Onderbouwd beleid in Asse?

20 Februari 2013

Onderbouwd beleid in Asse?

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 januari '13 te Asse stelde kersvers gemeenteraadslid van Groen, Edward Van Keer, bij verschillende agendapunten vragen over de onderbouwing van de voorstellen. Hij deed namens Groen Asse een aantal tegenvoorstellen. Bij de goedkeuring van het huishoudelijk reglement haalden N-VA, Zellik-Relegem en Groen hard uit naar het voorstel om de presentiegelden op te trekken van 170 naar 200 euro. Het presentiegeld zwaar optrekken op een moment dat al enkele jaren besparingen van de gemeentelijke diensten gevraagd worden en wellicht in de toekomst nog gevraagd zullen worden, is niet logisch. De meerderheidspartijen wilden op dit voorstel echter niet ingaan.Groen vroeg bovendien om het aantal commissieleden van 14 terug te brengen tot 12, wat ook het aantal leden van het Autonoom Gemeentebedrijf Asse is. Dit zou logischer zijn en ook een besparing aan presentiegelden betekenen. Bij de stemming over dit voorstel steunde de voltallige oppositie dit voorstel, maar de meerderheid verwierp het.

Zellik-Relegem en Groen wezen elk ook op de extra 8e schepenpost waarvoor de meerderheid opteerde, zoals ook N-VA al had gedaan op de installatievergadering. Het is onlogisch om in deze financieel moeilijke tijden voor een extra schepen te kiezen. Bovendien zal Asse in 2019 maximum 7 schepenen mogen hebben volgens het aangepast gemeentedecreet. Als het dan moet kunnen, waarom nu dan niet?

Etienne Keymolen (N-VA) en Edward Van Keer (Groen) uitten ook hun ongenoegen over het ontbreken van een verantwoording bij de eindafrekening van de restauratie van de kerk in Kobbegem, die meer dan 120.000 euro, en dus meer dan 20%, duurder was dan de aanbestedingsprijs. Na enig tegenpruttelen van de meerderheid werd besloten om het dossier te verdagen en te onderbouwen tegen de volgende gemeenteraad.

Het schepencollege stelde ook voor om de Caytansite, gelegen naast en achter de Spar, te verkopen. Waarom dit de beste optie was voor deze site, werd echter niet onderbouwd in het dossier. Zellik-Relegem stelde een alternatieve piste voor. Groen vroeg om alle mogelijke pistes te onderzoeken en de resultaten hiervan voor te leggen, alvorens hierover een beslissing te nemen. Volgens Michel Van Haelewyck zijn alle pistes al onderzocht. Op de vraag van Groen om het dossier eerst met deze gegevens aan te vullen en dan pas tot een beslissing over te gaan, werd niet ingegaan. De meerderheid keurde dit punt goed. Groen onthield zich bij de stemming.

 

Ook nog dit: Geen automatisch cordon sanitaire rond overlopers

Zellik-Relegem stelde, naar aanleiding van het verlaten van de heer Jaïchi van de fractie, voor om een "cordon sanitaire" te leggen rond deze en toekomstige "overlopers". Groen vindt het zeer raar dat Zellik-Relegem wel een cordon sanitaire rond overlopers wil leggen, maar het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang niet respecteert. Voor de politieraad dienden ze immers samen met het Vlaams Belang een kandidatuur in. Het spreekwoord: "de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet" is hier dus zeker van toepassing. Bovendien kan de reden van "overlopen" telkens verschillen. Een "cordon sanitaire" leggen rond toekomstige overlopers, waarvan sommigen mogelijk goede redenen hebben om over te lopen, is een brug te ver voor Groen. Waarmee Groen niet wil zeggen dat ze overlopen per definitie goedkeurt. Daarom stemde Groen (en ook de meerderheidspartijen) tegen dit voorstel. 8 van de 9 N-VA-ers onthielden zich. Zellik-Relegem, Vlaams Belang en Miel Saerens van N-VA stemden voor.