De saga van de Ring rond Asse gaat verder: NV-A nu voor!?

13 Juni 2010

een reactie van Groen!Asse op de recente berichtgeving omtrent het ringdossier. Met de regelmaat van de klok komt het ringdossier van Asse wel ergens op een tafel terecht.Nu dus weer in het Vlaams parlement, in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en wel op woensdag 9 juni bij de bespreking van het Voorstel van decreet van de heren Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens en Bart Martens, de dames Liesbeth Homans, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid.Het artikel 47 van dit voorstel is voor een deel geschreven op maat van de situatie in Asse en zou de verdere uitbreiding van de ring door Asse.In april 2009 werd een dergelijk decreetsvoorstel geschorst na een vurig pleidooi van parlenemtsleden van zowel Groen! (Rudi Daems) als NV-A (Marc De Mesmaeker).Het toeval wil dat de huidige bevoegde minister van NV-A-signatuur is, waardoor het dit keer precies parlementairen van NV-A, samen met de andere Vlaamse meerderheidspartijen zijn die de deur wijd open zetten voor de aanleg van de ring. De reactie van lokaal NV-A-voorzitter is gratuit: hij wenst de herziening van het Mobiliteitsplan van Asse af te wachten om het meest gunstige tracé te kunnen bepalen. Voor de NV-A kan er dus wel een ring maar niet op het huidige tracé. Een typisch NIMBY-geval? (Not in my backyard). We rekenen erop dat de leden van het Ringcomité, die zich al jaren voor dit dossier inzetten, niet in dezelfe val trappen.Groen!Asse is en blijft gekant tegen om het even welke ring. Met fase 1 konden we ons akkoord verklaren gezien het historisch ontbreken van een ontsluitingsweg voor de industriezone van Mollem. Voor de overige fasen is er geen plaats meer in Asse, net zomin als een draagvlak bij de bewoners. Bovendien bieden ze geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem van Asse en zuigen nieuwe wegenonvermijdelijk ook nieuw verkeer aan. Uit tellingen in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant is gebleken dat ongeveer de helft van het verkeer in Asse doorgaand verkeer is; ongeveer 20% van het verkeer rijdt tussen Asse en een buurgemeente en 30% is zuiver plaatselijk. Met veilige en comfortabele fietspaden moet het toch mogelijk zijn om een aantal sportievelingen uit die laatste 2 categorieën op de fiets te krijgen! Bovendien is de laatste jaren het aanbod van De Lijn fel toegenomen.In plaats van aan een ring kunnen we denken aan oplossingen die focussen op het aanmoedigen van het gebruik van het openbaar vervoer, stimuleren van het fietsverkeer en rationeler organiseren van het autoverkeer via o.m. carpooling, park & ride, weren van doorgaand verkeer van vrachtwagens uit het centrum, ... We stellen dit niet zo maar voor. Neen, we wegen de problematiek van de mobiliteit af tegenover het maatschappelijk leed van onteigeningen, verlies van landbouwgronden en natuurgebieden. Maar ook tegenover het verlies aan biodiversiteit, de klimaatswijziging, milieuvervuiling en gezondheidsproblemen te wijten aan fijn stof, het behoud van landelijke rust en het voorkomen van bijkomende lawaaihinder.Bij de stemming over dit artikel in het Vlaams parlement (wellicht na de vakantie) zal de Groen!fractie tegen stemmen.