Groen wil eigenheid van Asse terugwinnen

07 September 2012

Groen wil eigenheid van Asse terugwinnen

  Groen vindt de eigenheid van Asse zéér belangrijk en wil deze niet alleen behouden, maar zelfs terugwinnen op verschillende vlakken. Nederlands willen we nog beter promoten bij anderstaligen. Door inbreiding kan het landelijk karakter van woonkernen behouden blijven. Criminaliteit zoals in sommige Brusselse gemeenten zullen we in Asse niet toelaten. Hopvelden, hoogstamfruitbomen, groene linten,? willen we weer massaal zoals vroeger, zodat onze koestersoorten kunnen floreren. Via de website van De Vragende Partij kregen alle Assese lijsttrekkers op woensdag 5 september 2012 het volgende voorstel van een Assenaar, die daarin door 21 anderen gesteund wordt:

"Ik stel voor dat Asse zijn eigenheid prioritair stelt. Een verdere verstedelijking, verbrusseling en verfransing zijn daar de grootste bedreiging voor." Groen stemt hier volmondig mee in. Het behoud van de eigenheid van Asse én haar deelgemeenten is voor Groen prioritair. Hoewel de vraag kort en simpel is, is het antwoord dat niet. Om onze eigenheid te behouden en op veel vlakken zelfs terug te winnen, moet op meerdere punten gelijktijdig gewerkt worden.

Van de drie opgesomde bedreigingen, is zonder twijfel de verfransing de grootste bedreiging. Met een miljoenenstad als Brussel naast de deur, dat de laatste decennia quasi volledig verfranst en voor een stuk ook verengelst is, is dat geen wonder. Groen wil niet blind zijn voor de moeilijkheden die de instroom van anderstaligen met zich meebrengt. Nog minder wenst Groen echter te capituleren voor de angst, de angst voor het onbekende, het vreemde? nee! Daar zegt Groen nee tegen. Uit ervaring weten we dat samenwerking met mensen uit andere culturen juist verrijkend kan zijn. We zien veel gelukkige, gemengde huwelijken in Asse, buitenlandse restaurants, knelpuntberoepen in de bouw die ingevuld geraken dankzij de instroom van Oosteuropeanen?

De gemeente Asse neemt al heel veel initiatieven om het Nederlands in Asse als voertaal te behouden. Denken we maar aan de vele bordjes in Asse met daarop "Hier spreekt men Nederlands" en dergelijke, of aan de actie om in verschillende talen reclame te maken voor cursussen Nederlands op de broodzakken, of aan het initiatief om Assese Nederlandstalige vrijwilligers elk regelmatig met één of meerdere anderstaligen te laten afspreken om samen gewoon te praten in het Nederlands en onze taal zo te oefenen. Dit alles moet zeker in de toekomst voortgezet en zelfs geïntensifieerd worden.

Groen wil bijkomend ook verenigingen en buurtcomités bijstaan om anderstaligen naar hun Nederlandstalige activiteiten te trekken. Bijvoorbeeld door vanuit de gemeente ondersteuning te bieden om uitnodigingen voor dergelijke activiteiten in meerdere talen te vertalen en specifiek onder anderstaligen te verspreiden met de uitnodiging om hun Nederlands te komen oefenen. Verenigingen en buurtcomités moeten van hun kant deze mensen opvangen en aanmoedigen om te spreken. Als anderstaligen een bepaald woord niet kennen of er niet kunnen opkomen, moet men hiervoor begrip hebben en hen het Nederlandse woord op dat moment aanleren en niet dadelijk overschakelen op het Frans/ Engels. Er is een open houding nodig van beide kanten om integratie succesvol te laten verlopen.

Groen stelt ook voor om een vrijetijdspas in het leven te roepen voor (kans)armen, waarmee ze korting op allerlei culturele en sportieve activiteiten kunnen krijgen. Veel anderstaligen behoren ook tot deze doelgroep. Op deze activiteiten kunnen ze op een leuke manier hun Nederlands oefenen en bijspijkeren.

Verstedelijking is ook een grote bedreiging voor Asse. Het beleid inzake ruimtelijke ordening en huisvesting heeft hierop een enorme impact. In plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden, moet werk gemaakt worden van leefbare kleine centra en de aanpak van leegstand. Groen gelooft dan ook niet in aanleggen van nieuwe verkavelingen als antwoord op de verstedelijking. Groen wil de landelijke woonkernen (Bekkerzeel, Relegem, Mollem, Terheide, Asbeek) behouden met veel groen er rond en wil geen hoogbouw in Zellik en het aaneengegroeide Walfergem-Asse-Krokegem. Inbreiding en werken met één extra bouwlaag ten opzichte van de bestaande toestand moet gestimuleerd worden. Zo kunnen we, ondanks een groeiende bevolking, toch ons landelijk karakter grotendeels behouden.

Verbrusseling, en vooral dan de criminaliteit in verschillende Brusselse wijken door georganiseerde bendes, mogen we niet toelaten om voet aan de grond te krijgen in Asse. Daarom heeft Groen Asse Luckas Van der Taelen, bekende Groen persoonlijkheid uit Vorst, uitgenodigd op dinsdag 18 september te Asse om zijn standpunten over Brussel en de Rand uiteen te zetten op onze discussieavond. Politie en gemeentebestuur moeten tegen dergelijke fenomenen proactief maatregelen nemen, en indien zich toch criminaliteit manifesteert, dit prioritair en kordaat aanpakken.

Verstedelijking en verbrusseling kunnen we ook vermijden door alle sociale weefsels,  lokale evenementen, buurt- en wijkfeesten, enz. te steunen vanuit het gemeentebestuur. Groen wil hier volop steun aan verlenen. Met kleine geldelijke budgetten en/of logistieke steun vanuit de gemeente, kan al veel bereikt worden op dit vlak. Maar ook steun door webpagina's aan te bieden aan dergelijke initiatieven en via een overkoepelende gemeentelijke website te promoten, kunnen in onze digitaliserende wereld een enorme steun betekenen.

Tot slot kunnen we niet genoeg benadrukken dat onze eigenheid ook door het landschap bepaald wordt. Waar is het Asse van weleer met vele hopvelden, hoogstamfruitboomgaarden en vele groene linten en bosrijke plekken, waar onze koestersoorten een goede thuis hadden? Groen wil de open ruimte niet alleen behouden, maar ook versterken en de eigenheid van ons landschap zo weer tot leven roepen. Groen wil trouwens ook de bebouwde ruimte versterken door een visie op straatgroen uit te werken en uit te voeren en door aanplant van gevelgroen verder en nog sterker aan te moedigen.

Kortom: Groen vindt het behoud van de eigenheid van Asse zeer belangrijk. Groen wil op meerdere terreinen gelijktijdig eraan werken om onze Assese eigenheid te behouden en op een aantal vlakken zelfs terug te winnen.

 

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.