Groen Asse wenst geen leemontginning in Mollem.

07 April 2015

Groen Asse wenst geen  leemontginning in Mollem.

In december 2014 heeft de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oppervlaktedelfstoffenzone Vlaamse leemstreek vastgelegd en tot 3 april loopt een openbaar onderzoek in de 12 betrokken gemeenten. Deelplan 9 zone Mollem gaat over een kouter tussen de Kramaaibeek en de Kloosterbeek met een oppervlakte van nog bijna 15ha. Men mag er 2,6 m diep graven en 267.000m³ leem uithalen. Dit betekent een vrij grote verstoring van het landschap en de waterhuishouding en het gedaver van ettelijke camions op de landelijke wegen in en rond de dorpskern van Mollem. Achteraf moet de put gevuld worden om er weer landbouwgrond van te maken. Het ligt voor de hand dat een gevulde put niet onmiddellijk 'goede' landbouwgrond levert.     Er zijn in Vlaanderen nog een 20-tal steenbakkerijen. De meesten hiervan liggen niet in de buurt. De in Asse ontgonnen grond zal dus over een relatief  grote afstand langs de weg moeten vervoerd worden. Het milieu-effect daarvan werd niet onderzocht. Het Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse leemstreek gaat uit van een behoefteraming aan leem voor de komende vijf jaar. Die raming is zeer ruim ingeschat en gebaseerd op bedrijfszekerheid voor de steenbakkerijen voor de komende vijf jaar. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de verplichting tot zuinig grondstoffenbeleid en inschakeling van bruikbare alternatieven als secundaire grondstof. Bovendien is 1 op  2 van de bakstenen bestemd voor de export.  

Daarom heeft Groen Asse bezwaar ingediend tegen een verdere ontginning van leem in de buurt van de vroegere steenbakkerij in Mollem.