Rondweg en herinrichting centrum Asse moeten één dossier vormen

06 April 2015

Rondweg en herinrichting centrum Asse moeten één dossier vormen

Op de gemeenteraad van 23 maart 2015 werd besloten om een werkgroep op te richten bestaande uit alle politieke fracties van Asse en alle deskundigen om het dossier van de rondweg verder op te volgen. Ook bleek dat de voltallige gemeenteraad de realisatie van de rondweg na wil streven. Edward Van Keer (Groen) gaf wel aan dat Groen enkel de realisatie van de rondweg steunt, indien de milieueffecten van deze rondweg zoveel mogelijk gemilderd worden én indien ook een quasi simultane autoluwe herinrichting van het centrum van Asse wordt verzekerd. De deputatie1 van Vlaams-Brabant hechtte op 12 maart 2015 haar goedkeuring aan het voorkeurstracé voor de verdere realisatie van de rondweg te Asse centrum. Als voorkeurstracé koos de deputatie voor scenario 31 uit de Plan-MER2  voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Asse. Dit tracé is het vernietigde gewesttracé met enkele kleine aanpassingen. Groen wees er op de gemeenteraad van 23 maart 2015 op dat uit de Plan-MER2 blijkt dat de aanleg van de rondweg niet alle fileproblemen zal oplossen en dat er dus ook nood is aan andere mobiliteitsmaatregelen. Voor vele van deze mobiliteitsmaatregelen moet de realisatie van de rondweg niet afgewacht worden. Hij vroeg dan ook nogmaals om de budgetten voor mobiliteit te verhogen om sneller fietspaden en voetpaden te kunnen herstellen en aan te leggen, carpoolen en autodelen te promoten, enzovoort.

Verder benadrukte Edward Van Keer: 'Voor Groen vormen de aanleg van de rondweg én de herinrichting van het centrum van Asse tot een verkeersluwe zone één dossier.' Hij vroeg dan ook - net zoals bij de goedkeuring van het mobiliteitsplan van Asse op de gemeenteraad van november 2014 - nogmaals aan de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan het koppelen van beiden. En hij stelde voor om de op te richten werkgroep ook de taak te geven om de principes voor de herinrichting van het centrum van Asse uit het gemeentelijk mobiliteitsplan uit te werken tot concrete herinrichtingsplannen.

________________

Begrippenuitleg  :
1 : De deputatie is de  uivoerende macht  op provincieniveau, zoals het schepencollege voor de gemeente of de regering voor een (deel)staat.

2 : MER  = MilieuEffectenRapport. Wikipedia : "Voordat de overheid een beslissing neemt, moet diegene die een project wil ondernemen, alle milieueffecten van het project beschrijven in een openbaar document, het milieueffectrapport, afgekort met MER. In dit rapport  moeten ook voor een aantal andere oplossingen (de alternatieven) de milieueffecten worden beschreven."