelen en ervoor zorgt dat ze ook effectief uitgevoerd worden.
 • Asse heeft nog geen groene collectieve warmte die vervoerd wordt via warmtenetten. Ook al heeft de gemeente geen zware industrie, misschien is er wel ergens restwarmte beschikbaar die nu nog verloren gaat. We laten het onderzoeken en geven bij elke nieuwe verkaveling of wijk aan de promotor een studieopdracht daaromtrent.
 • We ondertekenen het charter waarmee de verschillende woonactoren zich engageren om samen tegen discriminatie te strijden. We voeren praktijktesten uit op de huurmarkt.
 • We voorzien voldoende noodwoningen en transitwoningen.
 • In erosiegevoelige gebieden is er nood aan een erosiebestrijdingsbeleid: kleinschalige erosiebestrijdingswerken als erosiepoelen, buffergrachten en kleine bufferbekkens, aangepaste landbouwtechnieken, voorzien van voldoende bos, beplanting of grasland,.
 • De publieke ruimtes in Asse kunnen kwalitatiever ingericht worden. Kwalitatieve publieke ruimte biedt comfort aan de gebruikers: wandelcomfort, verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten, zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast. Kwalitatieve publieke ruimte is qua schaal aangepast aan de omgeving, is mooi en aangenaam om te verblijven, biedt belevingswaarde. Kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de (verkeers)veiligheid en beschermt tegen wisselende weersomstandigheden en vervuiling. Kwalitatieve publieke ruimte is kindvriendelijk en ook toegankelijk voor senioren, mensen in een rolstoel, slechtzienden,…
 • Plannen en vergunnen zijn het vertrekpunt van goede ruimtelijke ordening, handhaving het noodzakelijke sluitstuk. We maken werk van een lokaal handhavingsbeleid, met een visie en een afsprakenkader met andere handhavingspartners.